Další návod je tentokrát na zhotovení námezníku, který u výhybky zna?í hranici, za kterou nesmí žádné vozidlo stát.
Vymezuje místo, kde se protínají hranice pr?jezdných profil? obou kolejí a zabezpe?uje tak, aby vozidlo stojící na jedné koleji nep?ekáželo p?i pr?jezdu vozidla po koleji druhé.

nameznik.png

Výroba námezník? je snadná, proto pro stavbu nejsou vytvo?eny žádné st?ihy. V nákresu jsou uvedeny rozm?ry pro velikost TT v mm.
nameznik_nakres.png
Z n?kolika vrstev fotokartonu slepíme desku pro betonovou základnu (o výšce 1,5 mm) a po zaschnutí u?ízneme proužek široký 2 mm. Je vhodné zhotovit jeden dlouhý polotovar, ze kterého se poté na?eže n?kolik kus?.
Z hrany fotokartonu u?ízneme proužek široký maximáln? 0,5 mm (v nákresu sestavy ?erven?) a p?ilepíme ho po st?edu p?ipraveného základu (v nákresu sestavy mod?e).
nameznik_sestava.png
Z fotokartonu u?ízneme proužek široký maximáln? 2,8 mm (v nákresu sestavy žlut?) v ose ho podéln? na?ízneme a podle tohoto ?ezu ohneme. P?ilepíme na základ dle nákresu sestavy a celek necháme proschnout.
Dále doporu?uji napustit ?ezané hrany ?ídkým vte?inovým lepidlem, p?ebyte?né lepidlo je možné set?ít papírovým ubrouskem, ale pozor na prsty! Nechat dob?e zaschnout. Tím dojde ke zpevn?ní papíru.
Polotovar na?ežeme na jednotlivé díly dlouhé 8,3 mm a na každém na obou koncích srazíme (se?ízneme a zapilujeme) hrany. Tyto opracované hrany op?t napustíme vte?inovým lepidlem.
Námezdníky p?ilepíme malou kapi?kou Herkulesu na plastovou dobíjecí telefonní kartou, tak abychom se ke všem polotovar?m dostali št?te?kem p?i natírání.
Po zaschnutí lepidla nat?eme bílou barvou horní ?ást, po jejím dokonalém zaschnutí nat?eme barvou betonu spodní ?ást. Nakonec nat?eme ?ernou barvou oba pruhy. Celek je nakonec možné p?elakovat.
Námezník p?ijde do terénu (št?rku) zapustit „betonovou“ ?ástí, p?ed?l bílá / beton by m?l být v rovin? terénu. Pokud by byl námezník moc „vysoký“, je samoz?ejm? možné snížit betonový podklad na pot?ebnou výšku. Je vhodné prohlédnout si skute?ný stav.
f1.jpg f2.jpg