Vlastn? to p?vodn? za?alo jenom nápadem. Když jsem jednou zahlédl na silnici p?ív?s pro p?epravu v?tron? za osobním autem, prost? m? napadlo, že by nebylo špatné ho postavit jako model v TT. Smile
K myšlence jsem se vrátil až po n?jaké dob?. Mezitím jsem na stránkách COBRA trailer našel výkres, který byl celkem použitelný.
Základní tvar p?ív?su jsem nahrubo vytvaroval z od?ezk? polyuretanu a postupn? opracovával do kone?ného tvaru. Vzhledem k tomu, že skute?ný vlek je dutý a má t?žišt? posunuté dop?edu p?ed nápravu, musel jsem uvnit? zadní ?ásti odfrézovat ?ást materiálu, aby se t?žišt? u modelu také posunulo dop?edu. Pak jsem horní i spodní ?ást sko?epiny slepil dohromady a pokra?oval v opracování polotovaru.
1.jpg 2.jpg
Když jsem byl s výsledným tvarem spokojen, vytvo?il jsem kryt na sm?rové kormidlo a p?ilepil k základu. Potom jsem povrch p?ebrousil jemným smirkem, abych ho vyhladil.
Z kancelá?ské sponky jsem zhotovil oj a zalepil ji do p?edem vyvrtaného otvoru na ?ele. Z papíru jsem zhotovil vlastní záv?s, z kousku drátu a bužírky stabiliza?ní kole?ko. Kola jsem navrtal a p?ilepil na h?ídelku. Pro tu jsem ve spodku p?ív?su vybrousil drážku.
Z mosazného plíšku jsem vytvo?il blatníky a nalepil na místo. Na p?ední ?ást jsem dolepil papírový obdélní?ek znázor?ující kryt a na zadní ?elo malý štítek jako registra?ní zna?ku.
3.jpg
Následovala povrchová úprava, nejd?íve základovou a po jejím zaschnutí bílou barvou. Po dokonalém zaschnutí barvy jsem nalepil podélné lišty, jsou z proužku ?ervené samolepící tapety. Dot?el jsem detaily a barvou znázornil sv?tla, madla a registra?ní zna?ku. Nakonec jsem nalepil kola a zást?rky.
Celá stavba mi zabrala (nepo?ítaje dobu schnutí barev) asi 3 hodiny.  
Takže te? už m?žu po silnici na kolejišti p?epravovat i v?tron?. Smile 
4.jpg 5.jpg
6.jpg 7.jpg
8.jpg