Když jsem se na podzim roku 1998 vydal do Brna na mezinárodní strojírenský veletrh, o?ekával jsem, že tam bude nejspíš n?co zajímavého k vid?ní. Nicmén? když jsem poprvé uvid?l lokomotivu 772.001, byl jsem zasko?en. Chvíli jsem p?emýšlel, jestli m? neklame zrak, protože jsem m?l pocit, že spíš koukám na n?jakou kosmickou lo? než na lokomotivu. Ukázalo se, že neklame. Smile
Nedalo mi to, vzal jsem fotoaparát a za?al fotit. Navíc jsem to s ním moc neum?l, takže fotky nebyly rozhodn? nejlepší a ne všechny se povedly. Nafotil jsem, co se dalo. Použitelných bylo nakonec zhruba dvanáct fotografií.
772_1.jpg 772_2.jpg 772_3.jpg
772_4.jpg 772_5.jpg 772_6.jpg
772_7.jpg P?ední podvozek z levé strany 772_9.jpg
772_10.jpg 772_11.jpg 772_12.jpg
772_0.jpg
 
P?emýšlel jsem, že bych oslovil n?koho ze stánku firmy Martinská mechatronická a.s. Martin, zda by nebylo možné získat typové výkresy tohoto stroje. Nakonec jsem se odhodlal a oslovil jednu hostesku. Když jsem jí vysv?tlil, že bych pot?eboval typové výkresy pro stavbu modelu, sd?lila mi, že to ona nem?že, že mi n?koho pošle a abych po?kal. A zmizela kdesi ve stánku. Byl jsem trochu zklamán, protože takto se v?tšinou firmy zbavují "necht?ných nebo nežádoucích" návšt?vník?. Nicmén? jsem ?ekal. Po n?jakých deseti minutách vyšel jakýsi muž a zeptal se, zda jsem cht?l n?co kv?li model?m. Vysv?tlil mi, že to je mimo jeho kompetenci, ale že m? seznámí s n?kým, kdo mi m?že pomoci. Zavedl m? do stánku, kdy jsme zase chvíli ?ekali, protože doty?ný ?lov?k tam m?l n?jakou návšt?vu. Jakmile  návšt?va odešla, m?j pr?vodce m? tomuto ?lov?ku p?edstavil.
Když jsem mu vysv?tlil, o? mi jde, dal mi vizitku, abych se mu ozval za týden, že mi rád pom?že, ale momentáln? to není možné... S tím jsme se rozešli. Nakonec jsem m?l pocit, že jsem byl elegantn? odmítnut a tím vše skon?ilo. Musím p?iznat, že jsem tuto zkušenost m?l p?edevším s ?eskými firmami.
 
Po týdnu jsem dle domluvy zavolal na slovensko. Bylo mi ?e?eno, abych poslal mailem adresu a napsal, které v?ci chci poslat, což jsem ihned u?inil.
Nejprve jsem netrp?liv? o?ekával n?jakou poštu, ale n?jakou dobu se nic ned?lo. Pomalu jsem na to už zapomn?l. Asi za t?i týdny volala manželka, že mi p?išel n?jaký doporu?ený dopis. Byl z Martinské mechatronické a.s., psal mi kolega, který mi dal v Brn? vizitku. Jak jsem se teprve z dopisu dozv?d?l, byl hlavním projektantem lokomotiv ?ad 755 a 772. V obálce byly složené listy formátu A1 s typovými výkresy, ?ezy a náhledy obou uvedených lokomotiv. Navíc byly všechny listy opat?eny ?erveným razítkem "duševní vlastnictví..." a v popiskách výkres? bylo uvedeno, že se jedná o podklady pro zhotovení modelu lokomotivy pro moji osobu. Nakonec jsem tedy byl mile p?ekvapen.
  
Takže podklady ke stavb? lokomotivy jsem m?l (na kopírce jsem si je p?efotil p?ímo do m??ítka 1:120) a za?al jsem p?emýšlet nad vlastní stavbou. Pojezd jsem se rozhodl zhotovit úpravou pojezdu z Ragulína od BTTB (ono v té dob? ješt? nebylo moc na výb?r), vzhledem k prostoru v modelu jsem ale musel použít jiný motor. Moje volba padla t?ípólový plochý motorek Mabuchi, který by se tam m?l vejít bez vážn?jších problém?.
   
Rám podvozku jsem roz?ezal a zkrátil tak, aby vzdálenosti oto?ných st?ed? podvozk? odpovídaly p?edloze. Využil jsem i p?vodní pohon podvozk? s nepatrnou úpravou pro nový motor.
    
