Kam s ním? Tak tuto otázku jsem si musel klást i já. Našt?stí jsem ji ale m?l již vy?ešenou v dob?, kdy jsem se do vlastní stavby kolejišt? pustil. 
Pro umíst?ní kolejišt? jsme s manželkou vybrali místo, které se v podstat? samo nabízelo a které by se asi pro nic jiného stejn? využít nedalo. Místo na st?n? nad manželskými postelemi v ložnici.
     
Samoz?ejm?, že pokud chci na kolejišti pracovat (nej?ast?ji) nebo si jezdit s vlá?ky (vyjíme?n?), pak musím zvolit trochu jinou polohu a místo pro rozd?lání kolejišt?. 
  
Kryt je na kolejišt? nasunut po obvod?, uvnit? v rozích jsou sloupky zajiš?ující, že nezapadne víc, než má. Po obvodu se p?ipev?uje pomocí 14 dvojic šroub?. Tyto šrouby lze použít univerzáln? nejen pro upevn?ní krytu, ale i úchyt? pro p?enášení kolejišt?, jeho zav?šení apod.
Kryt sedí tak p?esn?, že se mi z po?átku stávalo, že se ani kolejišt? necht?lo z krytu utrhnout díky podtlaku vzduchu. Proto jsem na obou ?elech vyvrtal otvor o pr?m?ru 2 cm a zevni? jej p?elepil hustým sítkem proti prachu. Od té doby snímání krytu ne?iní sebemenší problémy. 
      
Pro vytahování kolejišt? ke stropu mi slouží dvojice záv?s? zhotovených z jeklu. V horním záv?su, napevno p?išroubovaném do zdi, je celkem 6 kladek, v pohyblivém dolním 3. Skrze n? je protaženo silonové lanko. Jeden jeho konec je upevn?n v horním záv?su, druhý se p?es další 2 pomocné kladky na zdi navíjí na cívce s klikou. Ta je normáln? skrytá za záclonou, takže není vid?t.
Sou?ástí spodního záv?su jsou i dva vále?ky na stran? ke zdi, které zajiš?ují, že se záv?s ani kolejišt? ned?e p?i manipulaci po zdi.  
1.jpg 2.jpg
Kolejišt? (samoz?ejm? i s krytem)  se k záv?su upev?uje pomocí šestice šroub?, které se našroubují místo t?í dvojic šroub? na p?ední stran? kolejišt?. P?ed tím se ale musí postavit svisle (na zadní stranu kolejišt?) na sk?í?ku vpravo a speciáln? pro tento ú?el vytvo?enou poli?ku nalevo.
3.jpg 4.jpg
Dále je nutné p?ipevnit na spodní stran? kolejišt? i další dvojici vále?k?, sloužící stejnému ú?elu, jako vále?ky na spodním záv?su. A pak už je možné kolejišt? vytahovat vzh?ru. K tomu sta?í dva lidé, na každé stran? kolejišt? jeden, na pravé stran? je pot?eba více kolejišt? odleh?ovat, na levé lehce p?idržovat jednou rukou a druhou navíjet lanko pomocí kliky a cívky. Kolejišt? je možné p?idržovat pomoci úchyt? na ?elech. 
5.jpg 8.jpg
Po vytažení kolejišt? do horní polohy, p?esn?ji ?e?eno malý kousek nad ni, se pod oba konce kolejišt? nasunou držáky na šrouby ve zdi a kolejišt? se na n? spustí. Ze spodní strany kolejišt? se odšroubují oba vále?ky a z ?el úchyty. Kolejišt? se pak nasune spodní stranou co nejblíž ke zdi. Navíjecí cívka se zajistí a klika složí ke zdi, aby nep?ekážela, a to celé se skryje záclonou.
Nakonec se na ze? pod kolejišt?m zav?sí lampi?ky, které je p?ed manipulací nutné sundat. 
6.jpg 7.jpg
Takto kolejišt? nezabírá zbyte?n? místo a je bezpe?n? uklizeno. Jak navíjecí mechanismus sám, tak i samotné držáky jsou schopné jej bez problém? udržet. Navíc je i díky krytu chrán?no p?ed prachem.
Pov?šení nebo sundání kolejišt? ze zdi se vším všudy trvá p?ibližn? 10 - 15 minut.
9.jpg 10.jpg
Ze za?átku jsme si sice trochu museli s manželkou zvyknout na nezvyklý pohled z postele. Naše obavy ohledn? toho, zda záv?s vydrží, rozptýlila skute?nost, že jsme p?ežili pod kolejišt?m první noc (a samoz?ejm? pak i všechny další). 
Naopak v sou?asnosti se nám zdá nezvyklé, když kolejišt? není na svém míst? (nap?. po dobu, kdy je na výstav?).