Nákladní vozy ?ady Raj pat?í neodmysliteln? ke koloritu v?tšiny našich železni?ních tratí. Proto jsem již dlouho po?ítal s tím, že si jich n?kolik postavím, abych je mohl provozovat na kolejišti.
  
Postupn? jsem sehnal vše pot?ebné. Protože jsem s jejich stavbou již m?l ze d?ív?jška n?jaké zkušenosti, tak jsem zhruba v?d?l, co budu jak ?ešit.
Jako základ mi posloužila stavebnice z produkce LPH Ji?ín. Z té jsem použil díly pro stavbu rámu vozu a oto?né podvozky. Originální díly rakve a jímek ze stavebnice jsem nepoužil, využil jsem t?chto díl? z produkce jednoho malosériového výrobce (tyto díly ale nejsou b?žn? k prodeji, takže ostatní budou odkázáni na použití originálních díl? ze stavebnice).
Dále jsem si po?ídil sadu leptaných díl? z produkce firmy Detail, sadu obtisk? od téže firmy, kovová dvojkolí o pr?m?ru 7,7 mm, kovová ložiska a kinematiky (s pružinkami) pro upevn?ní sp?áhel od firmy Peho.
    
Vzhledem k tomu, že jsem m?l možnost zabudovat kinematiku do modelu již p?i jeho stavb?, rozhodl jsem se, že je zabuduji p?ímo do rámu, aby co nejmén? rušily celkový vzhled modelu.
První prací byla úprava základního dílu rámu vozu. Z n?j jsem odstranil nazna?ené ?ásti, a za?istil je tak, aby se tam daly pozd?ji zabudovat kinematiky. Na rám jsem nalepil bo?nice a ?elníky s nárazníky. Ty jsem ale nalepil tak, aby p?vodní otvor pro zasunutí sp?áhla sm??oval nahoru. Osazení držák? ?ep? podvozk? je nutné zapilovat tak, aby bylo stejn? vysoké jako bo?nice (pro lepší pohyblivost podvozk? a v?tší stabilitu vozu).
raj11.jpg
U kinematik jsem podle nazna?ených rysek zúžil a zkrátil p?esahující ?ást, která p?íjde umístit do otvoru v ?elníku. Kinematiky jsem zalepil gelovým vte?inovým lepidlem do ?elníku tak, aby mezi hranou široké ?ásti a vnit?kem ?elníku byla kolem 0,5 – 0,7 mm (tuto hodnotu jsem zjistil experimentáln?, je ale pro provoz kolejivu o polom?ru oblouk? 286 mm). P?es užší ?ást kynematik jsem shora nalepil proužek ?erného fotokartonu pro zpevn?ní konstrukce a upevn?ní kynematik. Otvory v ?elnících jsem zatmelil a p?ebrousil. ?ásti ?elníku p?esahující ší?ku brzda?ské plošiny jsem odstranil.
raj16.jpg 
raj13.jpg 
raj19.jpg 
raj17.jpg 
raj14.jpg 
raj21.jpg 
Zkompletoval jsem jímky a p?ipevnil na n? záv?sná oka z leptu. Vzhledem k tomu, že žeb?íky použiji také z leptu a ty jsou v ?ásti, která p?íjde do jímek, ten?í než p?vodní plastové díly, provedl jsem zúžení otvor? v horní ?ásti jímek zalepením tenké bužírky a za?íznutím soub?žn? s plochou. Takto p?ipravené jímky jsem nast?íkal žlutou barvou. Po zaschnutí jsem nat?el konce rour z jímek ?ervenou barvou.
   
Vanu vozu jsem po zaslepení p?vodních otvor? pro žeb?í?ky na boku a vytvo?ení nových odpovídajících žeb?í?ku z leptu nast?íkal ?ervenohn?dou barvou.
   
Z ocelové struny jsem zhotovil zábradlí a dv? madla k plošin?. Zpracovanou plošinku z leptu jsem p?ilepil na správné místo. Potom jsem vyvrtal otvory pro osazení madel k brzda?ské plošin?, kotvi?ek, tabulí pro stani?ní nálepky. Tyto detaily spolu s madly pod nárazníky, klikou ru?ní brzdy, stav??i brzdových zdrží (také z leptu), vzduchovou jímkou a brzdovou soustavou (z p?vodní stavebnice) jsem osadil na rám.  
raj18.jpg 
raj20.jpg 
Do st?edu rámu jsem p?ipevnil závaží (olov?ný plíšek) a na n?j po odskoušení i roury pro p?ipojení tlakového vzduchu pro vyprazd?ování vozu.
 raj12.jpg
 raj15.jpg
Po zaschnutí jsem zkusmo osadil vanu na rám a v p?íslušné bo?nici vyvrtal otvory pro usazení malých žeb?í?k? na bok vozu.
  
