V návaznosti na d?íve popsanou vým?nu p?estavník? ve skrytém nádraží jsem uvažoval o tom, že bych ve stanici provedl odd?lení p?estavník? od výhybek a jejich ukrytí.
Mojí snahou bylo odd?lit p?estavníky od výhybek a ukrýt je tak, aby nebyly vid?t, ale sou?asn? aby byly i nadále kdykoli snadno p?ístupné pro možnost ru?ního p?ehození v p?ípad? nouze.
01.jpg
Výhybky jsem vyjmul z kolejišt?, demontoval kolejové pruty a od?ízl p?vodní p?estavník tak, abych nepoškodil fotokarton pod pražci. Ze starých kolejí jsem na?ezal kousky pražc?, ty nalepil na požadovaná místa a po zaschnutí za?ízl do jedné roviny. Vyvrtal jsem otvory pro ovládání a pro držák táhla k maket? ru?ního p?estavníku (ten pouze u výhybky ke skladišti). Vytvo?il jsem pražce i v míst? pod jazyky, kde nebyly. Nov? dod?lané partie jsem nat?el a zašt?rkoval.
02.jpg 03.jpg
04.jpg 05.jpg
Na jazyky jsem naletoval drát tr?ící kolmo zespodu (narovnaná a pat?i?n? ohnutá kancelá?ská sponka), který bude sloužit pro ovládání výhybky a u výhybky ke skladišti i o?ko pro táhlo ovládající maketu ru?ního vým?nového t?lesa a náv?stidla. K jazyk?m jsem dále p?iletoval slabé lanko pro jejich napájení a p?ipravil napájení srdcovky samostatným vodi?em. Ten bude na srdcovku zespodu tla?it, protože jej nelze totiž na srdcovku p?iletovat.
Výhybky jsem zkompletoval, nasadil kolejové pruty, do kterých jsem p?ed tím naletoval ješt? nové vodi?e, a zespodu proletoval vodivé spojky. Pak jsem výhybky nainstaloval zp?t do kolejišt?.

08.jpg

 
Z prvních pokus? bylo z?ejmé, že pokud bych výhybku ovládal pomocí konce trnu pod základovou deskou, docházelo by k nežádoucímu nakláp?ní jazyk?, které by p?sobilo zna?né komplikace. Proto jsem musel vymyslet a zhotovit pomocný vodící mechanismus pro výhybku – pravítka. Ten zajiš?uje p?esný posun v p?ímém sm?ru a rovnob?žný pohyb jazyk?. Na trn výhybky je nasunuta plastová trubi?ka a ta je voln? nasunuta do dutého trnu pravítka. Základním materiálem pro pravítka bylo plexisklo.
15.jpg 16.jpg
17.jpg 18.jpg
Sou?ástí pravítek jsou i p?epínací kontakty pro napájení srdcovek. Zhotovené jsou z ocelových strun zaletovaných do cuprextitové desti?ky, vlastní p?epínací kontakt je k pohyblivé ?ásti mechanismu p?ipevn?n pomocí šroubovací dutinky (vyjmuté z ?okolády).
Pro nastavitelné upevn?ní táhla od p?estavníku je sou?ástí pohyblivé ?ásti pravítek i druhá šroubovací svorka. 
Mechanismy jsem pod kolejišt? p?ipevnil pomocí vrut? na kolejnice.
19.jpg 20.jpg
 
Podobn? jako u angli?an? ve skrytém nádraží nebylo m?d?né pero p?estavníku schopné p?etla?it odpor mechanismu. Proto jsem zhotovil podobný mechanismus se zvratnou pákou s tím rozdílem, že páky jsou p?ipevn?ny pod p?estavníkem. Páky a jejich upevn?ní bylo také zhotoveno z plexiskla.
V p?ední hran? kolejišt? jsem odstranil karton a upravené p?estavníky p?ilepil na hranu p?ekližkového rámu. Nejprve jsem je p?ichytil vte?inovým lepidlem a pak ješt? pro jistotu zalepil tavným lepidlem.
11.jpg 12.jpg
13.jpg 14.jpg
 
