Za?átkem roku 2008 jsem dokon?il úpravy izola?ních míst kolejí. Koncem dubna jsem provedl náhradu na?ítacího relé automatu a další drobné úpravy v elektronice, což zajistilo vcelku bezchybný chod automatu.
Od dubna jsem za?al p?emýšlet nad tím, jak upevnit kolejišt? na st?echu auta a zhruba od ?ervence do konce zá?í jsem se zabýval vlastní realizací tohoto upevn?ní.
V zá?í jsem po?ídil polykarbonát na zhotovení bezpe?nostní zábrany p?ed kolejišt?m proti nežádoucímu sáhání divák? a dále další pár kovových stojan? pod kolejišt?. Polykarbonátové desky jsem upravil tak, aby šly p?ipevnit na kolejišt?.
V pr?b?hu ?íjna jsem si nechal zhotovit záv?s p?ed kolejišt?.
Za rok 2008 jsem na kolejišti odpracoval celkem 119 hodin, nicmén? tato práce není moc vid?t.
 
S kolejišt?m jsem se zú?astnil výstavy v Holicích 24. – 27. 4. 2008, v Pardubicích 1. 5. a 27. – 28. 9. 2008 a kone?n? i v Chocni ve dnech 23. – 26. 10. 2008.
 
Fotogalerie je zde.