Doplňky kolejiště

V listopadu 2012 jsem na internetu objevil zajímavý dopln?k, který se mi vysloven? hodí k dopln?ní funk?ního informa?ního za?ízení pro cestující, které mám na svém kolejišti.

Číst dál: Nádražní rozhlas

Výroba dopravních zna?ek je pom?rn? snadná, vyžaduje ale trp?livost a hlavn? pe?livost.

Číst dál: Dopravní zna?ky

Výroba rychlostník? je pom?rn? snadná, vyžaduje ale trp?livost a hlavn? pe?livost.

Číst dál: Rychlostníky

Výroba sklonovník? je pom?rn? snadná, vyžaduje ale trp?livost a hlavn? pe?livost.

Číst dál: Sklonovníky

Další návod na drobný dopln?k tentokrát popisuje zhotovení hektometrovník?. Ty udávají délku železni?ní trati. Jejich výroba je pom?rn? snadná. 

Číst dál: Hektometrovníky

Nádrž jsem umístil na p?ipravený stojan. Na dno jsem nasypal propraný písek a umístil dekorace (ko?eny a kameny). Následovalo osázení rostlinkami a napušt?ní vody. Pak jsem do nádrže vypustil rybky. Nakonec jsem akvário zakryl krytem, pustil filtr a rozsvítil sv?tlo.  

Číst dál: Akvárium

V tomto návodu bych se cht?l pod?lit o zkušenosti z výroby zajímavého dopl?ku, který na kolejištích doposud nebyl k vid?ní. Je možné, že p?i ?tení tohoto ?lánku se mohou n?kte?í ?tená?i domnívat, že jsem se zbláznil. Ale nebojte se, nezbláznil...Smile

Číst dál: Informa?ní tabule

V sortimentu firmy HEKTTOR lze nalézt leptané stavebnice jízdních kol, dvojkol a stojan? na tato kola. 

Číst dál: Jízdní kola

Další návod je tentokrát na zhotovení námezníku, který u výhybky zna?í hranici, za kterou nesmí žádné vozidlo stát.

Číst dál: Námezník