V únoru 2010 jsem za?al provád?t drobné úpravy v elektronice kolejišt?. Navrhl a p?ed?lal jsem zapojení pro informa?ní za?ízení tak, aby spoušt?lo hlášení stani?ního rozhlasu v závislosti na koleji a sm?ru jízdy vlaku.
Další úpravou bylo zhotovení samostatné deaktivace vjezdových náv?stidel v okamžiku, kdy je míjí vlak. Poda?ilo se mi kone?n? i p?ed?lat poslední dv? výhybky ve viditelné ?ásti kolejišt?, které m?ly ješt? neskryté p?estavníky.
V pr?b?hu dubna a kv?tna jsem se zabýval zhotovením funk?ních informa?ních odjezdových tabulí (pragotron?) a jejich instalací. 
Koncem léta jsem provedl drobné mechanické úpravy na výhybkách ve skrytém nádraží pro spolehlivý pr?jezd parních lokomotiv ?ad 555.1 a 555.0.
Na výstav? v Trutnov? (koncem ?íjna) se mi stala drobná nehoda u závor, kdy nedošlo k odpojení koncového vypínání p?estavníku a ten se následn? poškodil. P?i odstra?ování následk? jsem zjistil, že se mi poškodila i LED dioda ve výstražníku. P?i následných opravách a vým?nách LED jsem dosadil i bílé LED pro pozitivní signalizaci. Pro ni jsem zhotovil i obvod, který sou?asn? závory po p?eklopení odpojí od napájecího nap?tí.
P?ipravil jsem si n?kolik dalších zapojení, kterými nahradím starší verze. Jde p?edevším o to, že jsou zhotoveny z nov?jších sou?ástek s nižším odb?rem a p?ípadn? jsou dopln?na o další nové funkce.
Po zkušenostech s p?evozem kolejišt? b?hem zimních m?síc? jsem provedl n?jaké drobné úpravy v konstrukci plachty na kolejišt?, aby se s ní dalo snadn?ji manipulovat.
V pr?b?hu roku jsem vyrobil peron pod výpravní budovou, plochy kolem skladišt? a n?co málo v krajin?. Mimo to jsem postavil n?kolik aut a dalších dopl?k? do kolejišt?.  
B?hem roku 2010 jsem na kolejišti odpracoval 404 hodin.
    
Kolejišt? bylo vystaveno 27.-28. 3. v Novém Ji?ín?, 22.-23. 5. ve Velinách, 24.-25. 7. v Rokytnici v Orlických horách, 28.–29. 8. ve Slatin? u Vysokého Mýta, 25. 9. v ?eské T?ebové, 1.-3. 10. v Chocni a 26.-31. 10. v Trutnov?.
   
Fotogalerie je zde.