V tomto návodu bych se cht?l pod?lit o zkušenosti z výroby zajímavého dopl?ku, který na kolejištích doposud nebyl k vid?ní. Je možné, že p?i ?tení tohoto ?lánku se mohou n?kte?í ?tená?i domnívat, že jsem se zbláznil. Ale nebojte se, nezbláznil...Smile

   

Myšlenkou na zhotovení funk?ních pragotron? jsem se za?al zabývat zhruba na podzim roku 2007. Musím p?iznat, že to pro m? byla výzva, p?estože mi bylo hned na za?átku jasné, že to nebude snadné. Již tehdy jsem m?l zhruba p?edstavu, jakým zp?sobem ?ešit prosv?tlení textu.
1.jpg 2.jpg
3.jpg 4.jpg
5.jpg 6.jpg

Na ja?e 2008 se mi poda?ilo nafotit a nam??it pragotrony, které byly do?asn? sejmuté z nástupiš? a umíst?ny u nás v díln?. Délka celé tabule je 200 cm (kratší verze) a 234 cm (delší verze s hodinami), výška 58 cm a ší?ka 15 cm. Rozte? záv?s? je (u obou variant stejná) 120 cm. ?íslo koleje má výšku 28 cm, výška LED polí 12 cm a výška bílého textu 7 cm.

      

Z t?chto údaj? vyšly rozm?ry pro TT. Délka tabulí by m?la být 16,5 / 19,5, výška 4,8 a ší?ka 1,2 mm. Rozm?ry pro spole?nou odjezdovou tabuli jsem vzal odhadem, protože jsem nem?l možnost ji zm??it.  Na základ? zjišt?ných údaj? a fotografií jsem zhotovil na po?íta?i motivy pro jednotlivé tabule. Vn?jší motiv p?edstavuje vn?jší plochu informa?ní tabule v?etn? okének pro texty a hodiny, která budou p?i zpracování pro?íznuta. Vnit?ní motiv naopak zobrazuje textovou ?ást, která se objevuje v okénkách p?i prosvícení, a dále hodiny.
   
Pro osv?tlení jsem využil žluté miniaturní SMD LED diody ze starých mobilních telefon?. Opatrn? jsem je pomocí mikropájky odletoval z desek plošných spoj?. Up?ímn? ?e?eno, nepoda?ilo se mi to úpln? stoprocentn?, n?jaké jsem necht?n? zni?il, ale vyzískané množství diod pro m?j zám?r posta?ovalo.
Jako optické médium jsem použil ?irý CD disk, který se p?ibaluje do balení CD bez krabi?ek na spodek držáku, aby je chránil p?ed poškozením. Hlavním d?vodem pro toto rozhodnutí byla vhodná tlouš?ka materiálu. Zpracování je pom?rn? snadné, sta?í skalpelem narýhovat a rozlámat, hrany se dají snadno za?istit pilní?kem ?i smirkem.
   
Následovalo n?kolik pokus? pro zjišt?ní nejoptimáln?jšího ?ešení osvitu textu pragotronu.
  
První varianta pragotronu m?la motivy zhotoveny následovn?: nejprve na ?iré fólii vytišt?ný vnit?ní motiv, na ni nalepena další, tentokrát samolepící ?irá fólie znovu s vnit?ním motivem. (Zdvojení vnit?ního motivu je nutné, aby se dostate?n? omezilo nežádoucí prosvítání mimo požadovaný text, jedna vrstva je nedostate?ná.) Následovala bílá papírová samolepka s vytišt?ným vn?jším motivem a vy?ezanými okénky pro text (a pro hodiny). Na ní je pak ješt? nalepena jedna krycí vrstva ?iré samolepící fólie. U varianty s hodinami byly spodní vrstvy hodin vytišt?ny na bílé papírové samolepce, protože nebylo po?ítáno s jejich prosvícením. Z toho d?vodu za nimi ani nebylo optické médium. Motivy byly nalepeny v rozích vte?inovým lepidlem na optické médium, ve kterém bylo na stran? s ?íselným ozna?ením koleje místo pro dodate?né zalepení SMD LED diody. Hrany, krom? té, kam m?la p?ijít dioda, byly polepeny ?erným papírem.
Po dosazení osv?tlení bylo zjišt?no, že mezi LED a optickým médiem docházelo k velkým sv?telným ztrátám, osvit textu byl neposta?ující a nevyhovující. Výhodou ale byly rozm?ry odpovídající skute?né p?edloze, p?edevším celková tlouš?ka 1,5 mm. Každopádn? mi tento pokus nazna?il, kudy se zhruba dále ubírat.
v1a.png v1b.png
   

U druhé varianty jsem se pokusil odstranit zjišt?né nedostatky. LED diody jsem nalepil p?ímo na optické médium a to z obou protilehlých stran, které jsem p?ed tím za?istil. Vodorovné hrany jsem polepil bílou odrazivou fólií, která se používá na zadní stranu LCD displej?. Motivy byly ?ešeny obdobn? s tím rozdílem, že už první vnit?ní motiv byl na ?iré samolepící fólii a celé to bylo nalepené na rozptylující fólii (získané z rozebraného LCD displeje) pro lepší rozptyl sv?tla z optického média ven. Takto p?ipravené motivy byly nalepeny v rozích vte?inovým lepidlem na optické médium. Obvodové hrany byly znovu polepeny ?erným papírem.

