Výroba rychlostník? je pom?rn? snadná, vyžaduje ale trp?livost a hlavn? pe?livost.
St?ihy vytiskneme barevn?.
Vytišt?né ?ernobílé st?ihy nalepíme Herkulesem na fotokarton (pouze v jedné vrstv?) nejlépe bílé barvy. Lepidla je lépe více než mén? a zásadn? ho nanášíme na poklad, na který p?ijdou st?ihy nalepit. Pokud bychom lepidlem nat?eli st?ihy, zdeformují se!  St?ihy ihned obst?ihneme s dostate?ným okrajem, zatížíme a necháme dostate?n? dlouho proschnout, nejlépe p?es noc.
Díly vy?ežeme zp?sobem popsaným v návodu na výrobu hektometrovník?. P?ipravíme si špendlíky s kovovou hlavi?kou. Hlavi?ky uštípeme.
 
Rychlostní náv?sti (bílý obdélník nebo kruh s dvouciferným ?íslem udávajícím rychlost v km/h), p?edv?sti (žlutý trojúhelník nebo kruh s jednociferným ?íslem udávajícím rychlost v desítkách km/h) a náv?st "st?j" (?ervený ter? s bílým okrajem):
Vte?inovým lepidlem (osv?d?ilo se ALTECO) nalepíme špendlíky na p?ipravené tabule rychlostník?, ale pozor, špendlík lepíme na potišt?nou stranu (aby druhá strana z?stala bílá a neprosvítala skrze motiv rychlostníku).
3.jpg 2.jpg
 
Náv?sti za?átek (žlutý obdélník s písmenem Z) a konec pomalé jízdy (bílý obdélník s písmenem K) m?žeme zhotovit dv?ma zp?soby a to bu? jednostranné (jak je uvedeno výše) nebo oboustranné:
V p?ipravených tabulkách z ?elní strany vytvo?íme zá?ez, do kterého po slepení obou polovin k sob? Herkulesem, zalepíme špendlík vte?inovým lepidlem.
1.jpg
 
Polotovary zapícháme špi?kou do polystyrenu (abychom nat?eli rad?ji delší kus sloupku než kratší) a nat?eme šedou barvou špendlík a zadní ?ást tabule. Po zaschnutí je vhodné nat?ít obvod tabule hliníkovou (nebo podobnou) barvou. P?i natírání dejte pozor, abyste barvou nepot?ísnili ?elní stranu rychlostníku a dále, aby vrstva barvy nebyla p?íliš silná.
Vytišt?né barevné st?ihy z obou stran opatrn? nalakujeme a necháme zaschnout. Je to bezpodmíne?n? nutné, jinak se motiv zna?ky p?i lepení poškodí!
Potom motivy vyst?íháme a nalepíme Herkulesem na ?elní strany p?íslušných rychlostník? (eventueln? z obou u oboustranné náv?sti za?átek a konec pomalé jízdy na jednu stranu bílý obdélník s písmenem K a na druhou žlutý obdélník s písmenem Z). Celek je nakonec možné p?elakovat.
P?ed umíst?ním rychlostník? do terénu je vhodné prohlédnout si skute?ný stav, aby nebyly p?íliš vysoko nebo naopak moc utopené!
 
Pokud by n?komu nevyhovovaly hodnoty na náv?stidlech, má možnost vytvo?it si vlastní následujícím zp?sobem: v otev?eném souboru „Rychlostníky st?ihy pro úpravy“ si pomocí programu malování vloží vlastní hodnoty (?íslice jsou v souboru p?iloženy).
Vše poté zkopíruje do Wordu a tam obrázek zmenší na 7 % p?vodní velikosti. Pak lze vytisknout a použít obvyklým zp?sobem.