Ve druhé polovin? dubna 2009 mi p?išly objednané vozy Bmto v provedení ?D od firmy Kuehn – Modell.
   

V?z je uložen v pr?hledné plastové krabici, takže je hned vid?t. Po sejmutí ví?ka, které je zajišt?no proti nežádoucímu otev?ení dvojicí pojistek, je možno vyjmout horní ?ást pr?hledné plastové výstelky. Pak lze již model zabalený v mikrotenové fólii pom?rn? snadno vyjmout.

1.jpg
 
Na první pohled model vozu zaujme precizním a kvalitním zpracováním. Sk?í?, rám, díly interiéru i oken a další drobné díly jsou velice p?esn? a ?ist? vylisovány z plastu do nejmenších detail?. Sk?í? je nast?íkána šedivou, modrou a oranžovou barvou, jednotlivé p?echody mezi nimi jsou ?isté a ostré. To samé platí i o popisech, které jsou všechny ?itelné. Kolem všech oken krom? t?ch ve st?eše jsou ?erné ráme?ky, st?íbrnou barvou jsou zvýrazn?na madla a kliky na dve?ích a to i na ?elech. St?íbrné ráme?ky oken jsou ?ist? natišt?ny p?ímo na pr?hledné výlisky.
2.jpg
3.jpg
4.jpg 5.jpg 6.jpg
7.jpg
 

N?které drobné detaily, konkrétn? madla na koncích bo?nic, há?ky pro zav?šení sm?rových tabulí a okapy nade dve?mi jsou nazna?eny pouze potiskem. Pravd?podobn? vzhledem k nepatrné velikosti t?chto detail? byla volena práv? tato metoda jejich ztvárn?ní.

  

Na ?elech sk?ín? jsou dosazeny p?echodové m?chy (ty v porovnání nap?. s m?chy na vozech Bdmtee od firmy Tillig p?sobí mnohem jemn?ji), nárazníky a imitace sp?áhla. Pokud by n?kdo cht?l, m?že model po vyjmutí sp?áhla osadit kompletní imitací sp?áhla a brzdových hadic, tyto díly jsou samoz?ejm? k modelu p?ibaleny.

 

Oto?né podvozky jsou vylisovány z šedého pružného plastu, každý podvozek je složen celkem z p?ti (nebo sedmi, na jednom podvozku jsou navíc i dv? dynama) plastových a dvou m?d?ných díl?, které slouží jako ložiska h?ídelí dvojkolí a sou?asn? umož?ují p?enos napájecího nap?tí do vozu.

Dvojkolí jsou ?ešena tak, že každé kolo s hrotem h?ídele je jeden díl a kola jsou zalepena do plastové trubi?ky, která je od sebe elektricky izoluje. Samotná kola jsou v porovnání s b?žn? používanými u voz? jiných výrobc? mírn? užší a vzdálenost mezi hroty h?ídelí dvojkolí je taky menší než u b?žn? používaných. P?ípadná vým?na dvojkolí za jiná nebude tedy pravd?podobn? možná pouhým nahrazením b?žnými dvojkolími.

Pr?m?r kol 7,6 mm p?epo?tený do skute?nosti je 912 mm, u p?edlohy je udáváno 920 mm, což odpovídá nepatrn? sjetým obru?ím.

8.jpg 9.jpg
 

Sk?í? vozu lze sejmout po opatrném rozev?ení a uvoln?ní zámk? rámu vozu. Do sk?ín? jsou vlepeny výlisky oken a koncových sv?tel. Ta mají p?ipravené i sv?tlovody pro dodate?nou montáž osv?tlení, ale samotná koncová sv?tla jsou ze mn? nepochopitelných d?vod? nat?ena nepr?svitnou (!) ?ervenou barvou. 

Interiér vozu se skládá ze dvou díl? vylisovaných z ?erveného plastu. Interiér je detailn? propracován, jsou znázorn?ny seda?ky v?etn? madel a op?rek na ruce.  

Po odd?lení interiéru  od rámu vozu odkryje závaží. To je podéln? rozd?leno nap?l a je vodiv? propojeno s kontakty p?enášející napájecí nap?tí z oto?ných podvozk? a kol. Toto ?ešení by m?lo významn? usnadnit p?ípadnou montáž vnit?ního osv?tlení.
10.jpg
11.jpg
12.jpg 13.jpg

   

V?z je vybaven kinematikou se šachtou osazenou starším typem sp?áhla. Vým?na za nové sp?áhlo je samoz?ejmostí. Vozy s novým sp?áhlem se sp?ahují nárazník na nárazník a jsou bez problém? schopny projet i oblouky o polom?ru 286 mm.

14.jpg 15.jpg 16.jpg

 

Jízdní vlastnosti modelu jsou velice dobré, jezdí po kolejích velice lehce a klidn?. Nízko položené t?žišt? vozu zajiš?uje vysokou stabilitu p?i provozu.  

17.jpg 18.jpg 19.jpg

   

Délka modelu p?es nárazníky je 222 mm, délka p?edlohy je 26800 mm, po p?epo?tení by m?la v TT být 223,3 mm. Hmotnost modelu je 81,87 g, podle NEM 302 by m?la být 72,15 g, takže hmotnost vozu je o 13,5% vyšší než doporu?ená hodnota, nicmén? se domnívám, že to není nijak na závadu.

20.jpg
  
Dovolím si tvrdit, že tento model je skute?n? vyda?ený a st?ží mu lze n?co zásadního vytýkat. Myslím, že jeho cena, pohybující se n?co málo p?es 800,- K?, ?iní tento kvalitní model dostupný v?tšin? železni?ních modelá?? velikosti zlatého st?edu.