„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“, tak zn?l text písni?ky z jedné pohádky. P?išlo mi p?íhodné použít jej jako název tohoto ?lánku. Ale rozhodn? se nemusíte obávat, že bych se tu zabýval touto matematickou disciplínou.
Ob?as, když jsme s kolegy byli vystavovat kolejišt? na n?jaké akci, jsem uvažoval, kolik toho vlastn? naše vlaky najezdily. Jist? by bylo zajímavé to n?jak p?esn? zjistit.
V lednu 2011 p?i hledání sou?ástek jsem na internetu narazil na digitální po?ítadlo. Napadlo m?, že by se dalo pro požadovaný ú?el výhodn? využít. Jeho cena nebyla nijak závratná a tak jsem ho zakoupil.  
Kliker jsem nejprve opatrn? rozebral a prov??il jeho funkci. Ukázalo se, že p?esn? vyhovuje mým požadavk?m. Místo spínacího tla?ítka je možné využít spínací kontakt n?kterého z relé v kolejišti. Aktuální ?íselný údaj se v pam?ti udrží, dokud nezmizí napájecí nap?tí. To obstarává baterie 1,5 V, proto je možné po?ítadlo napájet z baterie nezávisle na napájení kolejišt? ze sít?. Resetovací tla?ítko není nutné využívat, lze ho bez komplikací odstranit a nehrozí tedy náhodné smazání údaje.
01.jpg 02.jpg 03.jpg
Z pouzdra po?ítadla jsem vy?ízl díl ráme?ku displeje se sloupe?ky pro vruty. Odstranil jsem ?ásti, které pro m?j zám?r p?ekážely, a dolepil jsem desti?ky z plastu. Z ?iré plastové desti?ky jsem u?ízl desti?ku, která bude chránit vlastní displej.
Dále jsem naletoval vodi?e pro napájení a vstupní signály a p?eletoval krystal z p?vodní strany desky na stranu vodivých cest tak, aby nep?ekážel. Pak jsem obvod otestoval, zda z?stal nepoškozen.
V kolejišti jsem vyvrtal a vybrousil otvor pro umíst?ní displeje ?íta?e. Zalepil jsem sklí?ko do ráme?ku displeje a ten p?išrouboval do kolejišt? pomocí vrut? na koleje. Pak jsem do ráme?ku p?ipevnil jeho elektroniku. Natahal jsem vodi?e od ?íta?e k napájení a zaletoval je. Pak jsem p?ipravil vodi?e k elektronice a p?ipojil je. Jako zdroj budou použity dv? malé tužkové baterky zapojené paraleln?. Budou uloženy v pouzd?e p?ipevn?ném uvnit? kolejišt?.
04.jpg 05.jpg 06.jpg
P?edpokládal jsem následující postup vým?ny baterií. Jedna vyjme a nahradí a poté se vym?ní i druhá tak, aby po?ítadlo m?lo neustále napájecí nap?tí a neztratilo z pam?ti aktuální údaj.
V pr?b?hu n?kolik následujících dní se p?i testovacím provozu ukázalo, že n?kdy dochází ke zdvojení na?tení. Pravd?podobn? to p?sobil n?jaký zákmit na relé. Proto jsem byl nucen najít vhodn?jší místo, kde brát spínací impulsy pro po?ítadlo.
Po?ítadlo automaticky registruje každý vlak, který vyjíždí ze skrytého nádraží do viditelné ?ásti kolejišt?, a to bez ohledu na sm?r jeho jízdy. Nem?že se tedy v žádném p?ípad? stát, že by n?jaký vlak nebyl registrován v?bec nebo naopak dvakrát.
Koncem roku jsem ješt? ud?lal drobnou úpravu, protože displej místy špatn? zobrazoval. Problém byl v tom, že se mírn? prohnula desti?ka plošného spoje, která nebyla zezadu nijak jišt?ná. Tím se zhoršil kontakt mezi displejem a desti?kou. Oprava spo?ívala v dosazení malého mosazného úhelní?ku pod horní dva vruty. A pak už bylo vše v po?ádku.
07.jpg 08.jpg 09.jpg
Tato drobnost mi pomohla získat celkem podrobný p?ehled o provozu kolejišt?. 
  
Následující údaje jsou za rok 2011: 
 B?hem výstavy v Protivín? (28. a 29. 5.) projelo kolejišt?m 1237 souprav, p?i akci ve Frenštát? pod Radhošt?m (10. 6.) 693 souprav, v ?eské T?ebové (24. 9.) 429 souprav, v Chocni (7. – 9. 10.) 1171 souprav a v Bílovci (26. 11.) pak 480 souprav. To je b?hem všech akcí za rok celkem 4010 projetých souprav. V reálu je to ale pouhých 8 provozních dní. Délka jednoho okruhu je p?esn? 6,05 m, celkem tedy najeto 24 260,5 m.
Budu-li uvažovat provoz 7 souprav, pak to na jednu pr?m?rn? vychází 3 466 m celkem a 433 m denn?. 
  
 To jsou opravdu zajímavé údaje. A pak že statistika nuda je…? Wink