V pr?b?hu roku 2011 se na trhu objevila další série modelu n?mecké posunovací lokomotivy Köf 2 ve velikosti TT od firmy ARNOLD. Neodolal jsem a model si po?ídil. Smile
     
Model je uložen v papírové krabi?ce s plastovou výstelkou, ve které sedí velice p?esn?. Lokomotiva je navíc chrán?na proti poškození mikrotenovou fólií, do které je zabalena a pak ješt? p?ekryta výliskem z ?iré fólie. Samoz?ejmou sou?ástí balení je i návod k použití se sestavou jednotlivých díl?.
01.jpg
02.jpg
 
Modýlek p?sobí velice tit?rn?, p?es nárazníky m??í pouhých 53,75 mm a jeho výška je 23 mm (m??eno od temene kolejnice po horní ?ást st?echy).
Základní rám lokomotivy je z kovu a jeho sou?ástí jsou p?evody s motorem a napájecími kartá?ky. Dvojkolí v rámu drží spodní plastový díl, který je p?ipevn?n dv?ma šroubky. Sk?í? lokomotivy je celá velice ?ist? odlita z kovu v?etn? nejjemn?jších detail?. Na sk?í? jsou osazena plastová ?ela s nárazníky, sv?tla, vzduchová jímka a detaily na st?eše, madla na bo?ních plošinách a okna.
Sk?í? je nast?íkána tmav? ?ervenou, ochozy a boky rámu ?ernou a st?echa šedost?íbrnou barvou. Ost?e provedené vícebarevné popisy jenom podtrhují precizn? odvedenou práci.
10.jpg 11.jpg
12.jpg 13.jpg
14.jpg 15.jpg
16.jpg
   
Motorek (bez setrva?níku) pomocí p?evod? pohání ob? dvojkolí modelu nápravy, jejich rozvor je 20,5 mm. Jízdní vlastnosti jsou velice dobré, model jezdí spolehliv? a plynule a bez v?tších problém? p?ejíždí i výhybky Zeuke a BTTB, které mají vodivé srdcovky. (Otázkou je, jak by se choval na výhybkách s plastovými srdcovkami.) S ohledem na velikost má tento prcek pom?rn? velkou tažnou sílu. Hmotnost modelu je 35 g. 
Zde je nutné zmínit, že nejd?íve mi lokomotiva jezdila velice špatn?, ale po jejím rozd?lání jsem zjistil, že problém byl ve sb?racích plíšcích, jež dosedaly pouze na jedno dvojkolí, u druhého byly ohnuty a nevedly proud. Po odstran?ní závady to již bylo v po?ádku.
03.jpg 04.jpg
05.jpg 06.jpg
09.jpg
 
Sk?í? je na rámu upevn?na pomocí nacvaknutých šachet sp?áhel, které se mají pro demontáž modelu dle návodu vytáhnout. Doporu?oval bych ale nejprve odšroubovat spodní kryt (i za cenu vysko?ení dvojkolí) a následn? šachty zevnit? rámu malým šroubová?kem vytla?it ven. Poté je již možné rám pojezdu vytáhnout ven. Obávám se, že p?i postupu popisovaném v návodu by mohl dojít k poškození modelu.  
07.jpg 08.jpg
 
Model byl z výroby vybaven o?kovými sp?áhly do šachet. Provedl jsem jejich vým?nu za nová sp?áhla Tillig a m?l trochu obavy, jak se bude model chovat p?i provozu, protože šachty jsou pevné a neumož?ují sp?áhl?m, aby se natá?ela. I p?es tyto obavy ani v oblouku o polom?ru 286 mm vzhledem k malým rozm?r?m stroje pr?jezd ve spojení s vozy žádné problémy nep?sobil.
 
Vzhledem ke skute?nosti, že se tyto stroje v n?kolika exemplá?ích vyskytovaly i u ?SD (za?azené pod ?adu T 200.2), p?ímo se nabízí úprava do této verze. Je ale pravdou, že dokumentace týkající se t?chto vozidel u nás je pom?rn? chudá. Každopádn? lze ale nap?. v knize Atlas lokomotiv 2 autora ing. Jind?icha Beka najít fotografii této lokomotivy konkrétního ozna?ení T 200.207.
Sám bych rád v budoucnosti takovouto p?ed?lávku provedl. Navíc jsem uvažoval i o tom, že by se dala ud?lat funk?ní sv?tla, ale uvidím, jak to dopadne. Wink   
 
Tento zajímavý model m?že oživit provoz n?kterých kolejiš?, p?edevším pak na podnikových vle?kách.
Cena kolem 2000,- K? je, myslím, vcelku p?ijatelná.