Nákladní v?z ?ady Lbkkms pat?í k t?m, které jsou obecn? málo známé. Jeho konstrukce sama o sob? je velice zajímavá a p?ímo vybízí k modelovému ztvárn?ní.
Osobn? jsem v?z zahlédl pouze n?kolikrát v život? a rozhodn? m? zaujmul. Když se mi kolem roku 1999 do ruky dostala kniha obsahující mimo jiné technickou dokumentaci a výkres práv? vozu Ls, rozhodl jsem se, že si ho postavím.
   
Jako základní materiál jsem zvolil papír. Slepením jednotlivých vrstev jsem si vyrobil jednotlivé profily a z nich potom sestavil rám vozu. Dále jsem použil z vraku vozu plastové rozsochy s kovovými ložisky, brzdovou soustavu a držáky sp?áhel (v té dob? ješt? na drátek).
   
Zhotovení kontejner? bylo pon?kud složit?jší. Na po?íta?i jsem nakreslil st?ihy díl? a ty vytiskl. Výroba byla pon?kud jednotvárná a hlavn? zdlouhavá. Do 2. a 4. kontejneru jsem vlepil závaží odlité p?edem do papírové formy. Na kontejnery a rám jsem osadil detaily. Použil jsem plastové nárazníky, madla, táhla pro upevn?ní kontejner? a voze a mechanismy pro otevírání ?el kontejner? jsou z drát?, pochozí plošiny na kontejnerech a brzda?ská  plošina je z podlepeného „st?íbrného“ papírku z krabi?ky od cigaret. Oka pro zav?šení kontejner? jsou vyrobena z o?ek st?íbrného ?etízku. Stupa?ky na rámu a žeb?íky na kontejnerech jsem vy?ezal z papíru. Dokonce i p?vodní kotvi?ky na bocích byly p?vodn? z papíru, ale ty jsem ale pom?rn? brzy nahradil t?mi z leptu.
  
Rám vozu jsem nat?el ?ernou barvou, kontejnery šedou. Žeb?íky a plošiny na kontejnerech jsem nat?el také ?ernou barvou a na pákách otevíracích mechanism? jsem ud?lal žluto ?erné pruhy.
    
Na po?íta?i jsem zhotovil popisy vozu. Bílé jsem vytiskl jako ?erné plochy s bílým textem a papírky nalepil na p?íslušná místa rámu vozu. ?erný text na kontejnerech jsem nejprve vytiskl na laserové tiskárn? na papírovou lepící pásku na lepící stranu a zalakoval. Po zaschnutí jsem s nimi dále pracoval již jako z b?žnými obtisky. (P?i zpracování popisk? došlo k p?eklepu, který jsem si ale uv?domil až p?i p?íprav? tohoto ?lánku, takže na modelu je ozna?ení "Ibkkms" místo správného ozna?ení Lbkkms. Nicmén? tento drobný nedostatek jsem již na modelu neopravoval.) Poté jsem model p?elakoval a následn? po zaschnutí zkompletoval.
ls1.jpg
ls2.jpg 
ls3.jpg
ls4.jpg 
ls5.jpg
ls6.jpg 
ls7.jpg 
ls8.jpg
Postupem ?asu jsem provedl již zmín?nou vým?nu papírových kotvi?ek za leptané a vým?nu p?vodních plastových dvojkolí za nová kovová.
  
Se zavedením nových sp?áhel Tillig jsem narazil na problém, který p?sobilo toto nové sp?áhlo upevn?né pomocí drátku. Padalo dol? a tak se pom?rn? ?asto rozp?ahovalo. Proto jsem za?al uvažovat, že bych provedl vým?nu jeho upevn?ní. Po osobních pozitivních zkušenostech s kinematikami Peho byla volba jasná. Sou?asn? jsem se rozhodl, že provedu i patinu vozidla.
První prací bylo vyjmutí dvojkolí a demontáž kontejner?. Ty našt?stí byly p?ilepeny p?vodn? Herkulesem, takže to žádný velký problém nebyl.
ls9.jpg
ls10.jpg 
ls11.jpg
Následovalo odstran?ní strun držících sp?áhla a p?vodních dome?k?. To bylo pon?kud složit?jší, protože jsem necht?l poškodit rám. Musel jsem navíc p?erušit dva p?í?níky v rámu vozu, které p?ekážely. Navíc bylo t?eba prostor pro kinematiku mírn? rozší?it, aby se tam vešla.
Po?ítal jsem s tím, že použiji kinematiku s magnetem, která je kratší, a tak by byl zásah do konstrukce rámu menší. Ale po úprav? kinematik, odzkoušení, instalaci a zalepení jsem zjistil, že kinematiky nefungují jak mají (zalepeny ale nebyly). Po chvíli zkoušení jsem to vzdal a kinematiky vykuchal ven. Pro jistotu jsem vzal nové, tentokrát s pružinkou, provedl na nich úpravy a dále upravil rám, aby se tam vešly. Nicmén? i ty po zalepení zlobily, takže jsem je musel vyjmout. Nakonec jsem zjistil, že problém byl v tom, že se mi kinematiky nepatrn? zkroutily a zk?ížily, proto pak zlobily. Takže bylo jasné, že kolem musí být nepatrná v?le a kinematika musí jít do otvoru nasunout naprosto voln?.
ls17.jpg
ls18.jpg
Po vytvrzení lepidla a ov??ení funk?nosti kinematik jsem v ?elech zaslepil otvory po p?vodních držácích sp?áhel. ?ernou barvou jsem provedl nat?ení ?ezaných hran, kde prosvítala barva materiálu, a ?elník?. Po zaschnutí barvy jsem provedl decentní patinu pigmenty Agama (rez, sv?tlá rez a prach). Potom jsem na rám nalepil kontejnery a po zamaskování kinematik provedl nást?ik matným lakem.
ls12.jpg
ls13.jpg
ls14.jpg 
ls15.jpg
ls16.jpg
?elní plochy kol jsem nat?el barvou rzi. Dále jsem osadil a pomocí m?rky p?ilepil ve správné výšce šachty sp?áhel na trnech kinematik. Po zaschnutí jsem p?esahující ?ást trnu od?ízl a osadil sp?áhla na v?z. Na záv?r jsem nasadil dvojkolí.
  
Hmotnost vozu je 22,21 gram?. P?i celkové délce modelu p?es nárazníky 108 mm ale tato hmotnost neodpovídá doporu?ení normy NEM 302. M?la by být 27 g, což je o 18 % mén?. Tento rozdíl byl zp?soben tím, že v dob? stavby modelu jsem ješt? tuto normu neznal a hmotnost vozu ur?oval pouze odhadem. Nicmén? tato skute?nost nijak negativn? neovliv?uje jízdní vlastnosti modelu.
    
Ze zkušeností vím, že vozu Lbkkms si na kolejišti povšimne v?tšina divák? pro jeho zajímavý vzhled a je tak tedy zajímavým zpest?ením provozu.