P?ed n?jakou dobou jsem za?al pomalu uvažovat o tom, že bych si po?ídil model motorové jednotky ?ady BR 175 DB Görlitz od firmy KRES Modelle ve velikosti TT. Zpo?átku trochu nesm?le, potom ale vážn?. Pokoušel jsem se získat n?jaké informace o tomto modelu, ale nikde jsem jich moc nenašel.
  
Shodou okolností jsem byl odkázán na kolegu, který mi nabídl možnost zap?j?ení modelu na vyzkoušení. Takže, když už jsem model kupoval, v?d?l jsem již p?esn?, do ?eho jdu.
 
Jednotka je uložena v papírové krabici zasunuté do barevného p?ebalu. Model p?esn? sedí v polstrování z tužšího molitanu, takže p?i p?eprav? nehrozí žádné poškození. P?iložen je t?ístránkový návod k použití obsahující základní technické informace o p?edloze a rozkreslené sestavy díl? jednotlivých voz? v?etn? jejich soupisky. Dále je p?iložen štítek s cedulkami názvu vlaku, které p?ijdou umístit do bo?ních oken ?elních voz?.
1a.jpg 1b.jpg
        
Model je dodáván v základní 4 dílné sestav? ve složení voz? VTa (?elní hnací v?z, 2. t?ída) + VMc (vložený jídelní v?z, 2. t?ída) + VMd (vložený v?z, 1./2. t?ída) + VTb (?elní hnací v?z, 2. t?ída). K té je možné p?ípadn? dokoupit ješt? další jeden ?i dva vložené vozy VMe (vložený v?z, 2. t?ída).
1l.jpg 1p.jpg
2l.jpg 2p.jpg
3l.jpg 3p.jpg
4l.jpg 4p.jpg
5l.jpg 5p.jpg
   
Souprava p?sobí již na první pohled impozantním a elegantním dojmem, stejn? jako její velká p?edloha, u nás p?ezdívaná „Delfín“.
 
Základní technické údaje modelu a p?edlohy:
                              

rozm?ry v mm

     model        p?edloha    p?epo?teno
 délka modelu p?es sp?áhla

818,0

98140

817,8

 výška motorového vozu

35,0

4200

35,0

 výška vloženého vozu

33,5

4025

33,5

 ší?ka sk?ín? vozu 

24,5

2890

24,1

 rozvor hnacího podvozku 

31,0

4000

33,3

 rozvor b?žného podvozku 

20,8

2500

20,8

 celkový rozvor motorového vozu

163,0

19750

164,6

 pr?m?r kol

7,9

950

7,9

                                                                                   
Z uvedených hodnot je z?ejmé, že rozm?ry byly dodrženy pom?rn? p?esn? a model odpovídá skute?nosti. Co se tý?e zkráceného rozvoru hnacích podvozk? (o 2,3 mm) a s tím i související zkrácení celkového rozvoru ?elních voz? (o 1,6 mm), domnívám se, že to byl drobný a zanedbatelný ústupek pro to, aby se podvozky mohly snadno otá?et v rámu a ten nemusel být kv?li kol?m v p?íslušných partiích nemodelov? deformován.
 