Následovala stavba vlastní sk?ín?. Jako stavební materiál jsem použil papír. Na p?ipravený rám jsem zhotovil nejprve ochoz. Na n?j jsem p?ipevnil celkem p?t základních svislých žeber kapot (dv? pro zadní a t?i pro p?ední). Na n? jsem shora p?ilepil pro zpevn?ní pruh papíru. (Po slepení jsem papírové díly napoušt?l ?ídkým vte?inovým lepidlem pro zpevn?ní.) Nalepením dalších vrstev jsem dosáhl požadovaného tvaru st?ech obou kapot.
 
Další práce pokra?ovaly na rámu, po obvodu jsem nalepil pruhy papíru pro vytvo?ení jeho výšky po obvodu. Zna?n? komplikované práce byly v partii stupa?ek na ?elech, kde jsem musel sou?asn? zabudovat ?ervené a žluté SMD LED diody pro pozi?ní sv?tla. Bylo to poprvé, kdy jsem do modelu použil práv? SMD LED diody (tehdy ješt? velké o rozm?ru 3 x 2 x 1,5 mm). Smile 
?ela kapot jsem doplnil soustavou dalších žeber tak, abych dosáhl hrubého požadovaného tvaru. Mezi žebry jsem protáhl vodi?e od pozi?ních sv?tel a za?al ?ešit ?ela. Žebra jsem polepil proužky kancelá?ského papíru a po zaschnutí p?elepil slabým pr?klepákem namo?eným v Herkulesu. Po zaschnutí jsem provedl p?ebroušení do pat?i?ného tvaru, odstran?ní nežádoucích hran apod. To jsem opakoval celkem asi t?ikrát a nakonec jsem nalepil st?ední pruh z kancelá?ského papíru, ve kterém jsem si p?edtím vy?ízl ?elní žaluzie. Hrany papíru jsem zabrousil do ztracena, celek naposledy napustil a lehce p?ebrousil.
Bo?ní kryty kapot jsem zhotovil všechny najednou navrstvením proužk? papíru a jejich p?elepením pr?klepákem. Tím jsem dosáhl jejich žádoucího profilu. Pro?ezávání otvor? v bo?nicích bylo docela zdlouhavou záležitostí. Potom jsem bo?nice na?ezal po dvou a ?ty?ech dílech a nalepil na rozpracovanou sk?í?. (Protože se pon?kud odlišoval poskytnutý výkres od skute?nosti, volil jsem tedy u modelu stav dle fotografií skute?ného stroje.)
   
Spodní ?ást stanovišt? strojvedoucího jsem zhotovil navrstvením papírových díl? na sebe, horní ?ást stanovišt? je sestavena z jednotlivých rám? oken a p?ebroušena v?etn? st?echy. Do té jsem osadil pat?i?n? vytvarované LED diody coby reflektory. Na boky jsem dodate?n? dolepil dve?e do stanovišt?. 
 
Pokra?oval jsem zhotovením detail? na sk?í? lokomotivy: výfuk?, sání chladi??, ráme?k? sv?tel, nárazník? stupa?ek, pluh?, madel, zábradlí a trumpet (pokud by je náhodou n?kdo na modelu nemohl najít, tak jsou umíst?ny na ?elech pod rámem Smile). Zábradlí na ochozech byla ?ešena jako samostatné díly, které se po povrchové úprav? nasunuly do p?ipravených otvor? v rámu sk?ín? a zalepily. Je slepeno ze slabé struny (op?edené mosazným drátkem) a napušt?né vte?inovým lepidlem.
   
Následovalo zhotovení masek podvozk?. Typové výkresy v m??ítku 1:120 jsem podlepil a vy?ezal masky, n?kolikerým navrstvením jsem dosáhl jejich plastického vzhledu. Pružiny jsem vyrobil ze slabého bovdenu. Dále jsem slepil nádrž a vyplnil ji závažím v bocích, ve st?ední ?ásti se musela nacpat p?evodovka pohonu. Pak jsem na rám sk?ín? ješt? dolepil záv?sky podvozk?. 
 
Dalším krokem byl nást?ik modelu základovou barvou. Mezitím jsem si p?ipravil závaží, které jsem umístil nad oto?né podvozky. Po zaschnutí barvy jsem opravil drobné nedostatky a provedl další nást?ik základovkou. Pro kone?ný nást?ik sk?ín? jsem použil barvu „Classic Metals“ od Plasti-Kote, odstín Ametyst. A?koli úpln? p?esn? neodpovídala originálu, byla mu z nabízených barev nejbližší. Po zaschnutí jsem nást?ik opakoval v n?kolika dalších vrstvách.
Nát?r detail? jsem provád?l ru?n? lihovými barvami Agama. Na zábradlí, madla, výfuky, masky a nádrž jsem použil barvu Humbrol Metal Cote hliník.
 
