7. dubna roku 2005 jsem p?i ?ekání na vlak z práce na nádraží v Pardubicích objevil odstavenou dvojici zvláštních oplenových voz?. P?estože jsem v té dob? ješt? v?bec netušil, o co b?ží, pokusil jsem se je vyfotit.  

Číst dál: Oplenová jednotka ?D (150 t)

Když jsem se na podzim roku 1998 vydal do Brna na mezinárodní strojírenský veletrh, o?ekával jsem, že tam bude nejspíš n?co zajímavého k vid?ní. Nicmén? když jsem poprvé uvid?l lokomotivu 772.001, byl jsem zasko?en. Chvíli jsem p?emýšlel, jestli m? neklame zrak, protože jsem m?l pocit, že spíš koukám na n?jakou kosmickou lo? než na lokomotivu. Ukázalo se, že neklame. Smile

Číst dál: Motorová lokomotiva ?. 772 ŽSR

V pr?b?hu roku 2011 se na trhu objevila další série modelu n?mecké posunovací lokomotivy Köf 2 ve velikosti TT od firmy ARNOLD. Neodolal jsem a model si po?ídil. Smile

Číst dál: Posunovací lokomotiva Köf 2

Když jsem v kv?tnu tohoto roku uve?ejnil recenzi na osobní patrové vozy Bmto, v?bec jsem v té dob? nep?emýšlel, že bych n?kdy v budoucnu osv?tloval jejich interiér. Nicmén? tento problém ?ešil a zdárn? vy?ešil kolega modelá? Miroslav Moc, proto jsem mu nabídl možnost zve?ejn?ní jeho návodu na t?chto stránkách.

Číst dál: Výroba osv?tlení do voz? Bmto