Výroba dopravních zna?ek je pom?rn? snadná, vyžaduje ale trp?livost a hlavn? pe?livost.
St?ihy tentokrát vytiskneme dvakrát, jednou ?ernobíle a podruhé barevn?.
Vytišt?né ?ernobílé st?ihy nalepíme Herkulesem na fotokarton (pouze v jedné vrstv?) nejlépe bílé barvy. Lepidla je lépe více než mén? a zásadn? ho nanášíme na poklad, na který p?ijdou st?ihy nalepit. Pokud bychom lepidlem nat?eli st?ihy, zdeformují se!  St?ihy ihned obst?ihneme s dostate?ným okrajem, zatížíme a necháme dostate?n? dlouho proschnout, nejlépe p?es noc.
Díly vy?ežeme zp?sobem popsaným v návodu na výrobu hektometrovník?.
P?ipravíme si špendlíky s kovovou hlavi?kou. Hlavi?ky uštípeme a vte?inovým lepidlem (osv?d?ilo se ALTECO) nalepíme p?ipravené tabule zna?ek, ale pozor, špendlík lepíme na potišt?nou stranu (aby druhá strana z?stala bílá a neprosvítala skrze motiv zna?ky).
Polotovary zapícháme špi?kou do polystyrenu (abychom nat?eli rad?ji delší kus sloupku než kratší) a nat?eme bílou barvou špendlík a šedou zadní ?ást zna?ky. Po zaschnutí je vhodné nat?ít obvod tabule hliníkovou (nebo podobnou) barvou. P?i natírání dejte pozor, abyste barvou nepot?ísnili ?elní stranu zna?ky a dále, aby vrstva barvy nebyla p?íliš silná.
Vytišt?né barevné st?ihy z obou stran opatrn? nalakujeme a necháme zaschnout. Je to bezpodmíne?n? nutné, jinak se motiv zna?ky p?i lepení poškodí!
Potom motivy vyst?íháme a nalepíme Herkulesem na ?elní strany p?íslušných zna?ek. Celek je nakonec možné p?elakovat.
P?ed umíst?ním zna?ek do terénu je vhodné prohlédnout si skute?ný stav, aby zna?ky nebyly p?íliš vysoko ?i utopené!
1.jpg 2.jpg
 
Pokud by n?komu nevyhovovaly hodnoty ?i názvy uvedené na zna?kách, má možnost vytvo?it si vlastní následujícím zp?sobem: v otev?eném souboru „Dopravní zna?ky st?ihy pro úpravy 1“, „Dopravní zna?ky st?ihy pro úpravy 2“ nebo „Dopravní zna?ky st?ihy pro úpravy 3“ pomocí programu malování si napíše vlastní hodnoty následujícími typy písma:
Údaje na kulaté zna?ce výškového omezení (font písma ARIAL Narrow, velikost písma p?ed te?kou 85, za te?kou 72, tu?né písmo), údaje na kulaté zna?ce hmotnostního omezení (font písma ARIAL Narrow, velikost písma 90, tu?né písmo), údaje na kulaté zna?ce rychlostního omezení (font písma ARIAL, velikost písma 110, tu?né písmo), údaje na obdélníkové zna?ce názvu obce (font písma ARIAL, velikost písma 60 (p?ípadn? menší), tu?né písmo) a údaje na sm?rových ukazatelích (font písma ARIAL Narrow, velikost písma 60 (p?ípadn? menší), tu?né písmo).
Vše poté zkopíruje do Wordu a tam obrázek zmenším na 7 % p?vodní velikosti. Pak lze vytisknout a použít obvyklým zp?sobem.