Jak jsem již uvedl d?íve, ve skrytém nádraží byly použity pon?kud upravené výhybky BTTB s originálními p?estavníky. ?asem se ale ukázalo, že tyto p?estavníky mají jistá omezení, která mi p?sobila komplikace.
Jednou v?cí, která funkci p?estavník? moc neprosp?la, bylo napilování kolejnice v míst? dotyku jazyku výhybky, tak aby p?echod byl skryt v profilu kolejnice. Tím se prodloužila dráha chodu jazyk?, ale dráha vlastního p?estavníku se nezm?nila. To samo o sob? nebylo moc problémem, dokud jsem neza?al vozit kolejišt? na výstavy. Potom bylo t?eba opatrn? po každé instalaci doladit polohu v?tšiny p?estavník?, aby fungovaly.
A to už v?bec nemluvím o využití pro automatický provoz. Základní elektronika kolejišt? detekuje u všech p?estavník? ve skrytém nádraží z obou ohlas? jejich stav a tuto informaci dále zpracovává a signalizuje, takže mám okamžitý p?ehled o kolizních stavech jednotlivých p?estavník?. K tomu s p?estavníky BTTB docházelo velice ?asto. Tyto problémy byly však p?sobeny p?ímo samotným p?estavníkem.
Protože automat pro bezobslužný provoz kolejišt? pro sv?j provoz využívá oba ohlasy p?estavník?, dostával se tak do neur?itého stavu, nefungoval a v kone?ném d?sledku byl naprosto nepoužitelný.
A problémy se samoz?ejm? projevovaly i p?i ru?ním ?ízení. Proto jsem uvažoval, jak by bylo možné spolehlivost t?chto p?estavník? zvýšit, ale veškeré pokusy nep?inesly výsledek. Pomalu jsem docházel k myšlence, že bych BTTB p?estavníky nahradil p?estavníky Zeuke, s kterými jsem m?l pom?rn? dobré zkušenosti.
Ve viditelné ?ásti kolejišt? fungovaly celkem spolehliv? a navíc pro pohon závor jsem od za?átku použil upravené p?estavníky Siba (?i Modelle), které jsou s t?mito p?estavníky v podstat? totožné. Ty musí p?i každém pr?jezdu vlaku závory zav?ít a znovu otev?ít a do té doby s nimi nenastal žádný problém, p?estože byla vždy jedna cívka pod nap?tím a byla odpojená pouze koncovým vypína?em (ohlasem) p?estavníku. To m? vedlo k p?esv?d?ení, že by to mohlo být ?ešení.
13.jpg 14.jpg
Motorické p?estavníky, jejichž využití by se mohlo zdát být výhodné, mi nevyhovovaly ze dvou základních d?vod?. Pot?eboval jsem p?estavníky ovládané relativn? krátkým impulsem stejnosm?rného nap?tí a dále aby byly kdykoli snadno p?ístupné (pro p?ípadný rychlý servisní zásah), tedy bez složité manipulace uvnit? kolejišt?.  
   
Nejprve jsem sehnal p?es 20 starších a poškozených výhybek Zeuke a v zá?í 2006 se pustil do vým?ny. P?vodní p?estavníky BTTB jsem odstranil.
 
P?estavníky jsem rozd?lal, celé v?etn? kontakt? vy?istil, kartá?e napružil a p?ípadn? nahradil poškozené cívky. Samoz?ejm? jsem od?ezal i zbytky vlastní výhybky. Odstranil jsem p?vodní napájecí svorky a vodi?e naletoval p?ímo na drátky z cívek a zalepil do plastu p?estavníku. Spole?ný vodi? jsem naletoval p?ímo na spodní plech.
15.jpg 16.jpg
U kovového dílu, který se m?d?nou pružinkou p?eklápí, jsem odstranil o?ko pro táhlo, a naletoval místo n?ho podélné oválné o?ko. Pak jsem díly zkompletoval. Plastový kryt je p?ilípnut pouze lepící gumou, takže se dá v p?ípad? pot?eby kdykoli odd?lat a zase vrátit zp?t.
Na výhybce BTTB (po odšroubování p?vodního p?estavníku) jsem zkrátil p?vodní táhlo, které p?esouvá jazyky a nalepil na n?j há?ek z drátu. P?estavník jsem oboustrannou lepicí páskou p?ichytil k podkladu a po odzkoušení p?ilepil tavným lepidlem. Pak jsem ješt? celek doladil, aby vše fungovalo, jak má.
01.jpg
02.jpg 03.jpg
04.jpg 05.jpg
  
U angli?an? jsem cht?l využít stejn? upravené p?estavníky, ale ukázalo se, že m?d?né perko není schopné p?etla?it jazyky angli?ana. Proto jsem musel n?jak vymyslet, jak zajistit dostate?nou sílu a tuhost p?estavníku tak, aby jazyky angli?ana byl schopen p?esunout. Proto jsem musel ud?lat konstruk?ní úpravu p?estavníku, využít plné délky posuvu jeho kotvy a použitím páky zm?nit pom?r síly a délky posuvu.
Jednoduše ?e?eno dlouhý posuv malé síly na stran? p?estavníku jsem zm?nil na krátký posuv s mnohem v?tší silou na stran? jazyk? angli?ana. Rozm?ry pák jsem spo?ítal z nam??ených hodnot pohybu jazyk? a pohybu p?estavníku.
 
