V p?lce prosince 2009 mi kone?n? došel objednaný a dlouho avizovaný set dvou voz? Shimmns DB AG pro p?evoz svitk? plech? s plachtou od firmy Kuehn – Modell.
     
Oba vozy jsou uloženy v naprosto stejné pr?hledné plastové krabici, jakou známe od patrových osobních voz? Bmto. Modely jsou bezpe?n? uložené v dvoudílné plastové výstelce a zabalené v mikrotenové fólii.
shimms_1.jpg
 
Vozy jist? zaujmou precizním a kvalitním zpracováním, ostatn? jak mnozí u tohoto výrobce p?edpokládají. Plachta s ?ely, rám i podvozky a další drobné díly jsou velice p?esn? a ?ist? vylisovány z plastu do nejmenších detail?. Plachta s ?ely je vylisována z ?erveného plastu, rám, podvozky a kinematiky z ?erného. Rám i plachta s ?ely je navíc nast?íkána barvou, ostatní drobné díly jsou na model osazeny již p?ímo v barv? plastu.
Popisech jsou vytišt?ny ?ist? a všechny ?itelné. Barvou jsou zvýrazn?ny i stav??e brzdových zdrží a kotvi?ky. Každý v?z v setu má samoz?ejm? jiné ?íslo.
shimms_2.jpg shimms_3.jpg
shimms_4.jpg shimms_5.jpg
shimms_6.jpg
 
Na levých hranách ?el sk?ín? jsou dosazena madla a na ?elnících šedivé stupa?ky pro posunova?e. Pod pravými nárazníky jsou další madla, tentokrát ?erná. Na podélníku jsou umíst?na žlutá kola ru?ní brzdy. Nárazníky jsou dosazovány také dodate?n?.
 
Oto?né podvozky jsou vylisovány z  pružného plastu jako jeden díl. Dvojkolí jsou ?ešena klasicky, jedno kolo je p?ímo nalisováno na h?ídeli, druhé p?es izola?ní vložku. Samotná kola jsou ale v porovnání s b?žn? používanými u voz? jiných výrobc? mírn? užší a vzdálenost mezi hroty h?ídelí dvojkolí je naopak zase v?tší než u b?žn? používaných. P?ípadná vým?na dvojkolí za jiná je možná pouze za cenu zhoršení jízdních vlastností.
Pr?m?r kol 7,6 mm p?epo?tený do skute?nosti je 912 mm, u p?edlohy by m?lo být 920 mm, což by odpovídalo nepatrn? sjetým obru?ím.
shimms_11.jpg shimms_12.jpg shimms_14.jpg
 
V?z je vybaven kinematikou se šachtou osazenou novým typem sp?áhla vyrobeného p?ímo firmou Kuehn – Modell. P?i sp?ažení obou voz? mezi sebou je mezi nimi mezera cca 1 mm, p?i stla?ení se zmenší na zhruba 0,5 mm. P?i tahu, nap?. v souprav? ale kinematika pon?kud povolí a mezera se zv?tší až na 4 mm (!), což nep?sobí nejlépe.
 
Sp?áhla Kuehn jsou na první pohled totožná se sp?áhly Tillig. Navíc mají zespodu drobnou paci?ku, která brání výškovému posouvání sp?áhel proti sob?. Sp?áhla na modelech se mezi sebou sp?ahovala pom?rn? dob?e, se sp?áhly Tillig pon?kud tíž. Rozp?ahování na kolejišti bylo nemožné, sp?áhla i po uvoln?ní západek v sob? držela a pohnula stojící soupravou. P?i bližším prozkoumání jsem na ploše, po které mají sp?áhla klouzat, objevil drobné ot?epy. Po jejich odstran?ní již sp?áhla fungovala dle p?edpokladu.  
 
Ohledn? jízdních vlastností lze konstatovat, že po rovné koleji vozy projíždí snadno a klidn?. P?i testovacích jízdách na kolejišti jsem byl ale p?i jízd? v obloucích (o polom?ru 286 mm) zasko?en p?íšerným drn?ením vozu. Nejprve jsem myslel, že to bylo jenom náhodné, nicmén? po odzkoušení druhého kusu jsem zjistil, že tomu tak není. P?i projížd?ní voz? oblouky n?kde dvojkolí o n?co drhla. Pro jistotu jsem to ješt? vyzkoušel i na kolejivu o polom?ru 310 mm, kde se opakovalo totéž, snad jen s tím rozdílem, že zvuk nebyl tolik hlasitý. (Mohlo se ale jednat pouze o m?j subjektivní pocit, protože jsem pro oba pokusy nem?l identické podmínky.) Každopádn? v?z v obloucích dost drhl a nejel. Takže n?kde byl vážný problém. Kdepak asi ud?lali soudruzi chybu?
P?i prvním zkoumání jsem nabyl dojmu, že problém m?že být v kinematice, o kterou by dvojkolí mohla drhnout. K ov??ení jsem ale musel vyndat podvozky. Protože jsem ale m?l obavu, abych je nepoškodil, volil jsem rad?ji rozborku celého vozu. Vrchní ?ást vozu lze sejmout po opatrném rozev?ení a uvoln?ní ze zámk? rámu vozu. Na rámu podvozku je dv?ma tit?rnými šroube?ky p?ipevn?n plíšek sloužící jako závaží. Po jeho demontáži jsem se dostal k ?ep?m podvozk?, které pak sta?ilo opatrn? vytla?it. Tím je možné se dostat ke kinematice. Po jejím vyto?ení bokem je pot?eba lehce vypá?it její uvoln?ný trn a pak ji lze celou snadno vyjmout z rámu vozu.
shimms_7.jpg shimms_8.jpg
shimms_9.jpg shimms_10.jpg
Po n?kolika pokusech jsem dosp?l k záv?ru, že problém není v kinematice jako takové, ale v jejích držácích na vnit?ní stran? bo?nic rámu. Náb?žné hrany jsou vyhnuty dol?, kde však p?ekáží a brání volnému otá?ení dvojkolí. Po jejich opatrném se?íznutí (pozor, ?ezat pouze v zešikmené ?ásti) problém zmizel a v?z projíždí oblouky již bez problém? a naprosto voln?.
shimms_13.jpg
Docela by m? zajímalo, jak je možné, že tato v?c byla p?i výrob? modelu p?ehlédnuta, p?estože model má garantovaný minimální polom?r projížd?ného oblouku 286 mm?
 
Délka modelu p?es nárazníky je 100,3 mm, což v p?epo?tu odpovídá délce p?edlohy, která je 12040 mm. Hmotnost modelu je 34,5 g, podle NEM 302 by m?la být maximáln? 32,5 g. Takže hmotnost vozu je o 6 % vyšší než doporu?ená hodnota, což je naprosto zanedbatelné.
 
Jinak velice p?kn? zpracovanému modelu musím každopádn? vytknout základní problém s projížd?ním oblouk?, který však lze pom?rn? snadno odstranit. Další drobnou výtku lze samoz?ejm? sm?rovat i na voln?jší kinematiku.
Cena setu se pohybuje kolem 1200,- K?, což je ?iní cenov? srovnatelné s vozy podobné velikosti. V každém p?ípad? se tímto modelem dostává do rukou té?ka?? v?z, který zatím jiný výrobce nezpracoval a který na kolejišti jist? ostudu neud?lá.
Osobn? o?ekávám další set ?ty? t?chto voz? v provedení r?zných dopravc? a set voz? v otev?eném provedení bez plachty a s nákladem, p?estože si ned?lám velké iluze, že by u nich výrobce odstranil popsané problémy.