P?išla mi další várka autí?ek od firmy GABOR.
      
Tentokrát se jednalo o model popelá?ského auta na podvozku Škoda RT 706,  valníkového p?ív?su, taha?e také na podvozku Škoda RT 706 a náv?su za tento taha?. 
10.jpg
1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg 5.jpg
6.jpg
P?ední náprava p?ív?su je samoz?ejm? natá?ecí. Výhradu bych m?l k oji vleku, která moc nedrží v záv?sech a vypadává.
7.jpg 8.jpg
9.jpg
Jak možná n?kte?í post?ehli, model náv?su je tentýž jako náv?sy používané za taha?e MAN (a ROMAN), které jsou ve velikosti TT velice rozší?ené. Prost? bylo sáhnuto po výliscích vyráb?ných jinou firmou. (P?iznám se, že tato skute?nost m? trochu zklamala, ?ekal jsem trochu více...) Zm?n?na byla pouze kola, aby odpovídala p?edloze. Vzhledem k tomu, že p?vodní oto?ný ?ep náv?su nesedí rozm?rov? svým umíst?ním, je nutné jej vy?ešit vlastními silami.
Co se tý?e zpracování model?, jejich balení a dalšího platí (krom? výše zmín?ného) obecn? to, co bylo již uvedeno v p?edchozím ?lánku.