Na ja?e roku 2009 jsem do?ešil zp?sob p?ipevn?ní horních lišt na polykarbonátové desky a jejich uskladn?ní v deklu kolejišt?. Podobn? jsem do?ešil drobné nedostatky v p?ipev?ování záv?su.
Následovalo zhotovení hráze u spodní vodní nádrže, dokon?ení koryta potoka a vytvá?ení vodopádu. Další prací bylo zhotovení a p?ipevn?ní prvního nástupišt? v?etn? definitivní instalace lávky nad kolejemi. A trochu jsem experimentoval s vytvá?ením modelové vody. 
Dalším zásahem do kolejišt? byla vým?na všech p?vodních tla?ítek v ovládacím panelu za nová a spolehliv?jší.
Protože jsem za?al uvažovat o využití impulsního regulátoru „Modellbahn-Fahrpult“ (Conrad Electronic GmbH) pro ?ízení kolejišt?, musel jsem pon?kud upravit na?ítací obvody, abych zvýšil jejich citlivost. Upravené obvody s tímto regulátorem spolupracovaly spolehliv?, proto jsem zhotovil nový upravený impulsní regulátor vycházející z p?vodního zapojení. Navíc jsem provedl úpravu pro automatický provoz, kdy lze pro každou vlakovou soupravu nastavit rychlost jízdy nezávisle na ostatních. Regulátor jsem namontoval do kolejišt? v?etn? nutných drobných úprav ovládacího panelu.
Dostal jsem také nápad, že by se dalo zprovoznit informa?ní za?ízení pro cestující. Po jedné diskuzi s kolegou, který m? nao?koval i další myšlenkou, jsem vymyslel, jak by se toto informa?ní za?ízení dalo navázat na stávající elektroniku tak, aby fungovalo naprosto automaticky. Navrhl jsem zapojení a zabudoval jej do kolejišt?, abych ov??il jeho funkci. Pracovalo celkem spolehliv?, ale dosp?l jsem k tomu, že by šlo ješt? vylepšit. To m? teprve ?eká, takže nebudu p?edbíhat... Smile
B?hem roku 2009 jsem na kolejišti odpracoval celkem 256 hodin.
 
S kolejišt?m jsem se zú?astnil výstavy ve Skut?i 26.-28. 6. 2009, v Šumperku 2.7.2009 a v ?eské T?ebové 26. 9. 2009.
  
Fotogalerie je zde.