Další návod na drobný dopln?k tentokrát popisuje zhotovení hektometrovník?. Ty udávají délku železni?ní trati. Jejich výroba je pom?rn? snadná. 
Vytišt?né st?ihy nalepíme Herkulesem na fotokarton (je kvalitn?jší než kladívková ?tvrtka, i ta posta?í) nejlépe bílé barvy. Lepidla je lépe více než mén? a zásadn? ho nanášíme na poklad, na který p?ijdou st?ihy nalepit. Pokud bychom lepidlem nat?eli st?ihy, zdeformují se!  St?ihy ihned obst?ihneme s dostate?ným okrajem a p?ilepíme na další vrstvu fotokartonu. Toto opakujeme až je tlouš?ka materiálu kolem 1 mm (asi 3 – 4 vrstvy). Celek zatížíme a necháme dostate?n? dlouho proschnout, nejlépe p?es noc.
Po vyschnutí m?žeme díly vy?ezat. Používám modelá?ský skalpel s vým?nnými ?epelemi (ne ?ezá?ek s odlamovacími ?epelemi!). ?ez provádím po p?iložení ost?í na obrys  tlakem proti podložce bez jakéhokoli posouvání ?epele! Jako podložka se osv?d?ila sklen?ná tabulka, která brání deformaci materiálu na spodní stran? ?ezu. Takto vy?ežu (spíše vysekám) díly, oblou stranu hektometrovníku za?íznu nejprve do rovna a poté stejným zp?sobem zaoblím rohy.
Dále doporu?uji napustit ?ezané hrany vte?inovým lepidlem (doporu?uji Alteco, je ?ídké a dob?e navzlíná do papíru), p?ebyte?né lepidlo je možné set?ít papírovým ubrouskem, ale pozor na prsty! Nechat dob?e zaschnout. Tím dojde ke zpevn?ní papíru.
Hektometrovníky p?ilepíme malou kapi?kou Herkulesu na plastovou dobíjecí telefonní kartou (nastojato, šedou stranou dol?), tak abychom se ke všem polotovar?m dostali št?te?kem p?i natírání.
Po zaschnutí lepidla nat?eme bílou barvou horní ?ást, po jejím dokonalém zaschnutí nat?eme barvou betonu spodní ?ást (na st?ihu šed? ozna?ená). Osobn? používám barvy Agama v plechovce. (Pozor p?i natírání, aby vrstva barvy nebyla p?íliš silná.)
Na nazna?ené místo nalepíme Herkulesem ?íslici kilometrické polohy (z obou stran je údaj totožný). Celek je nakonec možné p?elakovat.
1.jpg 2.jpg
Hektometrovník p?ijde do terénu (št?rku) zapustit „betonovou“ ?ástí, p?ed?l bílá / beton by m?l být v rovin? terénu. Je vhodné prohlédnout si skute?ný stav. Samoz?ejm? je možné betonovou patku dle pot?eby zkrátit. 
3.jpg
Pokud by n?komu nevyhovovaly uvedené kilometrické hodnoty, má možnost vytvo?it si vlastní následujícím zp?sobem: v otev?eném souboru „Hektometrovníky st?ihy pro úpravy“ pomocí programu malování si napíše vlastní hodnoty (font písma ARIAL Narrow, velikost písma p?ed te?kou 36, za te?kou 32), vše poté zkopíruje do Wordu a tam obrázek zmenší na 12 % p?vodní velikosti. Pak lze vytisknout a použít obvyklým zp?sobem.