Na konci listopadu 2010 jsem si p?ivezl nové modely nákladních voz? od firmy Kuehn – Modell. P?vodn? jsem uvažoval, že bych sepsal recenzi na otev?ené vozy ?ady Shis, ale poté, co jsem detailn? prozkoumal i vozy Shimmns, jsem se rozhodl tentokrát pro dvojitou recenzi. Sou?asn? ale navážu i na první recenzi voz? Shimmns.  
 
Ješt? než se podíváme na vlastní modely, cht?l bych objasnit, co vlastn? znamenají ona písmenná ozna?ení t?chto voz?.
S   ....   plošinový v?z podvozkový zvláštní stavby
h   ....   za?ízený pro p?epravu rolí plechu naležato
  ....   s pohyblivým krytem a pevnými ?elními st?nami
mm   ....   ložná délka ˂ 15 m
  ....   ložná hmotnost ˃ 60 t 
  ....   maximální povolená rychlost loženého vozu 100 km/h
Z toho jednozna?n? vyplývá, co tedy znamená zna?ení Shimmns.
  
K ozna?ení vozu Shis (správy SNCB) up?esním, že p?i použití "i" není závazné vedlejší ozna?ení "p", které udává "bez st?n". To pak vysv?tluje, pro? se v?z tvá?í, jako by m?l mít st?ny. A pro úplnost bych dodal, že osobn? se mi zdá, že této možnosti SNCB maximáln? využívá.   
    
Set dvou voz? Shis SNCB (Belgických železnic)  je uložen v pr?hledné plastové krabici, na jakou jsme již u tohoto výrobce zvyklí. Modely jsou bezpe?n? uložené v dvoudílné pr?hledné plastové výstelce a zabalené v mikrotenové fólii.  
shis_1.jpg
  
Sada ?ty? voz? Shimmns obsahuje dva vozy v provedení DB (jeden s logem "Railion" na boku) v ?ervené barv?, jeden v?z SNCB v zelené barv? s logem "B-Cargo" a jeden šedý CFL (Lucemburské dráhy) s logem "Euro Lux Cargo". Set je uložen pro zm?nu v papírové krabici s polystyrénovou výstelkou, do které je každý model po zabalení do mikrotenové fólie zasunut a nakonec ješt? p?ekryt horním ?irým plastovým dílem. Celá krabice je uzav?ena papírovým ví?kem se dv?ma okénky. 
shis_2.jpg
   
Ohledn? kvality zpracování lze pouze zopakovat to, co bylo uvedeno v recenzi zmín?né v úvodu. Modely vynikají precizním zpracováním, u voz? Shimmns jsou plachty s ?ely a rámy vylisovány z ?erveného plastu v p?ípad? voz? DB, u vozu SNCB zeleného a u vozu CFL šedého. U voz? Shis jsou díly sedel pro svitky i rámy z hn?dého plastu. Všechny tyto díly jsou pak navíc ješt? nast?íkány p?íslušnou barvou. Drobné díly jako stupa?ky, madla na hran? ?el (a to u obou typ? voz?), nárazníky a brzdová kola) jsou na model dosazena p?ímo v barv? plastu. Navíc u voz? Shimmns SNCB a CFL jsou na boky rámu dosazeny tabule pro údaje nosnosti vozu v závislosti na trati. Popisky jsou vytišt?ny ?ist? a všechny ?itelné. Barvou jsou zvýrazn?ny stav??e brzdových zdrží a kotvi?ky. A každý v?z v setu má samoz?ejm? jiné ?íslo.
shis_3.jpg shis_4.jpg
shis_5.jpg shis_6.jpg
    
Oto?né podvozky a kinematiky u voz? Shimmns jsou vylisovány z pružného ?erného a u voz? Shis hn?dého plastu. Ostatní údaje ohledn? podvozk? již byly uvedeny ve zmín?né recenzi.
Pro úplnost uvedu, že oba typy modelu využívají totožné díly (samoz?ejm? mimo vlastní nástavbu). Protože do vagonu Shis nebylo možné umístit závaží dovnit?, obstarává jeho funkci náklad, tedy vlastní svitky plechu zhotovené z kovu a nast?íkané st?íbrnou barvou. Náklad není možné z vozu odejmout.     
shis_7.jpg shis_8.jpg
shis_9.jpg shis_10.jpg
shis_11.jpg
   
P?i detailním zkoumání rámu jsem si všiml jedné d?ležité v?ci. Hrany na držácích kinematik, které u prvních model? p?sobily p?i pr?jezdu oblouky problémy a blokovaly dvojkolí,  již byly odstran?ny a nové modely bez problém? a jakéhokoli drhnutí projíždí i oblouky o polom?ru 286 mm. 
P?i dalším zkoumání jsem zjistil, že kinematika, která se u prvních model? p?i jízd? v souprav? p?i zatížení natahovala a mezi nárazníky vznikala až 4 mm velká mezera, se tentokráte natahuje již na vzdálenost dosahující t?sn? pod pouhé 2 mm. Po cíleném hledání jsem našel drobnou zm?nu na rámu v kulise vymezující chod kinematiky. Z ?ehož tedy vyplývá, že výrobce tyto nedostatky  nejen  zaznamenal, ale také odstranil p?ímo úpravou rámu vozu.
shis_12.jpg
  
A do t?etice dobrého jsem zaznamenal i zm?nu ve sp?ahování. Sp?áhla se mezi sebou i se sp?áhly Tillig spojovala i rozpojovala naprosto bez problém? a nebylo t?eba na nich nic upravovat ?i odstra?ovat.
  
Délka obou typ? model? p?es nárazníky je 100,3 mm, což v p?epo?tu odpovídá skute?nému vozu, který m??í 12040 mm. Hmotnost modelu vagonu Shis je 32 g, což naprosto odpovídá NEM 302, podle které by m?la být maximáln? 32,5 g.
(Pro úplnost ješt? zopakuji, že Shimmns váží 34,5 g, takže jeho hmotnost je o 6 % vyšší než doporu?ená hodnota, což je ale naprosto zanedbatelné.)
   
T?mto p?kným model?m již asi není co vytknout a budou p?íjemným zpest?ením provozu na kolejištích, obzvlášt? pak v ucelených soupravách. Set voz? Shimmns stojí p?ibližn? kolem 2300,- K?, sada Shis zhruba 1200,- K?, což je vzhledem k jejich kvalit? vyhovující.
Jsem zv?dav, jakými novinkami nás tento výrobce do budoucna p?ekvapí. Sám již o?ekávám sadu dvou obdobných voz?, tentokrát ale s p?esuvnými teleskopickými st?nami.