V lednu 2003 jsem stav?l kryt kolejišt? v?etn? upev?ovací prvk? pro jeho upevn?ní. V únoru a b?eznu jsem provád?l lakování kolejišt? a jeho krytu, výrobu st?hovacích úchyt? a poda?ilo se mi i oživit automat. B?hem dubna jsem provád?l vytvá?ení kolejového lože. V kv?tnu jsem zhotovil kladku pro zav?šení kolejišt?.  B?hem dubna až do p?lky ?ervence jsem p?ipravoval r?zné detaily (vnit?ky tunelových portál?, drosely, námezníky, hektometrovníky, rychlostníky, sklonovníky, píská?ky, ozna?níky a pod.). Pokra?oval jsem až v p?lce zá?í zhotovením ostrovního nástupišt? do stanice. A tím mé práce pro rok 2003 skon?ily, odpracoval jsem celkem 330 hodin.
   
Na konci zá?í, p?i p?íležitosti Dne železnice, jsem poprvé p?edstavil kolejišt? ve?ejnosti na výstav? v železni?ní stanici ?eská T?ebová. Tím se mi také vlastn? poprvé naskytla možnost vyzkoušet, zda kolejišt? v?bec bude možné vyst?hovat z bytu ven. Bylo to hodn? zajímavé, ale zvít?zili jsme.  
   
Fotogalerie je zde.