Jednotlivé díly voz? jsou velice ?ist? vylisovány z um?lé hmoty v?etn? nejjemn?jších detail? (nazna?ení paneláží a p?estavova?? brzd na rámu voz?, m?ížek ventilátor? na st?echách a pod.). Na sk?ín? voz? jsou st?echy upevn?ny po nasunutí zalisováním kolí?k? za tepla. Bo?ní skla jsou nacvaknuta a dají se vyjmout. Rámy podvozku a st?echy jsou nast?íkány šed?, sk?ín? slonovinovou barvou s viš?ovými pruhy.
Popisy jsou zhotoveny tamponprintem bílou, ?ernou, ?ervenou, žlutou, zelenou a st?íbrnou barvou, a jsou všechny ?itelné. N?které sice jenom za použití lupy (lze se tak nap?íklad dov?d?t, že poslední revize na vozidlech soupravy prob?hla dne 28. 6. 1984, u samostatn? dokupovaného vozu ?íslo 175 503-2 pak dne 3. 7. 1984). A samoz?ejm?, že každý v?z má jiné ?íslo (VTa 175 015-7, VMc 175 315-1, VMd 175 415-9, VTb 175 016-5). Touto technologií je zhotovena i ozdobná bílá linka naspodu viš?ového pruhu a nazna?eny ?erné t?snící lemy u dve?í. St?íbrnou barvou jsou zvýrazn?ny kliky dve?í, ráme?ky sv?tel i plastická loga DR na ?elech jednotky.
U dve?í na stanovišt? strojvedoucího jsou z výroby dosazena madla, na oknech s ?erným lemováním jsou umíst?ny st?ra?e. Interiér stanovišt? je pom?rn? detailn? zpracován v?etn? ovládacího pultu s kontrolérem a dalšími prvky. Na ?ele jednotky je osazena imitace automatického sp?áhla.
6a.jpg 6b1.jpg
6c.jpg
6d.jpg 6e.jpg
 
Oto?né podvozky jsou vylisovány z ?erného plastu a skládají se z n?kolika díl?. Z bok? se nacvakují masky podvozk?, které jsou samostatným dílem. Podvozky na ?elech ?elních voz? VTa a VTb (u p?edlohy hnací) jsou vybaveny napájecími kontakty, které dosedají na h?ídel dvojkolí. B?žné podvozky jsou ?ešeny jako univerzální, takže mohou být vybaveny bu? také napájecími kontakty (takto jsou použity na ?elních vozech VTa a VTb), nebo jako hnací podvozky s p?evody (u vozu VMd) a nebo kone?n? bez ni?eho jako b?žné podvozky (u voz? VMc a VMe).
Díky použitému zp?sobu napájení se všechna napájecí dvojkolí otá?í velice snadno a nehrozí tak jejich drhnutí.
Podvozky jsou voln? nasunuty do otvor? v rámu a proti vypadnutí zajišt?ny po stranách dv?mi nacvaknutými sponami, které lze snadno uvolnit tahem vzh?ru.
7a.jpg 7b.jpg
7c.jpg 7d.jpg
7e.jpg 7f.jpg
7g.jpg 7h.jpg
 
Pokud se budete chtít dostat do vozidel, pak je sta?í oto?it rámem vzh?ru a sk?í? opatrn? na rámu posunout asi 3 mm ve sm?ru šipky, nazna?ené na spodku rámu. Potom sk?í? už z rámu velice snadno stáhneme. 
Interiér voz? je znázorn?n výliskem tmav? ?ervené barvy, na kterém jsou vytvo?eny jednotlivé seda?ky a p?í?ky. Shora je na výlisek p?ipevn?na deska plošného spoje (DPS). Díl je zacvaknut do rámu vozidla pomoci deseti pružných zámk?. Interiér zakrývá vnit?ky vozidel a navíc zajiš?uje kinematiky proti vypadnutí. Vnit?ky jdou vyjmout po opatrném natla?ení na jeden bok rámu a vytažením na opa?né stran?. (Pozor na kablíky vedoucí k rámu!)

Kinematiky jsou narozdíl od b?žných zvyklostí nest?ed?né (bez pružinky), protože p?i provozu budou vždy spojeny do páru, a st?ed?ní by tak postrádalo smysl.      