V bo?nicích oto?ných podvozk? jsem provedl náhradu p?vodních ložisek t?mi z produkce firmy Peho. V rámech podvozk? jsem otvor pro ?ep p?epiloval na pr?m?r 3 mm a dále na jednom podvozku zkrátil na jednom ?ele rám o 4 mm tak, aby nevadil po osazení na v?z držáku sp?áhla. Je to dob?e patrné na fotografii. Poté jsem podvozky zkompletoval. Zde je nutná kontrola volného otá?ení dvojkolí. Po zaschnutí jsem ješt? na z vnit?ní strany bo?nic podvozku se zkráceným rámem odstranil p?esahující paci?ky, ur?ené pro nalepení rámu.
  
P?ipravil jsem leptané žeb?íky, žeb?í?ky a plošiny mezi jímky a nast?íkal je ?ernou barvou. Podobn? jsem nastríkal i oba podvozky a celý rám (samoz?ejm? jsem partie kinematik, které by barva mohla zalepit, zamaskoval lepící páskou. Po zaschnutí jsem nat?el konce rour pro vzduch modrou barvou, kotvi?ky žlut?, stav??e brzdových zdrží bíle, žlut? a ?erven? a kliku ru?ní brzdy také ?erven?.
  
Po d?kladném zaschnutí barvy jsem provedl aplikaci obtisk? na vanu a jímky pomocí vodi?ek Agama a nechal zaschnout do druhého dne.
Vanu jsem p?ilepil na rám a nechal d?kladn? proschnout. Následn? jsem p?ipevnil oba žeb?í?ky na celek, zevnit? zajistil ohnutím p?esahujících ?ástí a zajistil vte?inovým lepidlem. Potom jsem do otvor? v bo?nicích p?ilepil táhla (p?edem nast?íkaná ?ervenou barvou) na ovládání p?ívodu vzduchu pro vyprazd?ování jednotlivých jímek. Na jedné stran? vždy úchyt táhla kouká ven ze sk?ín?, na druhé je uvnit?. Osazoval jsem pouze stranu koukající ven, protože to, které je uvnit? v otvoru na modelu stejn? vid?t není. To, na které bo?nici je táhlo venku a kde ven, jsem volil náhodn?, podobn? jako je tomu i ve skute?nosti. 
  
Rám jsem pokusn? osadil oto?nými podvozky a pomocí m?rky p?ilepil ve správné výšce šachty sp?áhel na trnech kinematik. Po zaschnutí jsem p?esahující ?ást trnu od?ízl.
  
Provedl jsem patinu jímek, oto?ných podvozk?, rámu s vanou a plošinek se žeb?íky pomocí pigment? Agama (rez, sv?tlá rez, prach a bílá). A zde jsem ud?lal drobnou chybu v tom, že jsem p?ed nánosem patiny nesjednotil povrch obtisk? s jejich okolím lakem. V d?sledku odlišné struktury obtisk? na nich patina ulpívá mnohem snadn?ji. Našt?stí to není ve výsledku tolik znát, nicmén? pro p?íšt? už to ud?lám.
Potom jsem opatrn? osadil a p?ilepil všechny jímky (samoz?ejm? ve správném po?adí ?ísel) a celek nechal zaschnout. Následn? jsem p?ilepil žeb?íky a poté i ob? plošinky v horní ?ásti jímek.
Celek a oba samostatné podvozky jsem p?est?íkal matným akrylovým lakem ve spreji. Po jeho zaschnutí jsem provedl ješt? jednou lehce p?epatinování, protože po nanesení laku p?vodní patina ztratila na výraznosti.
  
Do podvozk? jsem osadil kovová dvojkolí a podvozky pomocí ?ep? p?ipevnil k rámu. Pro jejich zalepení jsem použil Herkules, aby se v p?ípad? n?jakých problém? daly podvozky snadno demontovat.   
raj8.jpg
raj9.jpg 
raj10.jpg 
raj7.jpg
raj6.jpg
Záv?re?nou prací bylo sestavení a osazení sp?áhel na v?z.  
raj1.jpg
 raj2.jpg
raj3.jpg
 raj4.jpg
raj5.jpg
Hmotnost vozu je 35,12 gram?, což p?i celkové délce modelu p?es nárazníky 120 mm odpovídá doporu?ení normy NEM 302.
Jízdní vlastnosti modelu jsou velice dobré, jezdí lehce a klidn?. O jeho dobrých jízdních vlastnostech sv?d?í i to, že soupravu 7 voz? Raj uvezla lokomotiva T211 naprosto bez problém? a to i v oblouku o polom?ru 286 mm.
  
Náklady na po?ízení materiálu pro stavbu vozu odhaduji kolem 500 K?.
  
Vozy Raj budou jist? zajímavým zpest?ením p?i provozu na kolejišti, p?edevším pak v ucelené souprav?.