První pracovní den po Vánocích roku 2007 se mi do ruky dostal model nákladní lokomotivy BLUE TIGER 2 v „tygrovitém“ nát?ru spole?nosti POLLOK, který jsem netrp?liv? o?ekával. Již p?ed n?kolika lety jsem v jedné nejmenované prodejn? okukoval model tohoto stroje ve velikosti H0. Byl jsem proto zv?dav, jak se s tímto modelem ve velikosti TT vypo?ádala slovinská firma MEHANO.
                                      
Model lokomotivy je uložen v atraktivní barevné papírové krabici s pr?hledným okénkem, které je p?ekryto odklopnou záložkou. Vlastní model je nejprve zabalen v mikrotenové fólii a potom nasunut do výstelky z p?nového polystyrenu. Místo pro uložení lokomotivy je velice p?esné, dokonce tam ani nelze model uložit obrácen?. Navíc je zep?edu model ješt? p?ekryt výliskem z pevn?jší ?iré fólie, takže je skute?n? bezpe?n? uložen. Ve výstelce jsou na pravé stran? vylisovány dv? kapsy na prsty pro její snadné vytahování z papírového p?ebalu. V krabici se navíc nachází návod k použití se sestavou díl? a návodem k zapojení dekodéru (žel ten není v ?eštin?), list s pou?ením o zacházení s odpady (z m? nepochopitelných d?vod? práv? ten v ?eštin? je) a pak drobné dopl?kové díly (4 stupa?ky na ?ela a 2 N-ková sp?áhla).
Krabice modelu
Lokomotiva v krabici
  
Model p?sobí již na první pohled impozantním a nezvyklým dojmem. Délka lokomotivy p?es nárazníky dosahuje úctyhodných 194,5 mm.
Rám lokomotivy je odlit z kovu jako jeden díl a slouží zárove? jako závaží. Je nast?íkán ?ernou barvou a dopln?n potiskem popis?. Na rám jsou osazena plastová ?ela s nárazníky (které mají i nazna?ené otvory pro zapušt?ní hlav šroub? pro upevn?ní talí??), tažným hákem a stupa?kami pod nárazníky.
Vlastní sk?í? lokomotivy je vylisována velice ?ist? a do nejjemn?jších detail?. Skládá se ze t?í základních díl?, jedním je kapota strojovny a dále jsou to kabiny stanoviš? strojvedoucího. Na kapot? strojovny je dosazen výfuk a žaluzie st?ešních ventilátor?. Díly jsou nast?íkány st?íbrnou barvou a poté je na n? nanesena „tygrovitá“ kresba tmav? modré barvy. Touto barvou jsou nast?íkány i st?ešní patrie modelu. P?echody mezi jednotlivými barvami jsou ostré a ?isté, stejn? jako jednotlivé popisy. I ty nejmenší jsou pod lupou ?itelné! Na sk?í? je dosazeno množství madel vyrobených z drátu imitujícího chrom. Kabiny jsou zaskleny zevnit? ?ist? vylisovanými okny a sv?tlovody pro st?ešní reflektory, dále jsou na n? osazeny st?ra?e ?elních skel a na st?echách houka?ky a majáky. Navíc jsou na st?eše p?edního stanovišt? i dv? antény vysíla?ky.
Po bocích lokomotivy jsou umíst?ny ochozy s imitací krablovaného plechu a chromovaným zábradlím. 
Celkový pohled na loko z levé strany
Celkový pohled na loko z pravé strany
St?ešní partie p?ední ?ásti modelu St?ešní partie zadní ?ásti modelu
P?ední ?ást modelu z levé strany P?ední ?ást modelu z pravé strany
Zadní ?ást modelu z pravé strany Zadní ?ást modelu z levé strany
St?ední ?ást modelu z levé strany St?ední ?ást modelu z pravé strany
Pohled na ?elo stanovišt? lokomotivy Odkryté stanovišt? strojvedoucího
            
Masky podvozk? jsou vylisovány velice v?rn? z ?erného pružného plastu a na podvozky se p?ipev?ují pomocí dvou zámk?. Masky jsou dopln?ny stupa?kami ve st?íbrné barv?. Oto?né podvozky jsou vylisovány ze stejného pružného plastu. Ozubená kola, která zajiš?ují pohon všech t?í dvojkolí v každém podvozku, jsou uložena na kovových h?ídelích. Vlastní dvojkolí jsou celokovová a na první pohled zaujmou bíle nat?enou obrou?kou po obvodu jednotlivých kol. Ob?  kola jednoho dvojkolí v každém podvozku (nejblíže ke st?edu lokomotivy) jsou opat?ena bandážemi pro zvýšení tažné síly. Sb?r proudu z jednotlivých kol zajiš?ují pružné kovové plíšky, které dosedají na vnit?ní boky kol. Tyto kontakty jsou na krajních nápravách zdvojeny. Vzdálenost oto?ných st?ed? obou podvozk? je 126 mm.
Mezi každým oto?ným podvozkem a rámem lokomotivy je p?ipevn?na spojovací ty? (oto?n? v podvozku a oto?n? a posuvn? v hlavním rámu). Ta u skute?ného stroje zajiš?uje p?enos tažných sil mezi jednotlivými podvozky a hlavním rámem lokomotivy.
Model je vybaven novými sp?áhly Tillig, která jsou osazena v kinematikách. Ty umož?ují dostate?ný bo?ní výkyv vlastních sp?áhel, takže jízda s modelem na kolejích o polom?ru 286 mm a to i v?etn? p?ip?ažených vagon? nep?sobí nejmenší problémy. Vzhledem ke zna?né délce modelu na t?chto malých polom?rech dochází ale ke zna?nému vybo?ení mimo osu koleje, takže by se na kolejišti mohlo stát, že by lokomotiva n?kde mohla zadrhnout, týká se to p?edevším stupa?ek na ?elech lokomotivy (nem?lo by se to stát, pokud p?i stavb? kolejišt? byly dodrženy p?íslušné norem NEM 102 a NEM 103).
Pohled na odkrytý podvozek lokomotivy
Další pohled na odkrytý podvozek lokomotivy
Motor se setrva?níky uložený v rámu stroje Detail oto?ného podvozku
Detail p?evod? v podvozku Vyjmutá dvojkolí
Detail masky podvozku Podvozek s dvojkolími bez masky
   
