Když jsem v kv?tnu tohoto roku uve?ejnil recenzi na osobní patrové vozy Bmto, v?bec jsem v té dob? nep?emýšlel, že bych n?kdy v budoucnu osv?tloval jejich interiér. Nicmén? tento problém ?ešil a zdárn? vy?ešil kolega modelá? Miroslav Moc, proto jsem mu nabídl možnost zve?ejn?ní jeho návodu na t?chto stránkách.
(Mimochodem, ?lánek m? inspiroval v tom, jak by se dalo osv?tlení vy?ešit zp?sobem, který by spolehliv? spolupracoval se zabezpe?ovacím za?ízením, které mám použito na svém kolejišti. Takže se do toho možná n?kdy pustím i sám.)
 
P?l roku jsem p?emýšlel jak osv?tlit tyto krásné Bmto vozy od firmy Kuehn - Modell. Vlastní výrobou se mi necht?lo nijak poni?it jejich interiér, tak jsem ?ekal kdy a za kolik bude originální osv?tlení LT10 od téhož výrobce. Po jeho uvedení na trh m? ale odradila cena 17 EUR za kus, navíc pro v?z Bmto by byly pot?eba 2 kusy tohoto osv?tlení. To by pak cena za osv?tlení vozu byla vyšší jak za samotný v?z – tedy zhruba 900 K?.
Dalším výrobcem, který plánuje výrobu osv?tlení, by m?l být pan ?íha, ale až n?kdy v roce 2010. A cena je zatím neznámá.
Potom jsem našel návod na osv?tlení t?chto voz? od KŽM ?eské Bud?jovice. Ale výroba plošných spoj? není mojí oblíbenou ?inností a tak jsem to odložil.
 
Zhruba v p?lce listopadu mi z GME p?išel leták a v n?m mne zaujaly diodové pásky na 12 V za celkem p?ijatelnou cenu 17,50 K? (objednací ?íslo 960-109). Jejich výhodou je to, že mají ze spodu samolepku. To m? p?im?lo k tomu, abych to vyzkoušel.
bmo_os_1.jpg
Jezdím v analogu, tak jsme p?ikoupil ješt? usm?r?ovací m?stek v provedení SMD a kondenzátor na vykrytí drobných výpadk? napájecího nap?tí p?i jízd?.
Rozebrání vozu je dob?e popsáno v již zmín?ném návodu, tak jej nebudu opakovat. Z tohoto návodu jsem využil také myšlenku na p?ívod napájení pro vnit?ní osv?tlení – vytáhl jsem st?íbrné plíšky z pod závaží a ohnul je sm?rem nahoru.
bmo_os_2.jpg
Jediné, co bylo pot?eba vyrobit, je deska, na kterou jsem p?ipevnil usm?r?ovací m?stek a samolepící diodové pásky pro osv?tlení horního patra dle nákresu.
bmo_os_3.png
Potom už jenom zbývalo vy?ešit propojení jednotlivých sou?ástek. Nejlépe je to patrné na následujícím obrázku. Na spodní ?ást interiéru zespodu jsem p?ilepil mosazné kontaktní plíšky, kterých se po sestavení vozu budou dotýkat plíšky ohnuté z podvozku.
bmo_os_4.jpg
Protože jeden z voz? bude mít i koncové osv?tlení, tak jsem p?emýšlel, jak ho zapojit. Využil jsem zabudované sv?tlovody ve voze (které jsou z výroby na konci zat?ené ?ervenou nepr?hlednou barvou). Nezbývalo tedy než sv?tlovod vyjmout, barvu oškrábat, a sesadit zpátky. Chce to trochu citu a trp?livosti.
bmo_os_5.jpg bmo_os_6.jpg
Potom jsem použil desti?ku s LED diodami SMD (zbylou z p?estavby BR 218) a oto?il ?ervenou diodu sm?rem k sv?tlovodu. Žlutá dioda svítila p?ímo do požadovaného prostoru ve zvýšené ?ásti vozu, tak jsem ji tam nechal.
bmo_os_7.jpg
Pásky pro osv?tlení spodního patra jsem nalepil p?ímo na plast horního patra zespodu a propojil vodi?i.
bmo_os_8.jpg
Intenzita LED diod byla celkem vysoká, tak sem jí omezil p?et?ením barvou. Tak si ji m?že nastavit každý sám.
bmo_os_9.jpg
Výhodou tohoto zapojení je, že lze v?z kdykoliv bez problém? rozložit.
bmo_os_10.jpg bmo_os_11.jpg
bmo_os_12.jpg
bmo_os_13.jpg
Vymýšlení a vlastní realizace osv?tlení mi trvala asi 2 hodiny. Nabízí se ješt? možnost vylepšení umíst?ní kondenzátoru a vložení další LED diody pro osv?tlení druhého zvýšeného prostoru pro cestující (to budu realizovat na dalším voze).
   
Cena popsaného osv?tlení je celkem lidová (77 K? = 4 x 17,50 K? samolepící LED pásky + 1 K? za kondenzátor + 5,50 K? usm?r?ovací m?stek SMD, pár kablík?, mosazné plíšky z leptu a plastová deska o rozm?ru 183 x 7 x 2,5 mm). Navíc jeho zhotovení je pom?rn? snadné a není t?eba provád?t žádné zásahy do konstrukce vlastního vozu.  
   
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.