Podle tohoto návodu si m?žete zhotovit ozna?níky a píská?ky.
Ozna?níky se umís?ují p?i výjezdu ze stanice do ur?ité vzdálenosti p?ed vjezdové náv?stidlo a ozna?ující místo, za které nesmí posunující souprava vjet. Píská?ky se umís?ují p?ed nechrán?né p?ejezdy, mosty, tunelové portály a podobná místa a p?ikazující strojvedoucímu dávat akustickou náv?st a upozornit na blížící se vlak.
op.png
Výroba ozna?ník? a píská?k? není složitá, ale vyžaduje jistou zru?nost a trp?livost. Vytišt?né st?ihy nalepíme Herkulesem na fotokarton. Zatížíme a necháme dostate?n? dlouho proschnout, nejlépe p?es noc.
Po vyschnutí m?žeme díly podle pravítka opatrn? vy?ezat.

op_sestava.png

Vždy dva díly slepíme Herkulesem natupo za hranu k sob?. Po zaschnutí budeme lepit vždy dva vzniklé L profily k sob? (viz návodná kresba). Do vzniklé dutiny doporu?uji vlepit m?d?ný drátek o pr??ezu 0,5 mm2, tím dojde ke zpevn?ní konstrukce. Na vrcholek sloupku nalepíme ?tvere?ek papíru a necháme proschnout. Dále celek napustíme ?ídkým vte?inovým lepidlem, které  dob?e navzlíná do papíru, p?ebyte?né lepidlo je možné set?ít papírovým ubrouskem, ale pozor na prsty! Pak je d?ležité sestavu nechat dob?e zaschnout. 
Po vytvrzení je možné vrcholek zapilovat do jehlanu. Hotové polotovary ozna?ník? a píská?k? zapíchneme vy?nívajícím drátem do kousku polystyrenu tak abychom se ke všem polotovar?m dostali št?te?kem p?i natírání.
Další postup je pro ozna?níky a píská?ky rozdílný.
    
Ozna?níky:
Celek nat?eme bílou barvou, spodní ?ást pod ?arou bude mít barvou betonu, vrcholek bude barvy modré náv?stní.
  
Píská?ky:
Celek nat?eme bílou barvou, spodní ?ást pod ?arou bude mít barvou betonu, vrcholek a pruhy budou barvy ?ervené. Po zaschnutí barvy do ?ervených pruh? nalepíme bílé kulaté odrazky, ale pouze z jedné strany!
   
Nakonec lze celek p?elakovat.  
Ozna?níky a píská?ky p?ijdou do terénu (št?rku) zapustit „betonovou“ ?ástí nazna?enou ryskou, která by m?la být v rovin? terénu. Samoz?ejm? je možné betonovou patku dle pot?eby zkrátit. Je vhodné prohlédnout si skute?ný stav.
f1.jpg f2.jpg