V sortimentu firmy HEKTTOR lze nalézt leptané stavebnice jízdních kol, dvojkol a stojan? na tato kola. 
Ke stavb? jsem m?l n?kolik kus? kol (dvojího druhu s blatníky a bez blatník?), jedno dvojkolo a stojany.
1.jpg
Kola jsem vy?ezal z ráme?k?, m?stek pod p?edním kolem jsem nechal pro usnadn?ní barvení, kolo vyhnul vzh?ru a oto?il ?ídítka do správné polohy. Na n?která kola jsem nalepil dop?edu na rám kousek bužírky ze zvonkoného drátu znázor?ující ?elní sv?tlo. U jednoho kola s blatníky jsem vytvo?il ze slabého drátku nosi? nad zadní kolo, u jednoho kola bez blatník? jsem odstranil ?ídítka a naletoval z drátu zhotovené berany.
Stojany jsem vy?ezal, naohýbal a sletoval. Pak jsem je odmastil a spolu s koly nalepil pomoci oboustranné lepící pásky na kousek d?eva pro nast?íkání základové barvy ve spreji.
2.jpg
Po zaschnutí základu jsem kola nast?íkal barevnými laky ve spreji. Použil jsem barevné odstíny, které mi zbyly po lakování model? aut.
3.jpg
Další prací bylo dot?ení detail?. Kola, ?et?zy, pedály, seda?ky a konce ?ídítek ?ern? a sedlové trubky, ?ídítka, blatníky, sv?tla a p?evodníky st?íbrn?. Kola byla stále ješt? na ráme?ku z leptu, za který jsem je p?i natírání držel v pinzet?. Hotová jsem je nechal dob?e proschnout.
4.jpg
Mezitím jsem šed? nat?el stojany a následn? provedl patinu rzí.
Hotová kola jsem další den odd?lil od ráme?k? lept? a zaretušoval místo po ?ezu na p?edním kole.
5.jpg
6.jpg
Zhotovení kol není náro?né, ale vzhledem k tit?rnosti modýlk? (délka kol je 15 mm) je t?eba mít pevnou ruku.
S ohledem na p?íznivou cenu (15,- K? za kus) mohou tyto efektní dopl?ky nejen oživit nejedno kolejišt?, ale být také dobrým po?átkem pro první seznámení se s prací na leptech.