Stanovišt? strojvedoucího jsem zasklil kousky fólie, kterou jsem vyst?íhal p?esn? dle jednotlivých oken. Jejich lepení jsem provád?l lesklým lakem od Revell color. Skla jsem po d?kladném zaschnutí ješt? zevnit? p?et?el tímto lakem, ve kterém jsem rozmíchal trochu zelené barvy. Tím jsem dosáhl zeleného tónování skel.
Na model jsem naaplikoval ru?n? zhotovené obtisky a nalepil štítky s ?adovým ozna?ením a všechny ostatní samostatn? p?ipravené detaily.
   
Elektrické zapojení všech sv?tel a pohonu lokomotivy bylo v podstat? poslední a pom?rn? náro?nou prací, protože místa v kapot? není rozhodn? nazbyt.
 
Celá stavba této „lokomotivy z Marsu“ mi trvala zhruba t?i m?síce, pracoval jsem samoz?ejm? pouze po ve?erech, p?ípadn? b?hem volných odpolední. Model byl dokon?en zhruba za?átkem jara roku 1999. Teprve potom jsem si ale uv?domil, že jsem b?hem stavby nepo?ídil žádnou fotografii. T?sn? po dokon?ení modelu jsem si kolegou nechal model vyfotit a fotografie dle domluvy poslal do Martinské mechatronické a.s. Fotografie modelu ve stavu po zhotovení jsem pak po?ídil až v b?eznu roku 2004. 
772_m1.jpg 772_m2.jpg
772_m3.jpg 772_m4.jpg
772_m5.jpg 772_m6.jpg
Zhruba v roce 2005 jsem zjistil, že je lak modelu pom?rn? hodn? ušpin?n. Proto jsem provedl opatrn? jeho vy?išt?ní. Šlo to pom?rn? dob?e. Protože jsem do budoucna cht?l dalšímu ušpin?ní modelu p?edejít, rozhodl jsem se, že provedu jeho p?elakování akrylovým lakem. Takže jsem model rozebral okna a sv?tla zamaskoval a celou sk?í? p?elakoval lakem ve spreji. Po zaschnutí a vytvrzení laku jsem ješt? obnovil st?íbrný nát?r madel a zábradlí. Když už jsem m?l model rozebraný, tak jsem obnovil i nát?r nádrže a masek podvozk?.      
 
Jízdní vlastnosti modelu byly srovnatelné s Ragulínem BTTB, což v porovnání s ostatními modely od této firmy vcelku vyhovovalo.
Jenomže když jsem si za?al po?izovat lokomotivy s novými pohony, dost jsem se namlsal a jízdní vlastnosti model? BTTB mi p?estávaly vyhovovat. A to se tedy týkalo i lokomotivy ?ady 772. Takže jsem pomalu za?al uvažovat o tom, že bych model vybavil novým pojezdem. Dalším argumentem pro toto rozhodnutí byla i nová sp?áhla, která by na stávající pojezd nešla spolehliv? a funk?n? namontovat bez komplikovaných úprav.
A práv? m?j p?echod k používání nových sp?áhel na modelech v pr?b?hu roku 2007 byl hlavním d?vodem, pro? jsem lokomotivu 772 na kolejišti úpln? p?estal používat. 
772_m7.jpg
   
V dubnu roku 2009 mi kolega p?ivezl ze Sebnitz náhradní díly pro stavbu nového pojezdu, konkrétn? se jednalo o t?íosé podvozky na lokomotivu Nohab, motorek se setrva?níky, kardany a n?jaké drobnosti. Tím jsem m?l základ pro rekonstrukci pojezdu modelu pohromad? a mohl jsem se pustit do práce.

