Vzhledem ke skute?nosti, že se mi p?i cest? na výstavu do Nového Ji?ína na ja?e roku 2012 porouchal Ford Escort, který m?l už za sebou více jak 20 let, a následn? za?átkem léta nenávratn? odešel do v??ných loviš?, nebylo nadále možné p?evážet kolejišt? na st?eše auta.
 

 

Byl jsem tedy nucen velice narychlo vymyslet, jak p?evážet kolejišt? na vleku za naším novým autem. Musel jsem trochu improvizovat, protože m? ?ekala výstava v Ko?enov? a nebylo ?asu nazbyt.
    
Využil jsem b?žný vozík Agados Handy 3 s ložnou plochou o délce 2060 a ší?ce 1100 mm. Protože je kolejišt? delší, p?ipravil jsem si dva d?ev?né trámky délky 115 cm a o pr??ezu 7 na 7 cm. V rohových sloupcích vleku jsem vyndal plastové ucpávky, hranoly položil na p?ední a zadní ?elo a provrtal jimi svislé otvory nad rohovými sloupky tak, aby se jimi dala protáhnout závitová ty?, upravená na p?íslušnou délku (samoz?ejm? s dostate?nou rezervou asi 7 cm). Tou jsem pak hranoly p?itáhl, aby pevn? držely a nemohly se z bo?nic sesmeknout.
P?i nakládání jsem na vlek roztáhl plachtu, na ní p?es trámky položil kolejišt? a plachtou zabalil, nejprve ji p?ekládal podéln? a pak na ?elech založil jako p?i balení balí?k?. P?esahující ?ásti plachty jsem zasouval mezi nadzvednuté kolejišt? a trámky. Druhou plachtu p?eloženou nap?l jsem položil na kolejišt? shora a nejprve na bocích a pak na ?elech zahnul a zastr?il pod kolejišt?. Následovalo pe?livé p?ivázání pomocí n?kolika popruh? s rá?nami, aby se kolejišt? nemohlo pohnout a aby i plachty dob?e držely. Cht?lo to trochu praxe, než se mi to poda?ilo odladit, pak už to bylo bez problém?.
Možná by se mohlo n?komu zdát dvojí balení do plachty zbyte?né, ale vzhledem k p?eváženému nákladu ur?it? nebylo na škodu. Šlo mi p?edevším o to, aby se ani p?i velkém dešti a v?tru ke kolejišti nedostala voda. A to se taky nedostala.
1 2
   
Pokud jsem cht?l p?evážet na výstavu i kolejišt? kolegy, které se vešlo do vleku, pak mi sta?ilo p?idat ješt? jedny d?ev?né trámky, aby se moje kolejišt? dostalo dostate?n? vysoko. (Proto jsem m?l závitové ty?e o on?ch 7 cm delší.) A p?i balení jsem druhou plachtu p?etáhl p?es bo?nice a ?ela, kde jsem ji p?ivázal…
Kolejišt? Skallice na vleku, pod ním je uloženo ješt? druhé kolejišt?, p?ed odjezdem ze Dne železnice v ?eské T?ebové 22. 9. 2012
         
Zdálo se, že toto jednoduché ?ešení by mohlo být pln? posta?ující a vyhovující. Jenomže v?ci mnohdy nejsou tak jednoduché, jak se n?kdy na první pohled zdá. Praxe ukázala, že manipulace s plachtami a následné vázání popruh? bylo ?asov? pom?rn? náro?né a tato práce se v jednom ?lov?ku d?lat nedala. Navíc jsem ale byl vázán tím, že vlek mám dohromady s kolegou, takže ob?as nastala i situace, kdy jsem ho prost? použít nemohl, protože nebyl k dispozici.
 
Zásadním impulsem pro hledání lepšího ?ešení pro p?evoz kolejišt? byla výstava v Kop?ivnici na ja?e roku 2013, kdy jsem byl nucen pod kolejišt? do vleku naložit spoustu dalšího materiálu, protože vlek s v?cmi bral kolega za svoje auto. Bylo t?eba zajistit v?ci tak, aby se ve vleku nepohybovaly. Znamenalo to tedy vše pe?liv? uvázat a p?ipevnit. Byl to o?íšek, který se mi sice poda?ilo technicky vy?ešit, ale upevn?ní veškerého materiálu a kolejišt? mi zabralo dobrou hodinu, což bylo pom?rn? hodn?. 
Proto jsem za?al uvažovat o novém a lepším ?ešením a postupn? si vyjas?oval konkrétní požadavky a p?edstavy. Ale to už je zase na jiné povídání. Smile