Kam s ním? Tak tuto otázku jsem si musel klást i já. Našt?stí jsem ji ale m?l již vy?ešenou v dob?, kdy jsem se do vlastní stavby kolejišt? pustil. 

Číst dál: Uložení kolejišt?

Kolejišt? bylo již od po?átku navrženo pro vystavování na výstavách. V té souvislosti jsem po?ítal s jeho transportem na st?eše osobního vozu, tedy alespo? teoreticky. Nicmén? za?átkem roku 2008 jsem byl díky okolnostem donucen p?ejít od teorie k praxi.

Číst dál: P?evážení kolejišt? 

Pom?rn? dlouho jsem p?emýšlel nad tím, jak zajistit, aby na vlak p?i pr?jezdu ur?itými místy trati reagovalo zabezpe?ovací za?ízení.

Číst dál: Snímací obvody

Ovládací panel je místem, které je d?ležité jak pro obsluhu tak i pro samotnou funkci kolejišt?. Na jeho provedení závisí, jak se bude obsluha p?i ?ízení provozu na kolejišti orientovat, což v d?sledku vede i k tomu, zda bude docházet k p?ehmat?m a omyl?m p?i ?ízení provozu na kolejišti.

Číst dál: Ovládání kolejišt?

Zabezpe?ovací za?ízení je navrženo tak, aby jeho funkce co možná v nejv?tší mí?e napodobovala funkci skute?ného zabezpe?ovacího za?ízení na tratích ?SD - ?D.

Číst dál: Funkce zabezpe?ovacího za?ízení

Ze zabezpe?ovacího za?ízení je na kolejišti vid?t n?kolik sou?ástí. Tou na první pohled nejz?eteln?jší jsou náv?stidla, v mém konkrétním p?ípad? sv?telná, a p?ejezdové výstražníky se závorami. A pak jsou to r?zné drobnosti, které laik s klidným sv?domím p?ehlédne.

Číst dál: P?íprava zabezpe?ovacího za?ízení

Na základní desku kolejišt?, na kterou m?ly p?ijít p?ipevnit koleje, bylo nutné nakreslit p?esná umíst?ní jednotlivých kolejí. Celkem výhodn? jsem k tomu použil nákresu v m??ítku 1:1, konkrétní body p?enesl propíchnutím a poté vykreslil.

Číst dál: Pokládka kolejí a zhotovení kolejového lože

Jak jsem již p?edeslal d?íve, uvažoval jsem o použití kolejiva staršího provedení, které jsem m?l doma. Necht?lo se mi moc kupovat další kolejivo, by? nového modelového provedení, protože by to znamenalo navýšení náklad?, a vzhledem k jiné geometrii nového kolejiva by došlo p?i zachování délky stani?ních kolejí ke zv?tšení rozm?r? kolejišt?, což nebylo možné.

Číst dál: Koleje a jejich úpravy