Za?átkem roku 2012 jsem si p?ipravoval n?jaké r?zné drobnosti pro dopln?ní a zpest?ení kolejišt?.
      
P?i experimentech s trak?ním napáje?em, resp. impulsním regulátorem jsem našel další chybu v jeho zapojení. Mimo to jsem navíc zjistil, že použitý napáje? má pro využití s impulsním regulátorem neposta?ující proud. Takže jsem ho nahradil novým transformátorem (15 V / 1,33 A) a použil jsem p?vodní impulsní regulátor „Modellbahn-Fahrpult“. Po nastavení maximálního proudu z regulátoru na 2,5 A (z p?vodních 0,5 A) pak i za?ala spolehliv? pracovat trak?ní pojistka. Sou?astn? se výrazn? zvýšila citlivost na?ítacích obvod?.
    
Pr?b?žn? jsem provád?l patinování kolejnic patinovacími fixy.
          
Provedl jsem pár drobných úprav na placht? pro p?evoz kolejišt? na st?eše auta. P?i cest? na výstavu do Nového Ji?ína ale došlo na aut? k závad?, která, jak se ukázalo pozd?ji, znamenala jeho definitivní zrušení. Takže tím i definitivn? skon?ila etapa, kdy bylo kolejišt? p?eváženo na st?eše auta.
Musel jsem narychlo vymyslet, jak p?evážet kolejišt? na vleku za novým autem. Praxe ukázala, že toto nové jednoduché ?ešení je pln? posta?ující a vyhovující.
         
Koncem roku jsem po konzultaci s Davidem, který s námi chce jezdit na výstavy, došel k tomu, že by bylo vhodné upravit zapojení vjezdových náv?stidel tak, aby se dala ru?n? zablokovat v poloze „st?j“ a pak uvolnit dle pot?eby.
         
B?hem roku 2012 jsem na kolejišti odpracoval zhruba 50 hodin. Vzhledem k tomu, co jsem jinak d?lal, je i to docela úsp?ch.
       
Kolejišt? bylo vystaveno 21.-22. 4. v Novém Ji?ín?, 2. 6. v Praze – Braníku, 8.-10. 6. v Pe?kách, 1. 9. v Ko?enov?, 14.-15. 9. v Kostelci nad Orlicí, 22. 9. v ?eské T?ebové a 27.-29. 9. v Chocni.
           
Fotografie je zde.