Výroba sklonovník? je pom?rn? snadná, vyžaduje ale trp?livost a hlavn? pe?livost.
St?ihy vytiskneme dvakrát, jednou ?ernobíle a podruhé barevn?.
Vytišt?né ?ernobílé st?ihy nalepíme Herkulesem na fotokarton (pouze v jedné vrstv?) nejlépe bílé barvy. Lepidla je lépe více než mén? a zásadn? ho nanášíme na poklad, na který p?ijdou st?ihy nalepit. Pokud bychom lepidlem nat?eli st?ihy, zdeformují se!  St?ihy ihned obst?ihneme s dostate?ným okrajem, zatížíme a necháme dostate?n? dlouho proschnout, nejlépe p?es noc.
Díly vy?ežeme zp?sobem popsaným v návodu na výrobu hektometrovník?. P?ipravíme si špendlíky s kovovou hlavi?kou. Hlavi?ky uštípeme.
V p?ipravených tabulkách z ?elní strany vytvo?íme zá?ez, do kterého po slepení obou polovin k sob? Herkulesem, zalepíme špendlík vte?inovým lepidlem.
Polotovary zapícháme špi?kou do polystyrenu (abychom nat?eli rad?ji delší kus sloupku než kratší) a nat?eme ?ernou barvou špendlík. Po zaschnutí je vhodné nat?ít obvod tabule hliníkovou (nebo podobnou) barvou. P?i natírání dejte pozor, abyste barvou nepot?ísnili ?elní strany a dále, aby vrstva barvy nebyla p?íliš silná.
Vytišt?né barevné st?ihy z obou stran opatrn? nalakujeme a necháme zaschnout. Je to bezpodmíne?n? nutné, jinak se motiv zna?ky p?i lepení poškodí!
Potom motivy vyst?íháme a nalepíme Herkulesem na ob? strany sklonovník?. Pozor, každý jednotlivý úsek trati se stejným sklonem je vždy z obou vn?jších stran ozna?en stejnými údaji (?ervená ?ísla udávají sklon v ‰, ?erná délku úseku v metrech), na jedné stran? stoupající (šipka sm??uje nahoru) a na opa?né klesající (šipka sm??uje dol?), eventueln? rovina z obou stran (sklonovník pouze s ?erným ?íslem). Na každém sklonovníku jsou tedy z obou stran rozdílné hodnoty a obvykle i charakter (stoupání, klesání nebo rovina).
Celek je nakonec možné p?elakovat.
P?ed umíst?ním sklonovník? do terénu je vhodné prohlédnout si skute?ný stav, aby nebyla p?íliš vysoko nebo naopak moc utopená!
1.jpg
Pokud by n?komu nevyhovovaly hodnoty na sklonovnících, má možnost vytvo?it si vlastní následujícím zp?sobem: v otev?eném souboru „Sklonovníky st?ihy pro úpravy“ si pomocí programu malování vloží vlastní hodnoty (?íslice jsou v souboru p?iloženy) do bílých polí?ek (sv?tle modrou barvu samoz?ejm? po vložení ?íslic nahradí bílou).  
Vše poté zkopíruje do Wordu a tam obrázek zmenší na 12 % p?vodní velikosti. Pak lze vytisknout a použít obvyklým zp?sobem.