Jednou ze základních otázek p?i stavb? kolejišt? byla volba provedení jeho konstrukce. Vzhledem k požadavk?m kladeným na kolejišt? bylo nutné, aby jeho základem byl lehký a sou?asn? pevný a torzn? tuhý rám. Tyto požadavky mohla splnit p?ekližka.
      
Po dotazu v n?kolika firmách jsem zjistil, že nejlevn?jší p?ekližku nabízela firma MATRIX v Dobrušce. Desku 2,44 x 1,22 m (tlouš?ky 8 i 4 mm) nabízeli za cenu kolem 400 K? za kus (stav k 7/2002), p?i telefonickém hovoru ochotn? poradili a požadovaný materiál mi samoz?ejm? rezervovali do dalšího dne, kdy jsem pro n?j dojel.
        
Obvod rámu kolejišt? je složen z pás? p?ekližky (tlouš?ky 8 mm) výšky 65 mm, mezi nimiž jsou dv? podélná a sedm p?í?ných žeber stejné výšky, v pravé ?ásti kolejišt? snížené na 35 mm z d?vodu terénní prohlubn?. Pásy p?ekližky jsou vzájemn? slepeny Herkulesem a sešroubovány pomocí d?ev?ných hranolk?. Pouze bo?nice byly vzadu zvýšené pro vytvo?ení svahu. Na tento rošt je shora obdobn? p?ipevn?na základová deska pro skryté i viditelné nádraží v?etn? pás? pod koleje v obou obloucích. Celá konstrukce je velice lehká a p?itom pevná.
ram1.jpg
V žebrech je vytvo?ena ?ada montážních otvor? pro vedení elektrických vodi??. ?ást jednoho p?í?ného žebra pod skrytým nádražím je vynechána, aby vznikl prostor pro zabudování rámu s deskami elektroniky. V míst? budoucího ovládacího panelu byl vy?íznut v desce p?íslušný otvor pro jeho zabudování.
ram2.jpg
Na kolejové plán? jsem nakreslil rozmíst?ní jednotlivých kolejnic v?etn? nazna?ení a následného vyvrtání otvor? pro vodi?e napájení kolejí, p?estavník? výhybek a rozpojova??. Následovalo napušt?ní konstrukce Luxolem.
    
Po p?ipevn?ní a p?ipojení kolejnic a oživení elektroniky jsem vytvá?el svah v zadní partii kolejišt?, který p?ed zraky divák? ukrývá skryté nádraží a ovládací panel obsluhy.
ram3.jpg
Základem pro konstrukci svahu jsou p?ekližková žebra tlouš?ky 4 mm p?išroubovaná spodní ?ástí na p?í?ná žebra konstrukce rámu. V horní zadní ?ásti jsou pomocí hranolk? p?ipevn?na k desce pozadí. Ta je na krajích p?ipevn?na k zvýšeným bo?nicím. Z d?vodu p?ístupu do skrytého nádraží je pozadí dvakrát zalomeno tak, že pozadí je posunuto na levé stran? pon?kud dop?edu.
ram4.jpg
Vnit?ní hrana základové desky skrytého nádraží je ohrazena páskem p?ekližky výšky asi 40 mm. Ze spodní strany je celá konstrukce svahu polepena balícím papírem (tzv. šedákem). Tím bylo provedeno i navázání na plastové tunelové portály p?ipevn?né k základní desce.
V místech, kudy by m?ly jít svahem vodi?e, jsem p?ipevnil krky (plášt? z kabel?), kudy pozd?ji p?ijdou protahat vodi?e.
       
Po zakrytí veškerých kolejí potravinovou fólií, zakrytí otvor? kusy kartonu a zajišt?ní dalších míst proti pot?ísn?ní polyuretanem, jsem p?istoupil k vyp?n?ní svahu. Polyuretanovou p?nu jsem pokládal na šedák mezi žebry. Takto jsem vyp?nil celé balení polyuretanu a nechal vytvrdit do druhého dne. P?ebyte?né kusy p?ny jsem o?ezal a p?idával do dalšího prostoru ur?eného k vypln?ní p?nou. Tak jsem pokra?oval, dokud nebyl vypln?n celý svah. Po vytvrzení p?ny jsem odstranil kartónové zábrany a ochrannou fólii.
Polyuretanovou p?nu jsem nahrubo vytvaroval a polepil papírovými ubrousky namo?enými v Herkulesu. Sou?asn? jsem vytvo?il základy budoucích skal.
Otev?ené plochy jsem zalepil kartonem z krabic od kancelá?ského papíru. Násep trati je vytvo?en z blok? p?nového polystyrenu, které jsem do pat?i?ného tvaru vy?ezal pájkou. Místa pro další zahloubení do terénu (potok, náhon) byla vytvo?ena z deskového p?nového polystyrenu pro možnost dalšího tvarování.
ram5.jpg
Svah, násep a skály jsem dotvaroval sm?sí sádry s Herkulesem a tónovací barvou. Sádra pak tuhne mnohem pomaleji a je pružná. Tvarování skal do kone?né podoby jsem provád?l plochým št?tcem. Plochy svahu a náspu jsem p?ebrousil smirkem, který je ur?en pro broušení sádrokartonu.
             
Rám kolejišt? je zespodu zakryt deskami p?ekližky tlouš?ky 4 mm, jsou p?išroubovány pomocí vrut? p?ímo do konstrukce.
            
Pro zakrytí kolejišt? jsem zhotovil kryt, který se na n?j shora nasouvá. Ke kolejišti se p?ipev?uje pomocí 14 dvojic šroub?, pod které lze p?ichytit úchyty pro snadn?jší p?epravu. Skrze obvodové st?ny rámu jsou provrtány otvory, na jejichž vnit?ní stran? jsou p?ipevn?ny matice pomocí d?ev?ných hranolk?. K ?elní stran? kolejišt? je samoz?ejm? možné p?išroubovat záv?s, pomocí kterého lze kolejišt? vytáhnout po zdi ke stropu.
ram6.jpg
Musím se p?iznat k tomu, že jsem m?l zpo?átku obavy, zda konstrukce splní moje o?ekávání, ale výsledek m? p?íjemn? p?ekvapil. Konstrukce kolejišt? je velice tuhá (obzvlášt? ve spojení s krytem). Dokonce p?i transportu na první výstavy jsme v dodávce na krytu kolejišt? vozili položené další kolejišt? a to bez sebemenší újmy.
Manipulace za pomoci úchyt? je velice snadná, bez problém? ji zvládnou dva lidé. P?i st?hování po schodech je vhodná pomoc dalších dvou lidí.