Prakticky vypadala tato úprava tak, že jsem vyjmul kotvu p?estavníku a na konec m?d?né paci?ky, která p?vodn? p?ekláp?la kovový díl ovládající táhlo jazyk?, jsem naletoval narovnanou kancelá?skou sponku. U dílu ovládajícího táhlo jsem odstranil celé o?ko na konci. Samoz?ejm? jsem také odstranil p?vodní napájecí svorky a provedl další úpravy jako v prvním p?ípad?. Pak jsem p?estavník zkompletoval.
17.jpg
Následovalo zhotovení páky, základem byly dva pásky dvou vrstev slepené z fotokartonu, které jsem slepil k sob? pod úhlem 90°. Vzniklý tvar jsem za?istil a napustil vte?inovým lepidlem. Vyvrtal jsem celkem t?i otvory, jeden ve spoji, kolem kterého se bude páka otá?et, a v každém rameni jeden další. Vzdálenost otvoru v dlouhém rameni od st?edového je 9 mm, v krátkém 4 mm.
V prodloužené ?ásti základové desky p?estavníku jsem vyvrtal otvor a zalepil do n?j kousek kancelá?ské sponky, ta bude sloužit jako osa pro upevn?ní vlastní páky. Páka je na h?ídelce zajišt?na kouskem bužírky ze zvonkového drátu, kterou jsem zakápl vte?inovým lepidlem. Kancelá?skou sponku naletovanou ke kotv? jsem v p?íslušném míst? ohnul, zkrátil a provlékl otvorem v delším rameni páky.
Další prací bylo jemné dolad?ní celého p?estavníku tak, aby bez problému p?etahoval kotvu na ob? dv? strany. Dolad?ní spo?ívá v p?ípadném vyhnutí ?i ohýbání sponky, není t?eba se toho bát, chce to pouze trochu cviku.
Kryt p?estavníku jsem pokusn? usadil na místo (i v tomto p?ípad? lepeno lepící gumou) a ov??il, že nikde nebrání pohybu mechanismu. Potom už bylo možné p?estavník umístit do kolejišt?. Jako u výhybek jsem je nejprve p?ilepil oboustrannou lepicí páskou a po usazení je p?ilepil tavným lepidlem.
U angli?ana jsem u p?vodního táhla od?ízl o?ko a v ploše vyvrtal otvor pro nasunutí nové spojky. Tu jsem ud?lal z m?d?ného drátu pr?m?ru 0,6 mm. Délku bylo t?eba zjistit pokusn?. Pokud byla v po?ádku a p?estavování fungovalo, p?ilepil jsem tuto spojku k plastovému táhlu, které p?esouvá jazyky. Pak jsem ješt? prov??il, zda vše funguje, jak má.
06.jpg 07.jpg
08.jpg 09.jpg
10.jpg
     
Úprava jednoho p?estavníku v?etn? instalace do kolejišt?, elektrického zapojení a odlad?ní mi trvala zhruba dv? hodiny.
 

Mnohem pozd?ji, až v pr?b?hu zá?í 2010, jsem provedl u výhybek BTTB ve skrytém nádraží ješt? jednu drobnou úpravu, aby se jazyky p?i jízd? do oblouku nevykláp?ly. To ob?as p?sobilo problémy s vyšinutím dlouhých parních lokomotiv p?i jízd? výhybkou proti hrotu do oblouku. Na pražec jsem nalepil kousek m?d?ného drátu o pr?m?ru 0,5 mm a na konci ho mírn? vyklonit vzh?ru tak, aby se o n?j jazyky v krajní poloze op?ely a nevyklán?ly se dol?. P?esnou míru vyklon?ní jsem musel zjistit pokusn? tak, aby na jednu stranu nedocházelo k vyklán?ní jazyk? a na stranu druhou aby šla výhybka spolehliv? p?ehodit.

11.jpg 12.jpg

Po této úprav? už dlouhé parní lokomotivy projedou výhybkami bez problém? ob?ma sm?ry. Navíc p?es n? projíždí lépe i ostatní vozidla.

     

Mohu konstatovat, že provozní spolehlivost upravených výhybek s nov? instalovanými p?estavníky Zeuke oproti p?vodnímu stavu velice stoupla. Dokonce ani p?i p?evážení kolejišt? na výstavy nejeví p?estavníky žádné vážné problémy, po ustavení kolejišt? na míst? je sta?í p?ípadn? p?ehodit, aby si po ot?esech b?hem cesty sedly, a m?že se jezdit. Fungují spolehliv? a to i v?etn? zp?tných ohlas?. 
V souvislosti s tímto zásadním zlepšením jsem tedy mohl následn? kone?n? zprovoznit automat pro automatický provoz kolejišt?. Smile