P?i testování jsem zjistil, že ztráty na p?echodu mezi LED a optickým médiem jsou minimální, rozptyl sv?tla skrze rozptylující fólii a jeho pr?chod textem je dostate?ný a pln? vyhovující. Nevýhodou byla ale v?tší tlouš?ka pragotronu, která se dostala díly dopln?ní dvou vrstev rozptylující fólie na celé 2 mm.

v2a.png v2b.png

 

   

Na základ? zkušeností z obou pokus? jsem provedl další. T?etí varianta vycházela ze druhé, rovnou jsem využil optické médium s nalepenými SMD LED diodami z obou protilehlých stran a bílou odrazivou fólií na vodorovných hranách. Zde byla zásadní zm?na v tom, že abych nemusel používat rozptylující fólii, p?ebrousil jsem plochy, kde m?lo optické médium vyza?ovat sv?tlo, jemným smirkem (zrnitost 800). Motivy byly ?ešeny shodn? jako u druhé varianty s tím, že první ?irá samolepící fólie se p?ímo lepila na optické médium. A op?t jsem obvodové hrany polepil ?erným papírem.

Výsledky byly p?i zkoušení velice uspokojivé, sv?tlo prosv?covalo texty dostate?n?. Sou?asn? byla odstran?na nevýhoda druhé varianty, tedy nep?im??ená tlouš?ka. Ta byla op?t 1,5 mm jako u první varianty.
v3a.png v3b.png
   
Mohlo by se tedy zdát, že bylo vyhráno. Ale opak byl pravdou. P?i vymýšlení konstrukce držák? pragotron? jsem zjistil, že se mi oba pragotrony (s délkami 16,5 a 19,5 mm) na nástupišt? o celkové ší?ce 40 mm nemohou vejít s ohledem na NEM 102 a pokud budu trvat na tom, že držáky budou soum?rné. (A to tedy budu. Smile) Takže zase vše znovu a lépe!
    
Prakticky to znamenalo všechny pragotrony na nástupišt? zkrátit o 2 mm (na kone?né délky 14,5 a 16,5 mm). A tak tu tedy byla už ?tvrtá varianta. Nejprve jsem musel p?ekreslit motivy všech perónních pragotron?, sdružený odjezdový pragotron jsem neupravoval.
Další prací bylo zkrácení základ?, které jsem již m?l ale kompletn? p?ipravené. Takže u pragotron? bez hodin jsem provedl zkrácení o 2 mm pouze na jedné stran? a volnou hranu jsem p?elepil bílou odrazivou fólií. P?išel jsem tak o druhou osv?tlovací LED diodu, ale tato fólie ji ?áste?n? nahradila odrazem sv?tla zp?t do prost?edí. U pragotron? s hodinami jsem využil nutnosti ?ezání a díl rozd?lil na dv? ?ásti tak, že jedna m?že prosv?tlovat text a druhá hodiny a to nezávisle na sob?. Mezi oba díly jsem zalepil op?t bílou odrazivou fólii. (P?vodn? jsem sice nezávislé osv?tlení hodin zamýšlel, ale když jsem se pustil do práce, tak jsem od této myšlenky s ohledem na náro?nost jejího zhotovení velmi rychle ustoupil. Vlastn? jsem se tak, donucen okolnostmi, k této myšlence znovu vrátil a zrealizoval ji.)
Pro sdružený odjezdový pragotron jsem použil d?íve p?ipravený základ, který byl rozd?len na t?i samostatn? osv?tlované sekce odpovídající jednotlivým ?ádk?m. Ten byl zhotoven obdobným zp?sobem, mezi ?ádky byla použita odrazivá fólie.
Motivy jsem ?ešil obdobn? jako u druhé varianty, tedy dv? ?iré samolepící fólie s natišt?ným vnit?ním motivem (v ?ásti s hodinami byla spodní ?irá fólie nahrazena bílou papírovou samolepkou se stejným motivem, aby byly vlastní hodiny vid?t i bez rozsvíceného vnit?ního osv?tlení), na nich byla nalepena bílá papírová samolepka s vytišt?ným vn?jším motivem a vy?ezanými okénky pro text a pro hodiny. Bílé ?ezané hrany jsem za?ernil navlh?enou tuhou z versatilky, aby nebyly vid?t. Vzhledem k intenzit? sv?tla LED, které prosvítalo skrze ?íslici zna?ící kolej, jsem mezi fólie v t?chto místech vložil po jednom malém kousku staniolu tak, aby nebránil prosvícení textu. Pro zachování kompaktnosti celku jsem vy?ezaná okénka vyplnil proužky (a kole?ky u hodin) ?iré samolepící fólie a vše nakonec p?elepil ješt? jednou vrstvou ?iré samolepící fólie.
v4a.png v4b.png
  
