V listopadu 2012 jsem na internetu objevil zajímavý dopln?k, který se mi vysloven? hodí k dopln?ní funk?ního informa?ního za?ízení pro cestující, které mám na svém kolejišti.
Jedná se o jednoduché stavebnice nádražního rozhlasu z produkce firmy JM Detail ve velikostech TT a H0. Jsou nabízeny ve verzi sloupové se dv?ma reproduktory a nást?nné s jedním reproduktorem.
1.jpg 2.jpg
Stavebnice obsahuje aršík díl? vy?ezávaných a gravírovaných laserem, odlitky reproduktor? a u sloupové varianty i kousky ocelového drátu  na sloupy. P?iložen je i jednoduchý návod pro sestavení.
3.jpg
4.jpg
5.jpg
P?iznám se, že jsem pon?kud tápal, kterou výšku vlastn? udává údaj na návodu sloupové verze rozhlasu. Proto jsem se nakonec obrátil na výrobce. Jedná se tedy o celkovou výšku p?es reproduktory.
Vlastní stavba je naprosto jednouchá, je ale t?eba pracovat opatrn?, aby nedošlo k poškození jemných dílk?. Po nalepení držáku reproduktor? na konec sloupku je t?eba oto?it ú?ka o 90° a pak napustit ?ídkým sekundovým lepidlem. P?ebyte?né lepidlo je dobré ot?ít nap?. kouskem toaletního papíru. Dále jsem p?ilepil základovou patku, rozbo?ovací krabi?ku z boku k vrcholu sloupu a pak rozvodnou krabici do spodní ?ásti sloupu. I tyto díly jsem napustil sekundovým lepidlem. Nakonec jsem nalepil do držák? oba reproduktory.
6.jpg
Tak jako ve skute?nosti m?žeme rozhlas postavit v mnoha verzích, na nádražích se vyskytují i stožáry osazené pouze jedním reproduktorem (pak není ani pot?eba rozbo?ovací krabi?ka), i se dv?ma rozvodnými krabicemi, p?ípadn? ovládací sk?í?kou zp?tného dotazu (ta není sou?ástí stavebnice).
  
Následovalo barvení, v mém p?ípad? nast?íkání šedou základovou barvou. V p?ípad? umíst?ní konkrétního sloupku na perón? m?že být celý v jedné barv?, p?i umíst?ní v kolejišti stanice (myslím tím p?ímo mezi kolejemi) by m?l být ješt? dopln?n výstražným šrafováním. Samoz?ejm? je vhodné inspirovat se skute?ností.
7.jpg 8.jpg 9.jpg
Musím konstatovat, že m? tyto drobné stavebni?ky p?íjemn? p?ekvapily, p?edevším proto, že jsem uvažoval, jak práv? tento modelový dopln?k do vlastního kolejišt? vytvo?it. Takže mám ušet?enou práci a troufám si ?íci, že tento rozhlas vypadá jako "živý".