Pom?rn? dlouho jsem p?emýšlel nad tím, jak zajistit, aby na vlak p?i pr?jezdu ur?itými místy trati reagovalo zabezpe?ovací za?ízení.
      
Jeden z používaných zp?sob? za použití klasických kolejových kontakt?, kdy kolo p?i pr?jezdu kontaktem tento propojuje s kolejnicí, jsem zavrhl hned. Nevzhledné originální kontakty BTTB by se sice daly nahradit kouskem kolejnice, která se odizoluje a p?ipojí místo kontaktu. Nicmén? toto ?ešení jsem již d?íve zkoušel a jeho spolehlivost nebyla stoprocentní.
     
N?jakou dobu jsem uvažoval i o snímání pomocí jazý?kových relé, které jsou umíst?né v kolejích a reagují na magnety p?ipevn?né zespodu na lokomotivách. Odrazovala m? ale nutnost provád?t úpravy na všech lokomotivách, které bych cht?l na kolejišti provozovat.
     
Ješt? skepti?t?ji jsem nahlížel i na variantu s optickými závorami umíst?nými v kolejích, kdy se  na vozidla zespodu p?ipev?ují „zrcátka“.
     
Dosp?l jsem k rozhodnutí, že nechci provád?t žádné úpravy na vozidlech. Uvažoval jsem totiž, že by bylo vhodné, aby se na kolejišti daly provozovat i neupravené lokomotivy (nap?. jiných majitel? na výstavách). Dále jsem necht?l do kolejí instalovat žádné další snímací za?ízení. Zdálo se, že jsem v koncích. P?emýšlel jsem n?kolik m?síc?, ale neúsp?šn?.
  
Jednou, p?i návšt?v? u kamaráda, taky železni?ního modelá?e, jsme n?jak narazili práv? na snímání vlaku. Vysv?tlil mi, jak p?erušuje jednu kolejnici a pomocí opto?lenu snímá proud tekoucí obsazeným úsekem. P?išlo mi to jako zajímavé ?ešení, by? se mi zdálo pon?kud kostrbaté.
  
Ješt? ten ve?er jsem nad tím p?emýšlel a tu m? najednou napadla myšlenka, že by se opto?len dal nahradit relátkem.  
B?hem n?kolika dalších dní jsem postavil první vzorek obvodu pro testování. Využil jsem sou?ástky, které jsem m?l v zásob? z vy?azené telefonní úst?edny. Relé, která jsem použil pro na?ítání, ale reagovala na proud pouze p?i správné polarit?, proto jsem musel použít vždy dv? zapojená antiparaleln?. P?estože se zpo?átku tato jejich vlastnost zdála nevýhodnou, nakonec se ukázalo, že je naopak velice výhodná, protože díky jí dokázal obvod rozlišit i sm?r jízdy vlaku.
  
Pro vysv?tlení základního principu funkce obvodu použiji jeho aplikaci v zapojení pro p?ejezdové za?ízení.
zapojeni.gif
Stru?ný popis dle obrázku:
V základním stavu je "deaktiva?ní úsek" p?ipojen p?ímo ke koleji, "deaktiva?ní relé" má zkratováno vinutí (pomocí kontakt? „spínaného relé“) a v tomto stavu tedy nem?že reagovat. "Aktiva?ní relé" je p?ipraveno k ?innosti.
P?i najetí loko na "aktiva?ní úsek" se sepne "aktiva?ní relé" (proudem procházejícím obvodem lokomotivy, trak?ní nap?tí se rozd?lí v pom?ru odpor? vnit?ního odporu loko a „aktiva?ního relé“, viz pozn.), které sepne "spínané relé", to se samo trvale p?ipojí p?es vlastní spínací kontakt a zkratuje vinutí  "aktiva?ního relé", které odpadne. Tím p?ipojí "aktiva?ní úsek" p?ímo ke koleji, na lokomotivu se dostane plné nastavené napájecí nap?tí a ta pokra?uje dále v jízd?. V tomto stavu "aktiva?ní relé" již nem?že reagovat, "deaktiva?ní relé" je naopak p?ipraveno k ?innosti. "Spínané relé" m?že volnými kontakty sepnout další za?ízení, v našem p?ípad? multivibrátor pro blikající sv?tla výstražníku a akustický signál.
P?i najetí loko na "deaktiva?ní úsek" rozepne "deaktiva?ní relé" napájení "spínaného relé", to odpadne a celý obvod se vrátí do základního stavu.
 
