Nádrž jsem umístil na p?ipravený stojan. Na dno jsem nasypal propraný písek a umístil dekorace (ko?eny a kameny). Následovalo osázení rostlinkami a napušt?ní vody. Pak jsem do nádrže vypustil rybky. Nakonec jsem akvário zakryl krytem, pustil filtr a rozsvítil sv?tlo.  
 
Možná si te? myslíte, jestli jste se náhodou nespletli a omylem nevlezli na stránky v?nované akvaristice. Ne, m?žete z?stat v klidu, jste tu ur?it? správn?. Skute?n? se tentokrát jedná o akvário, ale jako jeden z dalších dopl?k? modelového kolejišt?. Smile
Mojí snahou bylo ztvárnit jej tak, aby maximáln? odpovídalo skute?né p?edloze, kterou mám doma v obýváku, pouze jsem trochu upravil rozm?ry.
Vlastní akvário má rozm?r 16 x 6 x 6,5 mm (d x š x v). Dno a zadní st?nu jsem vy?ízl z fotokartonu, bo?ní a p?ední st?ny mají ráme?ek ze zvonkového drátu, který je ke dnu a zadní st?n? p?ilepen.
Rám i zadní st?nu jsem nat?el ?ernou barvou, dno pískovou. Po zaschnutí jsem na dno nalepil pár zrnek písku (p?edstavující kameny) a kousí?ky r?zn? zelených molitan? ze sá?k? dodávaných ke stavebnicím Auhagen (které znázor?ují rostlinky).
Po dokonalém zaschnutí jsem provedl zasklení. Použil jsem p?ípravku CLEARFIX (od firmy Humbrol), který jsem pomocí párátka roztáhl p?es ráme?ek jako bublinu a nechal vyschnout. Tato operace byla pon?kud náro?ná na p?esnost, aby se vzniklá blanka nepoškodila. Po zaschnutí jedné strany jsem zasklíval další.
?ervenou a žlutou barvou nanášenou špi?kou špendlíku jsem na pozadí, sklen?ných st?nách i rostlinkách nazna?il rybi?ky. Protože ale „sklen?né“ st?ny byly moc slabé a choulostivé, uvažoval jsem, jak je zpevnit. Další vrstva CLEARFIXu nep?icházela v úvahu, protože ze zkušenosti jsem v?d?l, že by p?vodní vrstva byla rozpušt?na. Nakonec jsem je p?et?el obdobným p?ípravkem – Opravným lakem (od Agamy).

Stojan a kryt akvária je zhotoven z 0,5 mm tlusté dýhy, lepené Herkulesem a vte?inovým lepidlem. (Dví?ka jsem funk?ní ned?lal, nebo? v železá?ství nem?li vyhovující panty. Smile)

01.jpg 02.jpg
03.jpg 04.jpg

Pod kryt jsem zhotovil osv?tlení pomocí 5 ks miniaturních SMD LED diod zelené barvy zapojených do série. Zelené sv?tlo jsem volil, protože maximáln? navozuje atmosféru skute?ného akvária. Desti?ka plošného spoje byla p?ed osazením sou?ástek ješt? zeslabena na tlouš?ku kolem 0,5 mm, aby zbyte?n? nezabírala pod krytem místo. Vývody, na které jsem použil vlasové smaltované vodi?e, jsem protáhl pod krytem po zadní st?n? akvária a zakon?il na patici. Ta bude sloužit jako konektor pro p?ipojení napájení.

05.jpg 06.jpg

Celkové rozm?ry jsou 17,5 x 7,5 a výška 14,5 mm. Výsledek mé práce m?žete sami posoudit na p?iložených fotografiích.

07.jpg 08.jpg
09.jpg 10.jpg