Za?átkem roku 2011 jsem provád?l r?zné úpravy elektroniky. Trochu jsem p?ed?lal signalizaci p?ejezdu, abych mohl dodat druhou telefonní vložku pro zvýšení akustického výkonu. Nakonec jsem tam pak ješt? dodate?n? doplnil i t?etí (a výkon tak zvýšil oproti p?vodnímu zapojení 6x).
V desce elektroniky jsem vym?nil stará dvoupólová relé v kovovém pouzdru za nová, menší, leh?í a s menším odb?rem. Sou?asn? jsem provedl nahrazení n?kterých desek plošných spoj? novými deskami (n?kterými i trochu upravenými), které jsem si p?edem p?ipravil.
Trak?ní transformátor jsem zbavil plastového krytu a umístil ho p?ímo do rámu kolejišt?.
Navrhl jsem zapojení pro p?ehazování výhybek (v automatickém provozu), které bude v ?ekacím cyklu nabíjet kondenzátor, který potom bude napájet výhybky. Použil jsem k tomu dva kondenzátory 22 000 µF. Po této úprav? za?aly p?estavníky výhybek p?i automatickém provozu p?ehazovat mnohem razantn?ji a spolehliv?. P?estalo docházet i k ob?asným výpadk?m pojistky p?íslušenství, když došlo k p?etížení zdroje v d?sledku toho, že se n?kterému p?estavníku moc necht?lo p?ehodit (což byl i p?vodní zám?r této úpravy).
     
Koncem ledna jsem dostal nápad, že by se dal využít elektronický kliker pro po?ítání, kolik p?es kolejišt? vlastn? projelo vlak?. Netrvalo dlouho a upravené po?ítadlo jsem zabudoval do kolejišt? a navázal na elektroniku. Získal jsem tak p?ehled o provozu kolejišt?, jsou to dost zajímavá ?ísla (o dost v?tší, než jsem p?edpokládal).
B?hem výstavy ve Frenštát? p?estal fungovat rozhlas. P?í?inou byla závada v reproduktorku, kde se p?etrhl drátek. Zvažoval jsem, zda nepoužít jiné s vyšším výkonem, protože p?vodní neposta?oval. Poda?ilo se mi sehnat pár 16 Ω / 5 W reproduktor?. Po otestování jsem je namontoval do kolejišt?. Vzhledem k jejich výkonu a výkonu zesilova?e se už ur?it? nestane, že by hlášení na výstav? nebylo dost slyšet.  
V té souvislosti jsem provedl i odstín?ní vodi?? mezi zesilova?em a potenciometrem, ?ímž se mi poda?ilo odstranit brum, pronikající do hlášení.
A také se mi poda?ilo najít a odstranit problém v impulsním regulátoru, který bránil jízdám motorové jednotky ?ady BR 175 DB. Takže od té doby se „Delfín“ za?al objevovat v provozu b?hem výstav.
        
V?cí, které by na kolejišti byly vid?t, moc ud?láno nebylo. Na skále jsem zhotovil vyhlídku s lavi?kami (motivem mi byla Dosko?ilova vyhlídka v Chocni) a zábradlí mezi skalami nad tratí. Kolem nakládkové plochy jsem dod?lal betonovou ohradu, na zadní hran? prvního nástupišt? umístil zábradlí v?etn? trafiky a osadil služební p?echod mezi prvním a druhým nástupišt?m.
    
Pomalu jsem za?al p?ipravovat i r?zné efekty. Když jsem ?ešil, jak je ovládat, doporu?il mi jeden kolega využití programovatelného obvodu ARDUINO. P?estože jsem se tomu zpo?átku dost bránil, nechal jsem se p?esv?d?it, obvod po?ídil a naprogramoval si na zkoušku pár v?cí.
Nakonec toho v?bec nelituji. Zapojení mi umožní naprosto automaticky ovládat spoustu aplikací, které bych jinak musel ?ešit samostatnými obvody.
       
Mimo to jsem zhotovil model p?ív?su pro p?evoz v?tron? za osobní auto a dod?lal již dlouho rozd?lané akvário, které nakonec bude umíst?no v jednom domku.
     
B?hem roku 2011 jsem na kolejišti odpracoval 177 hodin.
  
Kolejišt? bylo vystaveno 7.-8. 5. v Ústí nad Orlicí, 28.-29. 5. v Protivín?, 10. 6. ve Frenštát? pod Radhošt?m, 24. 9. v ?eské T?ebové, 7.-9. 10. v Chocni a 26. 11. v Bílovci.
  
Fotogalerie je zde.