Poznámka: jako „aktiva?ní a deaktiva?ní relé“ jsou nejlepší 5V relé s vnit?ním odporem kolem 350 Ω (musí být spln?no Ri loko << Ri relé ). Délka "aktiva?ního úseku" a "deaktiva?ního úseku" musí být o n?co delší než nejdelší používaná loko.
   
Podstatnou výhodou zapojení je, že se do kolejí ani poblíž nich nemusí instalovat žádná další za?ízení nebo sníma?e (kolejové kontakty, optické závory apod.) a není nutné provád?t žádné zásahy do trak?ních vozidel.
 
Snímací obvod má tu zajímavou vlastnost, že pokud p?i najetí lokomotivy do aktiva?ního úseku nezareaguje aktiva?ní relé, pak obvod neumožní lokomotiv? pokra?ovat v další jízd? a pokouší se znovu zareagovat. Podobn? to je i u deaktiva?ního relé. Tato vlastnost v d?sledku zaru?uje 100 % spolehlivost za p?edpokladu, že jsou použity správné sou?ástky.
  
Další výhodou je galvanické odd?lení trak?ního napájení od napájení obvod? elektroniky.
       
Obvod reaguje na projížd?jící hnací vozidlo (resp. proud jím procházející). V p?ípadn? použití osobních vagon? s osv?tlením m?že docházet k nežádoucí aktivaci nebo deaktivaci obvodu, p?ípadn? rozkmitání systému. Na kolejišti momentáln? není z tohoto d?vodu možný provoz osv?tlených souprav, nicmén? mám již teoreticky vymyšlen zp?sob ?ešení. (V p?ípad? použití tohoto systému na dalším kolejišti je možné p?i návrhu p?i dodoržení ur?itých podmínek tento nedostatek eliminovat.)
  
Snímací obvod je citlivý na zkraty izola?ních míst mezi aktiva?ními nebo deaktiva?ními úseky a ostatní kolejnicí, p?sobené zpravidla odstaveným vozidlem s kovovým dvojkolím. P?i zkratu dochází k tomu, že nedokáže v ur?itém okamžiku správn? reagovat. Tento problém jsem odstranil jednoduše tak, že jsem izola?ní místa zdvojil, takže jsou dv? vedle sebe ve vzdálenosti kolem 3 mm a kolej mezi nimi není nikam p?ipojena. Tak ke zkratu mezi úseky již nem?že dojít.
       
Protože snímací obvody, které v kolejišti používám, využívají vždy po dvou aktiva?ních a deaktiva?ních relé (pro každý sm?r jízdy jedno), jsem schopen získat krom? základní informace o stavu snímacího obvodu i z každého tohoto relé signál v okamžiku jeho reakce na lokomotivu. Z jednoho snímacího obvodu jsou to ?ty?i r?zné signály, celkem mám tedy k dispozici osm r?zných signál?, z nichž každý ?ídí další r?zná za?ízení v elektronice kolejišt?.
 
V podstat? veškeré ?ízení zabezpe?ovacího za?ízení na kolejišti je založeno na využití t?chto dvou obvod? a signál?, které tyto obvody generují. Pro automatické provozování jízdy vlak? využívám jeden obdobný obvod, tomu ale chybí vlastní deaktiva?ní relé. K deaktivaci využívá práv? impuls? z obou na?ítacích obvod?.
  
Poznámka: Použité schéma je pouze pro ilustraci funkce, p?i využití v této konkrétní uvedené podob? nemusí pracovat nebo m?že být nespolehlivé!