Sk?í? je k podvozku upevn?na ?ty?mi dvojicemi zámk?, které lze vid?t zespodu po vyto?ení podvozk? bokem. K tomu, abychom sk?í? mohli bez problém? sejmout, je nejprve nutné vyjmout na ?elech skla pozi?ních sv?tel, protože sv?tlovody ?ervených sv?tel jsou zasunuty pod interiér stanoviš? strojvedoucího (osobn? jsem tento p?esahující kousek u každého skla odstranil a skla nalepil p?ímo do ?el stanoviš? opravným lakem, abych je nemusel vyjímat opakovan?. P?vodní ?ešení se mi nezdá p?íliš š?astné, domnívám se, že hrozí poškození nejen vlastních sklí?ek sv?tel, ale i laku na ?elech kabin). Potom lze sk?í? uvolnit zatla?ením na jednotlivé zámky sk?ín? zespodu od podvozk?. P?ed úplným sejmutím je ale ješt? nutné v tuto chvíli vyjmout madla z bok? stanoviš? vedle vstupních dve?í. Potom již lze sk?í? bez problém? sejmout.
?tvrtinu délky prostoru mezi stanovišti zabírá úzký a nezvykle dlouhý motor, který je z ?ásti zapušt?n do rámu modelu. Na obou koncích h?ídelí jsou pom?rn? dlouhé setrva?níky, i s motorem zapl?ují zhruba polovinu délky prostoru. Po celé délce mezi kabinami nad motorem je p?ipevn?na úzká desti?ka plošného spoje, kam je pomocí vodi?? p?ipojen motor a napájení z oto?ných podvozk?. Nachází se zde i rozhraní pro eventuelní p?ipojení lokomotivního dekodéru. To je pro analogový provoz z výroby osazeno pevnou propojkou.
Výlisky imitací interiéru stanoviš? zakrývají LED diody pro ?elní osv?tlení, které se v závislosti na sm?ru jízdy p?epíná mezi bílou (!!! - nikoliv žlutou) a ?ervenou barvou.
P?i osazování sk?ín? je pot?eba postupovat opa?n? než p?i jejím sundávání. Chce to ovšem trp?livost a trochu cviku. Každopádn? je nutné v?novat pozornost jejímu správnému nato?ení v??i rámu, protože p?i nesprávné orientaci nep?jde správn? nasadit (na pravé stran? vzadu pod bo?ními žaluziemi chlazení je vylisován odskok, který musí sednout do prohlubn? v ochozu na odpovídajícím míst?). 
  
Model má vzhledem ke své vysoké hmotnosti, která je 231,71 gram?, velkou tažnou sílu. Nízko uložené t?žišt? napomáhá klidnému chodu. Model jezdí velice tiše, p?i jízd? modelovou rychlostí je tak?ka neslyšitelný, jeho hluk bez problém? zanikne v „šustotu“ kovových dvojkolí vagon? p?i pohybu po kolejnicích, p?i vyšších rychlostech hlu?nost mírn? vzr?stá. Vzhledem ke svému malému pr?m?ru nemají setrva?níky na dojez p?i modelové rychlosti výrazn?jší vliv, model p?i ztrát? nap?tí zastavuje odhadem na cca 20 mm. P?i pln? vyto?eném ovlada?i a ztrát? nap?tí jsem nam??il dojezd 14,5 cm (oba údaje se týkají pouze lokomotivy bez p?ipojených vagon?). 
BLUE TIGER na kolejišti
 
Dovolím si konstatovat, že první model ve velikosti TT, který firma MEHANO uvedla na trh, je skute?n? vyda?ený a st?ží mu lze n?co zásadního vytýkat. Podobn?, jako p?edloha modelu, tak je i model velice atraktivní a bude jist? zajímavým zpest?ením p?i provozu kolejiš?. Cena, která se pohybuje kolem 4500,- K?, je dle mého soudu vzhledem k jeho kvalit? p?ijatelná.