  

Z podvozk? jsem od?ezal masky a op?rné plošky zúžil tak, aby se voln? mohly natá?et v rámu z V 110, který jsem ke stavb? také využil. Roz?ízl jsem ho na n?kolik díl? tak, abych získal samostatné ?ásti, které drží podvozky. Tyto ?ásti jsem spojil mezi sebou dv?ma úhelní?ky a celek sbrousil na správnou ší?ku, aby se vešel do rámu lokomotivy. Na ?ela rámu jsem p?ilepil desti?ky z kuprextitu vytvarované podle tvaru vnit?ku sk?ín?.
Vytvo?il jsem lože pro motor a do volného prostoru pod ním zalepil závaží odlité z ol?vka. Volný prostor v p?vodní nádrži jsem také vyplnil závažím. Následovala nejnáro?n?jší práce, kterou bylo spasování tak, abych mohl využít p?vodní matice ve sk?íni lokomotivy sloužící k upevn?ní pojezdu. Musel jsem p?itom provést i n?jaké drobné úpravy uvnit? sk?ín? lokomotivy, aby se tam rám i s motorem a setrva?níky vešel. Ale s tím jsem po?ítal už p?edem. Mimo jiné jsem musel zlikvidovat staré rozvody pro napájení LED sv?tel.
Potom jsem rám nast?íkal ?ernou barvou. Po jeho zaschnutí následovalo propojení motoru, tlumivek, podvozk? a zásuvky pro p?ipojení sv?tel ve sk?íni. Dále jsem p?ipevnil p?vodní nádrž k rámu a masky k podvozk?m. Masky i nádrž dostaly nový nát?r st?íbrnou barvou.
772_m8.jpg
  
Ve sk?íni jsem natahal nové vlasové drátky pro napájení LED diod. Jenomže, jak už to tak bývá, tak jsem p?i zapojování pr?b?žn? testoval funk?nost zapojených sv?tel, až jsem se jednou spletl a dotknul se omylem jiného drátku, kterého jsem si nevšiml. Takže jsem si odpálil sv?tla ve st?eše stanovišt?. Bylo to nep?íjemné, ale jak jsem si uv?domil pozd?ji, mohlo to být mnohem horší. Kdybych odpálil pozi?ní sv?tla, to by se opravit už nedalo.
Takže jsem opatrn? odvrtal LED diody ve st?eše a nahradil je vále?ky z ?irého polystyrenu, na jejichž konec jsem nalepil vte?inovým lepidlem nové LED diody (tentokrát SMD). Pak jsem je opatrn? propojil a zevnit? dvakrát zat?el ?ernou barvou, aby sv?tlo neprosvítalo do stanovišt?. Protože jsem ale na vn?jší musel n?jak sv?tlo zakon?it, vyrobil jsem dva ráme?ky a na sv?tla je p?ilepil a nat?el st?íbrnou barvou. Po zaschnutí jsem opravným lakem Agama vytvo?il v t?chto reflektorech „sklen?nou ?o?ku“. A když už jsem byl v tom, tak jsem obdobn? vytvo?il vypouklinku i na všech pozi?ních sv?tlech.
Oba vývody sv?tel jsem nakonec ze sk?ín? vyvedl pomocí kablík? zakon?ených zástr?kou.
772_m9.jpg
   
Pom?rn? dlouho jsem si lámal hlavu, jak vy?ešit upevn?ní sp?áhel. Vzhledem k nedostatku místa nep?icházelo využití kinematik ani jiných známých fígl? v úvahu. Ideální by bylo použití originálního sp?áhla Tillig do oto?ných podvozk? lokomotiv, ale jeho problém byl v tom, že je napevno. Pot?eboval jsem, aby se natá?elo a sou?asn? bylo pružn? vyst?ed?né. Po zkušenostech se st?ed?ním sp?áhla pomocí silonového vlákna, které m? napadlo p?i ?ešení úpln? jiného problému, jsem došel k názoru, že by se tato metoda dala v tomto p?ípad? celkem úsp?šn? využít.
772_m10.jpg

 

Jízdní vlastnosti modelu v podstat? odpovídají použitému pojezdu, s ohledem k použití jiného motoru je model trochu mén? živý. Jeho celková hmotnost je 123 g.
Délka modelu p?es nárazníky je 146 mm, skute?nosti 17 240 mm by pak odpovídalo 143,6 mm. Tato drobná délková nep?esnost vznikla p?i konstrukci nárazník?.
772_m11.jpg
772_m12.jpg
  
Model motorové lokomotivy ?ady 772 ŽSR zajímavým zp?sobem oživí provoz na kolejišti, p?estože skute?ný stroj nic vlastní silou nenajel a dodnes chátrá odstavený v depu.
P?estože se p?ed rekonstrukcí pohonu modelu jistou dobu zdálo, že i on skon?í podobn?, jsem rád, že k tomu nedošlo a lokomotiva se m?že ob?as prohán?t v ?ele nákladních vlak? Skalicí. Smile 
 
Poznámka: ?lánek popisující zp?sob st?ed?ní sp?áhla silonovým vláknem naleznete zde.