Vozy VTa, VTb, VMc a VMe jsou pro zajišt?ní dobrých jízdních vlastností opat?eny závažím, mají hmotnost 63,88 g (?elní vozy p?i délce 206 mm) a 62,47 g (vložené vozy p?i délce 193 mm), což vyhovuje NEM 302.
8a.jpg
 
Motor s jedním setrva?níkem je uložen v rámu podvozku vozu VMd, kde je zajišt?n plastovou sponou. Po stranách rámu jsou umíst?na dv? závaží. Pomocí kardan? se rozvádí kroutící moment na oba podvozky, kde se p?es šnek a soustavu plastových ozubených kol dostává až na dvojkolí. Všech osm kol je opat?eno bandážemi. Celková hmotnost hnaného dílu je 101,41 g.
8b.jpg
 
Napájení soupravy je ?ešeno z ?elních voz? VTa a VTb, kde vždy z pravé strany na ?ele soupravy ve sm?ru jízdy zajiš?ují elektrický kontakt s kolejí všechna dvojkolí. (Tento systém by m?l zajiš?ovat, že souprava bude zastavovat p?ed náv?stidly. Ale zám?rn? píši, že by m?l, protože to závisí p?edevším na zp?sobu ovládání konkrétního kolejišt?. Nutno podotknout, že DPS jsou navrženy pom?rn? univerzáln? a tak by p?ípadná úprava zp?sobu napájení nem?la p?sobit žádné velké problémy.) Vždy jedno kolo dvojkolí je vodiv? spojeno s h?ídelí, na kterou dosedá pružný m?d?ný kontakt v podvozku. Druhé kolo je na h?ídeli upevn?no pomocí izola?ní vložky.
9.jpg
         
Kontakty v podvozku jsou pomocí lanek spojeny s DPS, který se nachází pod st?echou voz?. V ?umácích jsou umíst?ny malé DPS s LED diodami, které zajiš?ují ?elní osv?tlení soupravy. Osv?tlení reflektoru nad ?ídícím stanovišt?m je ?ešeno p?ímo v DPS pod st?echou. Na DPS jsou umíst?ny 4 LED osv?tlení interiéru.
Na zadních ?elech ?elních voz? se nachází kinematiky s p?echodovými m?chy. Jejich sou?ástí jsou ?ty?pólové konektory (propojené lanky s DPS), které jednak propojují elektricky jednotlivé vozy mezi sebou, a navíc spolu s m?chy fungují jako pevné spojky. (Tento systém je shodný i na všech ?elech vložených voz?.)
10b.jpg 10c.jpg
10a.jpg 10d.jpg
   
Ve vložených vozech je použit jiný typ DPS, který je sice sám o sob? univerzální, ale pro jednotlivé vozy se odlišuje tím, které sou?ástky a jak jsou na n?m umíst?ny. DPS pro v?z VMc má jinak umíst?ny LED diody osv?tlení interiéru (celkem 10 kus?) oproti voz?m VMd a VMe (9 kus? LED). U DPS pro tyto dva vozy jsou umíst?ny LED diody stejn?, nicmén? u DPS pro VMd je navíc osazena i patice pro dekodér a napájení motoru.
11.jpg
   
Propojení voz? je z pohledu elektrického zapojení ?ešeno tak, že krajní vodi?e ze ?ty? pr?b?žných p?enášejí po celé délce vlaku nap?tí z kolejnic. (Pozor ale, jsou p?ek?íženy, takže nap?tí kolejnice vede vodi? nad druhou kolejnicí.) Prost?ední dva vodi?e napájí po celé délce osv?tlení interiéru, ?elní a koncové osv?tlení, které se automaticky p?epíná dle sm?ru jízdy. To m?že trochu p?sobit komplikace p?i digitalizaci, kdy by se pouze provedlo osazení dekodéru do patice, protože pak nelze zvláš? ovládat ?elní a vnit?ní osv?tlení. Nicmén? i na DPS ?elních voz? je p?íprava pro osazení patice dekodéru a lze tak ?elní vozy osadit vlastním dekodérem. Vnit?ní osv?tlení každého vozu zajiš?uje samostatný obvod skládající se z usm?r?ova?e a stabilizátoru. Napájení motoru je vedeno p?ímo z patice dekodéru.
 
