Tato recenze vznikla ve spolupráci s kolegou Michalem Bedná?em z Trainmanie.
    
Obecn?
Na konci roku 2009 pot?šila firma Tillig nejednoho modelá?e ve velikosti st?edu svým modelem parní lokomotivy 555.1. V?tšina z nás „té?ka??“ se sice nedo?kavostí t?ásla na model stroje T 435 ?SD, nakonec jsme ale „museli“ p?ijmout jako malé odškodn?ní za ?ekání tuto parní krasavici. Pár m?síc? p?ed tím nám ud?lala radost i firma Roco strojem BR 44. Tento ?lánek proto bude pojat trochu netradi?n?. Ob?as totiž zabrousíme k práv? zmi?ované BR 44 a pokusíme se, by? se jedná o jiný stroj od jiného výrobce, vsunout stru?nou srovnávací poznámku, nebo? ob? lokomotivy jsou si dosti podobné. Myslím, že nebude na škodu ?ist? pro zajímavost malá „konfrontace“, jak se oba výrobci poprali s n?kterými vybranými technickými záležitostmi.
Balení je standardní, na jaké jsme od Tilliga zvyklí. Možná by se dalo ?íci, že proti poškození model ani moc nechrání. Alespo? ne z té strany od okénka. To je první zásadní rozdíl p?i porovnání s BR 44. Smile Lokomotiva je v krabi?ce uložená s odpojeným tendrem. Není však problém od?íznout p?epážku v polystyrenu a ukládat lokomotivu vcelku. P?ibaleny jsou dopl?ky v podob? žeb?ík?, sch?dk?, hák? apod.
Digitalizace modelu je snadná. Sta?í nehtem odloupnout uhlí v tendru a rozhraní je nám k dispozici. Rozborka celého tendru je trochu složit?jší, ale pro instalaci dekodéru našt?stí nepot?ebná. Smile
555-1_01.jpg
 
Vzhled
Výrobce v?noval lokomotiv? velkou pe?livost. Nemohu posuzovat v?rnost p?edloze, natolik znalý nejsem, ale provedení modelu je velice zda?ilé. Pravdou však je, že mosazný zvon na kotli je lepší odstranit, na ?eských strojích by být nem?l. Je dosazený jako samostatný díl, tedy demontáž je možná. Pravdou však je, že drží dost pevn?. Smile
555-1_02.jpg
Nápisy se povedly pán?m od Tilligu na výbornou. Jsou ostré, krásn? ?itelné, bohužel ty na budce strojvedoucího postrádají diakritiku, jak je patrno z obrázku. Popisky na tendru mají diakritiku tak n?jak náhodn?. Ut?šit nás m?že fakt, že to p?i b?žném pohledu není vid?t.
555-1_03.jpg
Stanovišt? strojvedoucího je nazna?ené, i když ne tak detailn? jako u BR 44.
555-1_04.jpg
Je to p?íjemná drobnost, která však p?i jízd? po kolejišti rovn?ž prakticky zanikne, takže já osobn? bych tomu nep?ikládal velkého významu. Osv?tlení je ?ešeno dnes již b?žnými teple bílými ledkamy na obou ?elech lokomotivy. Na p?edku modelu ve sv?tlech trochu neesteticky „k?i?í“ žlutá barva (nejspíše t?lo diod nebo jakýsi filtr p?ed nimi; nevím - viz obrázek). Otázkou je, jak by se zm?nila svítivost p?i p?et?ení celé plochy sv?tla bílou barvou. Myslím však, že by to mohl být zp?sob, jak ?elní sv?tla trochu „p?ikrášlit“. Ta žlutá je prost? nep?irozená. Podobn? jsem postupoval p?i úprav? osv?tlení na lokomotiv? 455 ?SD (starší provedení á la BTTB) a výsledek byl vyhovující.
P?i bližším zkoumání si lze všimnout, že kolem držák? uší na kotli prosvítá další LED dioda, která je umíst?na v kotli. Pravd?podobn? je to dioda p?ipravená pro reflektor na ?ele kotle u n?které z n?meckých verzí, nap?. model katalogového ?ísla 02090 (BR 50 18 12-2 Altbau).
 
Rozvody na sp?ažených dvojkolích jsou plastové, kola mají bo?ní v?li kv?li pr?jezdu oblouk?. Samoz?ejmostí jsou i správn? tvarované nárazníky, pravý vypouklý, levý plochý, rovn?ž plastové. Usm?r?ova?e kou?e jsou silné 0,7 mm, p?i pohledu zep?edu p?sobí pon?kud humpolácky, ale s ohledem na pevnost asi nebylo možno v p?ípad? použití plastu volit jinak.
555-1_05.jpg 555-1_06.jpg 555-1_07.jpg
Na obou ?elech najdeme kinematiku krátkého sp?áhla, také spojení lokomotivy s tendrem je kinematické. Provedeno je pouze mechanicky vidlicí, jež zárove? obstarává i propojení elektrické. To je t?ípólové a zajiš?uje jednak spojení z napájecích kontakt? na lokomotiv? do tendru, jednak napájení LED diod na ?ele lokomotivy. Z toho vyplývá, že pokud postavíme na koleje samotnou lokomotivu bez tendru, v žádném p?ípad? svítit nebude. U BR 44 bylo nutné propojit po p?ipojení tendru ješt? konektor se ?ty?mi kablíky. Mezera ve spoji je malá a nijak neruší celkový vzhled vozidla. Délka modelu p?es nárazníky je 191 mm, což p?esn? odpovídá p?epo?tu ze skute?ných hodnot. V?le mezi tendrem a lokomotivou, tedy rozdíl v délce p?i jízd? vp?ed a vzad, je p?ibližn? 0,5 mm.
555-1_08.jpg 555-1_09.jpg
 