P?estavníky jsem mechanicky propojil vždy pomocí dvojice táhel (jedno bylo dlouhé a druhé krátké), zhotovených z ocelových drát? nebo kancelá?ských sponek. Krátké táhlo bylo uchyceno do šroubovací svorky v posuvné ?ásti pravítek, na druhém konci m?lo podélné o?ko, kde bylo posuvn? uchyceno volným koncem dlouhé táhlo. Jeho volný konec byl uchycen v páce p?íslušného p?estavníku. Vzájemné posuvné propojení táhel eliminovalo rozdíl v délce chodu p?estavníku a sou?asn? umož?ovalo v kombinaci se šroubovací svorkou p?esné nastavení tak, aby p?estavník výhybku spolehliv? p?ehodil.
Pak bylo nutné p?esn? nastavit p?epínací kontakt pro napájení srdcovky. Když to bylo hotovo, zajistil jsem všechny šrouby barvou proti povolení a nad p?epínací kontakt nalepil kryt zhotovený z plastové krabi?ky od bonbón? Tic-Tac.
25a.jpg
    
Protože mi u dvou výhybek vycházelo umíst?ní pravítek trochu netypicky, musel jsem je konstruk?n? pon?kud upravit. Podobn? jsem musel ud?lat atypickou i páku u jednoho p?estavníku.
23.jpg 24.jpg
21.jpg 22.jpg
27.jpg 28.jpg
Vzhledem k atypickým prostorovým pom?r?m u jedné výhybky, kde docházelo ke zna?nému vychýlení táhla a tím i nespolehlivé funkci, jsem musel toto táhlo podep?ít, aby p?estavník výhybku spolehliv? p?ehazoval.

29a.jpg

   
Pro pohon výkolejky jsem využil typicky upravený p?estavník, jenž pohyboval pomocným mechanismem p?evád?jícím posuvný pohyb na oto?ný v rozsahu 90°. Tento mechanismus byl také zhotoven z plexiskla a s vlastní výkolejkou je spojen pomocí mechanické spojky pro snadnou demontáž. Je pod kolejišt? také p?ipevn?n vruty na kolejnice.
32.jpg 33.jpg
 
Mechanismus makety ru?ního vým?nového t?lesa s náv?stidlem je zhotoven podle výkres? tak, aby byl vzhledov? v?rný a samoz?ejm? funk?ní. Pracuje to v podstat? stejn? jako v reálu, pouze s tím rozdílem že vým?nové t?leso je pohán?no pomocí táhla sp?aženého s jazyky výhybky. Vyroben je p?edevším z mosazi a drát?. Sk?í?ka náv?stidla a kryt zámku je z plexiskla. P?vodn? jsem p?emýšlel o využití stavebnice od HekTTora, ale její úpravy pro rozpohybování by byly mnohem složit?jší než nová vlastní stavba.
35.jpg 36.jpg
06.jpg 07.jpg
 
Výkolejka je ze stavebnice (HekTTor), náv?stidlo s pohyblivým mechanismem je vlastní konstrukce, která i v tomto p?ípad? maximáln? odpovídá skute?nému stavu. A podobn? p?estavník otá?í pomocí p?evodu nejprve náv?stidlem a to pak pomocí vlastního mechanismu p?eklápí výkolejku.
30.jpg 31.jpg
 
Makety motorických p?estavník? jsou také zhotoveny dle výkresové dokumentace. Z d?vodu snadné p?ípadné demontáže výhybek jsem se rozhodl makety p?estavník? p?ilepit p?ímo k výhybce, ohrádka jako taková je p?ilepena p?ímo do kolejového lože. Každá výhybka byla ozna?ena svým jedine?ným ?íslem jako ve skute?nosti.
37.jpg 38.jpg
09.jpg 10.jpg
   
Sou?asn? s provád?nými úpravami byly vým?n?ny p?vodní BTTB rozp?ahova?e za nové rozp?ahova?e vlastní výroby a do kusé koleje nainstalovány i další dopl?ky jako kolejová váha, obrysnice (obojí Železni?ní modely T?mínek) a zarážky se stojanem (HekTTor).
  
34.jpg
 
Musím ?íci, že provedení t?chto úprav pro m? bylo docela dobrodružství. I když jsem byl zpo?átku naprosto p?esv?d?en, že to nebude žádný velký problém, tak jsem p?i vymýšlení pomocného mechanismu pro výhybky m?l chvílemi chu? namontovat zp?t celé neupravené Zeuke výhybky a nechat to být.
Nakonec jsem to ale nevzdal a úpravy dod?lal. Myslím, že to ur?it? stálo za to. P?vodní zám?r se mi poda?il a kolejišt? se tak zase posunulo o malý kousek blíže skute?nosti. Wink