Texty, které se mají p?i rozsvícení LED diod zobrazovat a po zhasnutí mizet jsou pouze pr?hledné. Tím je docíleno toho, že pokud LED dioda nesvítí, není text v?bec vid?t. Naproti tomu motiv hodin, který je v nejspodn?jší vrstv? vytišt?n na papírové samolepce, je vid?t i p?i zhasnuté p?íslušné LED diod?. P?i jejím rozsvícení se hodiny prosvítí. 
v4c.png
    
Další prací bylo naletování vlasových vodi?? (získaných z vinutí relé) k LED diodám. Byla to vzhledem k tit?rným rozm?r?m docela pipla?ka. Po ov??ení funk?nosti všech diod jsem na základy nalepil p?ipravené motivy (u jednoho pragotronu pro 1. kolej jsem jednu stranu ud?lal zaslepenou, podobn? jako ve skute?nosti v místech, kde není nutné z daného sm?ru na údaje vid?t).
7.jpg 8.jpg
Obvodové hrany jsem polepil slabým ?erným papírem a napustil vte?inovým lepidlem. Po vytvrdnutí lepidla následovalo testování funk?nosti LED diod a zat?ení prosvítajících míst ?ernou barvou. Poslední prací na vlastních pragotronech bylo vytvo?ení ráme?ku st?íbrnou barvou.
9.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg
  
Další prací bylo zhotovení hodin. Tentokrát jsem slepil dv? vrstvy optického média k sob?, opracoval do správného tvaru a polepil odrazivou fólií. Shora jsem navrtal otvor, do kterého jsem zalepil SMD LED diodu s p?edem naletovanými vodi?i. Na ?ela zdrsn?ná smirkem jsem nalepil motiv, který byl vytišt?n na bílou papírovou samolepku a p?elepen ?irou fólií. Obvod hodin jsem také polepil slabým ?erným papírem a napustil vte?inovým lepidlem a po jeho zaschnutí nat?el žlutou barvou. Nakonec jsem ješt? vytvo?il ?erný ráme?ek spolu s držákem pro upevn?ní hodin.
21.jpg 13.jpg
  
Pro zav?šení pragotron? na peronech jsem se rozhodl použít konstrukci, která je na prodlouženém nástupišti v železni?ní stanici Choce?.
14.jpg 15.jpg

Na jejich výrobu jsem použil mosazné profily (U 1 x 1 mm a trubi?ku o pr?m?ru 1,5 mm). Konstrukce je sletovaná dohromady, v U profilu jsou na p?íslušných místech navrtané otvory, aby se jimi daly protáhnout vodi?e k LED diodám. Ze spodní strany U profilu jsou naletovány paci?ky sloužící jako držáky. Na sloupku je p?ipevn?n kroužek vymezující délku, která bude zapušt?na do terénu. Celek je nast?íkaný šedou barvou a matným lakem.

Na tuto konstrukci byly nalepeny vlastní pragotrony, vodi?e jsem opatrn? provlékl p?ipravenými otvory a uložil je uvnit? U profilu. Viditelné ?ásti vodi?? jsem zat?el st?íbrnou barvou, aby nebyly vid?t, a na držáky jsem p?ilepil p?ipravené st?íšky, zhotovené z papíru napušt?ného vte?inovým lepidlem.

16.jpg

 
Na vodi?e jsem navlékl asi 1 cm mosazné trubi?ky o pr?m?ru 1 mm, nasunul p?lkou do spodní ?ásti držáku a zalepil. Na vodi?e jsem pak ješt? navlékl slabou silikonovou bužírku, jejíž konec jsem p?etáhl p?es slabší trubi?ku. Tato bužírka bude v kolejišti sloužit jako ochrana vlasových drátk? p?ed jejich p?ípadným poškozením.
No a nakonec mi tedy nezbylo nic jiného, než hotové pragotrony osadit do kolejišt? a zapojit.
17.jpg 18.jpg
19.jpg 20.jpg
 
Poznámka: ?lánek popisující automatické ?ízení pragotron? naleznete zde (až bude zpracován Wink).