Nákladní vozové jednotky (trvale sp?ažené dvojice voz?) jsou v sou?asnosti na našich tratích b?žn? k vid?ní v r?zných modifikacích.

Písmenné ozna?ení Laas znamená následující:

L   ....   plošinový v?z s nezávislými nápravami zvláštní stavby

aa   ....   vozová jednotka

s   ....   maximální povolená rychlost loženého vozu 100 km/h

 

Jednou z nich je i plošinová jednotka Laas pro p?evoz d?eva provozovatele "EVA". Jeho technické výkresy se mi do ruky dostaly vícemén? náhodou a up?ímn? ?e?eno, nejsem si jist, zda jsem ho ve skute?nosti v tomto konkrétním provedení n?kdy vid?l.

Jeho konstrukce v podstat? odpovídá voz?m Laas, které vyráb?la Vagónka ?eská Lípa v letech 1972 – 1974 a ty jsou u nás pom?rn? známé. Základní rozdíl je v tom, že u voz? na p?evoz d?eva jsou jinak ?ešené klanice a jsou pevné.

 

Každopádn? to byl dobrý nám?t pro stavbu modelu.

Do jeho realizace jsem se pustil zhruba v roce 2000. Konstrukce modelu je zhotovena z papíru. Mezi bo?nice jsou vlepena t?i žebra, na která jsou p?ipevn?ny rozsochy od pana ?ambalíka. Protože je ložná plocha vozu pom?rn? nízko, dosahují rozsochy zespodu vlastn? až k její rovin?. Mezi dv?ma st?edními žebry jsem umístil závaží (kousky ocelových plech?) a zespodu zalepil do roviny.
?elníky s nárazníky na vn?jších ?elech jednotky jsou jako ve skute?nosti umíst?ny oproti rovin? ložné plochy pon?kud výše a ložná plocha je zešikmená tak, aby na n? navazovala. Pod touto vyvýšenou ?ástí byla p?vodn? p?ipevn?na o?ková sp?áhla pomocí ?epu a vyst?e?ující pružinky. Prkenné podlahy jsou zhotoveny také z papíru.  
?elníky na ?elech, kterými jsou vozy trvale spojeny k sob?, na modelu znázorn?ny nejsou z konstruk?ních d?vod?. P?vodní spojení bylo ?ešeno pomocí pevné nedemontovatelné spojky.

Na každém díle jednotky je umíst?no celkem 16 pevných klanic (po šesti na bo?nicích a ?ty?i na ?ele). Ty jsou vyrobeny ze špendlík? a zalepeny do otvor? v bo?nicích. Na každé bo?nici je dále po dvou kotvi?kách (lept) a dvou ocích (papír). Na pravé stran? vn?jších ?el jsou stupa?ky a madla pro posunova?e, na obou bo?nicích u vnit?ních konc? se nachází stupa?ky pro vystupování na plošinu.

Popisky jsem vytiskl a p?ímo nalepil na bo?nice, vzhledem k tomu, že se jednalo o bílé popisy na ?erném pozadí, nebyl to žádný problém.

Jako sou?ást modelu jsem zhotovil z kartónu náklad v podob? trám?, který ale nevypadal p?íliš v?rohodn?.

laas_1_1.jpg laas_1_2.jpg
laas_1_3.jpg laas_1_4.jpg

Jízdní vlastnosti modelu byly ?ekn?me pr?m?rné a odpovídaly b?žným model?m vyrobeným BTTB, p?estože již od po?átku byl osazen kovovými dvojkolími o pr?m?ru 7,2 mm. Problémy p?sobilo spojení mezi vozy p?edevším p?i sunutí, ale ob?as v?z vyšinul i p?i tažení soupravy.

Z tohoto d?vodu jsem ho v podstat? ani na kolejišti nevyužíval. Proto jsem ani ne?ešil nový náklad.

    

laas_1_5.jpg
laas_1_6.jpg
laas_1_7.jpg laas_1_8.jpg
laas_1_9.jpg laas_1_10.jpg

Situace se pon?kud zm?nila v dob?, kdy jsem u vozidel za?al používat nová sp?áhla Tillig. Nepovažoval jsem za vhodné použít p?vodní konstrukci upevn?ní sp?áhel. Po odstran?ní držák? a úprav? ploch pod nimi jsem nainstaloval kinematiky Peho. Jejich použití umožnilo navíc i posunout oproti p?vodnímu stavu oba díly blíže k sob?. Pon?kud inspirován patrovými jednotkami pro p?evoz automobil? firmy Tillig jsem provedl úpravu vnit?ních ?el voz? a dosadil zkrácené nárazníky. Ke spojení voz? k sob? jsem použil pevnou spojku Tillig.

laas_1_11.jpg laas_1_12.jpg
laas_1_13.jpg
laas_1_14.jpg
laas_1_15.jpg

Když už jsem m?l model v ruce, provedl jsem odvrtání plastových ložisek v rozsochách a nahradil je mosaznými Peho. Po jejich jemném dojustování se otá?ela dvojkolí mnohem lépe a celkové chování jednotky se hodn? zlepšilo.

V souvislosti s úpravami vozu jsem se rozhodl zhotovit i nový náklad fošen z dýh. Na modelu je p?ipevn?n pomocí dvojic magnet?, které jsou v n?m zalepeny.

 

Hmotnost prázdného vozu je 44 gram? (náklad váží dalších 26 g, ložený tedy váží celkem 70 g). P?i celkové délce modelu p?es nárazníky 222,5 mm ale tato hmotnost neodpovídá doporu?ení normy NEM 302. M?la by být 55,6 g, což je o 21 % mén?. Ložený v?z dosahuje hmotnosti o 26 % vyšší, což této norm? vyhovuje.  

    

Model vozové jednotky Laas se na kolejišti hezky vyjímá i díky efektnímu nákladu. Do budoucna uvažuji o stavb? podobných vozidel, protože dokážou zajímav? zpest?it provoz.