Pohon a jízdní vlastnosti
Stejn? jako u BR 44, i zde je pohon ?ešen výhradn? pomocí tendru. Jeho hmotnost je 85 gram?. Motorem Mashima osazeným setrva?níkem jsou pohán?ny všechny ?ty?i nápravy. Ob? nápravy zadního podvozku jsou na všech ?ty?ech kolech opat?eny bandážemi. Proud je p?ivád?n ze všech ?ty? náprav na tendru a z prvního a ?tvrtého sp?aženého dvojkolí. Velkým plusem je výkyvné uložení podvozk?. BR 44 má všechny nápravy tendru v jednom pevném rámu, což m?že v p?ípad? nerovností na trati vyjíme?n? p?inášet drobné problémy. Tillig?v tendr se t?mto nerovnostem dob?e p?izp?sobí. Demontáž podvozk? je okamžitá. Jednoduše je p?im??enou silou vytáhnete z rámu.
555-1_10.jpg 555-1_11.jpg
Chod pohonu je velice tichý a klidný. Dokonce znateln? tišší než u BR 44. Lokomotiva se v analogu rozjíždí p?i nap?tí 2,5 V, dojezd modelu z plné rychlosti, která odpovídá 205 km/hod (0,474 m/s), je 113 mm. Celková hmotnost modelu ?iní 163 gram?. Minimální polom?r oblouk?, který výrobce doporu?uje pro bezproblémový provoz, je 310 mm. Model je ale schopen bez v?tších problém? projížd?t i plechové kolejivo o polom?ru 286 mm (samoz?ejm? za p?edpokladu kvalitn? položených kolejí). P?i jízd? v tomto oblouku sice lokomotiva nepatrn? zpomalí, ale projede. Problém však nastává p?i projížd?ní plechových výhybek BTTB.
Pojezd lokomotivy je ?ešen výkyvn?. Všechny sp?ažené nápravy mají možnost výškového pohybu, který umož?uje kopírovat drobné nerovnosti trat?. První dv? dvojkolí spolu s b?hounem jsou vzájemn? pomocí ploché m?d?né pružinky provahadlovány. Podobn? jsou mezi sebou provahadlovány i poslední t?i sp?ažená dvojkolí, takže se pojezd chová jako u skute?né lokomotivy. Navíc jsou pružinky ?ešeny tak, že na každou h?ídel dvojkolí p?sobí nezávisle na obou stranách, takže se dvojkolí mohou i naklán?t.
555-1_12.jpg
555-1_13.jpg
555-1_14.jpg
Aby mohla lokomotiva lokomotiva projížd?t oblouky, mohou se všechna dvojkolí posouvat i bo?n?. P?itom první a ?tvrté sp?ažené dvojkolí je v posuvu pon?kud omezeno, aby se model p?i jízd? rovnal do osy kolejí.   
Ojnice jsou d?lené na dv? ?ásti a upevn?ní v kolech je pom?rn? volné, takže neomezuje dvojkolí p?i svislém ani bo?ním posunu.
555-1_15.jpg
Podobn? i b?houn má pom?rn? velkou volnost pohybu, a to jak ve svislém, tak i bo?ním sm?ru. Navíc se m?že pom?rn? dost vyklán?t.
Tato velká volnost pohybu je p?í?inou výše uvedených problém? p?i projížd?ní plechových výhybek BTTB. P?i najetí lokomotivy b?hounem na srdcovku výhybky postavené do odbo?ky se kolo v srdcovce pon?kud propadne dol?, zatímco druhé se op?e o p?ídržnici. P?i naklopení dvojkolí dojde k tomu, že síla pružinky, která normáln? vrací držák b?hounu do základní polohy, sta?í k tomu, aby kolo vyklon?ného dvojkolí p?es p?ídržnici p?esmýkla.
?ešením tohoto problému je nepatrné omezení volnosti pohybu držáku b?hounu, p?esn?ji jeho bo?ního nakláp?ní. K tomu sta?í dolepit t?i malé kousky m?d?ného drátu o pr?m?ru cca 0,4 mm na držák dle fotografie. Po této úprav? už lokomotiva jezdí na kolejišti bez vážn?jších problém?. 
555-1_16.jpg 555-1_19.jpg
 
Záv?r
Podle výše uvedených fakt? si asi každý dokáže ud?lat obrázek o tom, jakou kvalitou zmi?ovaný model oplývá. Jak co do technického provedení, tak i do vzhledu nabízí firma Tillig opravdu velice zda?ilý model, který bude slušet každému ?eskému kolejišti. Kvalitou je srovnatelný s parním strojem BR 44 od Roco, v n?terých nikoliv ned?ležitých bodech bych si dovolil tvrdit, že jej dokonce p?ed?í. Tém?? neslyšná jízda lokomotivy po kolejišti je opravdovým požitkem a pastvou pro o?i. V sou?asnosti se cena modelu pohybuje kolem 5 200 K? (+/-). Za produkt t?chto vlastností je to cena myslím celkem p?im??ená.
   
Poznámky:
1) Pokud by n?kdo cht?l provést rozborku tendru loko 555.1, m?že použít tento odkaz.
2) V p?ípad?, že by i po provedených úpravách lokomotiva na výhybkách BTTB zlobila, je možné ješt? provést jednoduchou úpravu na t?chto výhybkách, která je popsána v záv?ru ?lánku Vým?na p?estavník? ve skrytém nádraží 
        
555-1_17.jpg 555-1_18.jpg