Firma DAVO model vyrábí již n?kolik let, mimo jiné, i rezinové stavebnice automobil? Škoda Felicia ve velikosti TT.
Felicie je možné zakoupit ve dvou variantách, bu? sedan nebo pick-up. Díly jsou ?ist? odlity z šedivého polyuretanu. Na hlavní ?ást modelu se dosazují zrcátka (ve stavebnici jsou celkem 4, tedy 2 náhradní) a kola. V p?ípad? pick-upu pak ješt? zadní ?elo korby, které se dá p?ipevnit i jako sklopené.
01.jpg 02.jpg 03.jpg
04.jpg 05.jpg 06.jpg
07.jpg
Nejprve jsem díl karoserie za?istil ze spodní strany od drobných nálitk? a zabrousil zadní hranu dle návodu. Pak jsem nainstaloval zrcátka. Na n?která auta jsem ješt? zezadu nalepil kousek ocelové struny ohnuté do L, která bude sloužit jako záv?s pro p?ipojení vleku.
08.jpg 09.jpg
10.jpg 11.jpg
U dvou pick-up? jsem ješt? p?edem z kousku polyuretanu p?ipravil nástavbu korby. Jednou byla sk?í?ová nástavba, kterou jsem nalepil ke karoserii ješt? barvením.
16.jpg 17.jpg
18.jpg 19.jpg
Druhou nástavbou byla plachta. Ta byla na model osazena až nakonec.
12.jpg 13.jpg
14.jpg 15.jpg
Následovalo odmašt?ní a nást?ik základní barvou (její odstín jsem použil podle toho, jaká bude kone?ná barva). Kola jsem st?íkal samoz?ejm? zvláš? a ?ernou barvou. Po zaschnutí jsem karoserii nast?íkal p?íslušnou barvou, použil jsem spreje s originálními odstíny používanými ve skute?nosti.
Po ?ádném vyschnutí barvy jsem p?istoupil k domalování detail?. Nárazníky, ozdobné lišty, kliky dve?í, skla a spodek ?ern?, oranžov? sm?rová sv?tla, koncová ?erven? a registra?ní zna?ky bíle. Na ty jsem pak ješt? ?ern? nazna?il popisy. (U pick-upu vnit?ek korby šed? a její lem ?ern?.)  Poté prob?hlo p?elakování ?irým lesklým lakem (samoz?ejm? bez vnit?ku korby u pick-upu).
Následovalo dolepení kol a pak nat?ení st?íbrnou barvou ploch zrcátek, p?edních sv?tel zna?ek Škoda a disk? kol.
Poslední prací bylo p?et?ení skel opravným lakem, aby získala sklen?ný vzhled. 
    
20.jpg
Lze ?íci, že se jedná o pom?rn? jednoduchou stavebni?ku, díky které se mohou s rezinovými stavebnicemi seznámit za?ínající modelá?i. A samoz?ejm? z nich lze zhotovit velice p?kné modýlky ?eských aut pro oživení kolejiš?.