Jízdní vlastnosti soupravy jsou velice dobré, má klidný a tichý chod. I p?esto, že p?i jízd? vždy je tla?en jeden nebo dva vozy, jezdí bezpe?n? a nevykolejuje. P?i výpadku napájení p?i maximálním nap?tí ujede zhruba ješt? 2 - 3 cm, což ukazuje, že setrva?ník dob?h motoru moc neovliv?uje. Jednotka se rozjíždí p?i nap?tí 4 V. P?i nap?tí 8 V ujede vzdálenost 1 m za 6,3 s, což odpovídá modelové rychlosti 68,5 km/h a p?i 12 V ujede stejnou vzdálenost za 3,2 s, což odpovídá 135 km/h. Maximální rychlost p?edlohy je 160 km/h.
 
Co se týká pr?jezdnosti oblouk?, udává výrobce minimální pr?jezdný polom?r oblouku 310 mm. Nicmén? jsem zjistil, že každý v?z (i ?elní) je sám o sob? schopen projížd?t kolejivo o polom?ru 286 mm (nejmenší polom?r plechového „U“ kolejiva), podvozky jsou schopny se do tohoto oblouku bez problém? nato?it. Celá spojená souprava je schopna také projet oblouk o tomto polom?ru, ale jsou již trochu znát odpory kladené na p?echodech voz? a souprava tak m?že projížd?t tyto oblouky již trochu h??e.
Zásadní problém ale nastává, pokud se na trati vyskytnou protioblouky, nap?. pokud bude za obloukem zhlaví stanice s protiobloukem u výhybky. Konstrukce kinematiky vozidel neumož?uje takové vyto?ení spoj?, aby celá jednotka mohla projet. Dva sousední díly se za?nou vzájemn? vytla?ovat z kolejí a vykolejí.
Zde je na míst? uvést, že tato vlastnost pro m? byla rozhodující, protože na kolejišti mám použity oblouky o polom?ru 286 mm. Zvažoval jsem proto, zda v?bec Delfína kupovat. Nicmén? se mi poda?ilo vymyslet pom?rn? snadnou úpravu, která tento problém úpln? vy?ešila, a dnes se mi m?že souprava po kolejišti prohán?t bez jakýchkoli omezení. 
Vzhledem k délce jednotlivých voz? dochází p?edevším na ?elech jednotky v obloucích t?chto malých polom?r? ke zna?nému vybo?ení mimo osu koleje, je tedy žádoucí, aby p?i stavb? kolejišt? byly dodrženy p?íslušné normy NEM 102 a NEM 103.
12.jpg
  
Sp?ahování voz? jednotky je pom?rn? snadné, sta?í vozy posunout po koleji k sob?, zasunout do sebe zámky a zatla?it. Pokud by se pojistky nezacvakly, pom?že p?izvednout opa?né konce voz? a znovu zatla?it. P?i rozp?ahování sta?í vozy ve spoji ohnout a pak mezi p?echodové m?chy opatrn? vsunout malý šroubová?ek nebo podobný nástroj. 
 

Pokud by n?kdo m?l zájem provozovat dv? sp?ažené jednotky, dodává výrobce pro tento ú?el spojku, která se nacvakne do podvozku ?elního vozu. Tento díl ale není dodáván s modelem a je nutno si jej dokoupit zvláš?. 

 
Jak již bylo uvedeno v úvodu, jediným dílem, který se na model osazuje dodate?n?, jsou cedule s názvy vlaku, které pat?í do bo?ních oken ?elních voz?. Je na každém, které si vybere, k dispozici jsou celkem t?i názvy, „Vindobona“ Berlin – Praha – Wien, „Berlinaren“ Berlin – Malmö a „Karlex“ Berlin – Karlovy Vary, a u každého názvu je možné vybrat jeden ?i druhý sm?r jízdy vlaku.
  
Cena základní soupravy se pohybuje n?co kolem 10 000,- K?, vloženého kolem 2 000,- K?, což lze považovat za tento zda?ilý model vcelku p?im??ené.
S ohledem na skute?nost, že jednotka jezdila p?es naše území, m?že být Delfín atraktivním zpest?ením nejednoho ?eského kolejišt?.
  
Poznámka: ?lánek popisující zmín?né úpravy naleznete zde.