V pr?b?hu podzimu roku 2008 p?edstavila firma Loco novinku v podob? modelu vozu ?ady Faccs (Sas).
Mohlo by se zdát, že tento po?in je zbyte?ný, protože na trhu je možné do dnešních dn? ješt? sehnat stavebnici tohoto vozu z produkce bývalých Lisoven plastických hmot (LPH) Ji?ín. Mimochodem, od uvedení této stavebnice LPH na trh již uplynulo bezmála dvacet let. Skute?nost je ale taková, že již n?jakou dobu žijí modelá?i z ten?ících se zásob t?chto stavebnic, protože ?ást formy je ztracena a n?kolik let se stavebnice již nevyrábí.
   
Vzhledem k tomu, že poptávka po vozech Sas stále trvá, bylo hledáno ?ešení vzniklé situace. Výroba nové ?ásti ke staré form? by byla neekonomická. Proto padlo rozhodnutí, že se model vyrobí kompletn? znovu. Porovnáním nového a p?vodního modelu LPH, které firma Loco donedávna také používala, vyniknou zásadní rozdíly mezi ob?ma modely dokládající, že toto rozhodnutí bylo správné.
 
Byl jsem velice zv?dav, jak se poda?ilo tento v?z p?evést do modelu ve velikosti TT.
 
Délka vozu p?es nárazníky je 108 mm, ve skute?nosti 12 740 mm (to by odpovídalo 106,16 mm, tento rozm?r odpovídá u stavebnice LPH). Vzdálenost st?ed? oto?ných podvozk? je 62,5 mm což odpovídá vzdálenosti 7 500 mm ve skute?nosti.
Výška základního rámu je u nového modelu 2,5 mm (oproti 2 mm u stavebnice), lemy hran jsou  proti stavebnici mnohem ten?í. Otvory v bo?nicích pod ?ely sk?ín? jsou trochu menší, ?ímž p?sobí na modelu v?rn?ji. Zábradlí na plošinách je vylisováno z jednoho dílu a na ?elech je znázorn?na také st?ední vodorovná p?í?ka zábradlí. Na té se nachází i držáky pro koncové náv?sti. Na jedné stran? se je klika ru?ní brzdy, brzdový válec a jímka na stla?ený vzduch.
sas_1.jpg
sas_2.jpg sas_3.jpg
Za zvláštní zmínku jist? stojí i zpracování ovládacího mechanismu výsypných klapek, provedení pák a jejich upevn?ní na h?ídelích je provedeno do nejmenších detail?. P?i pohledu odspodu vozu do výsypek lze spat?it detailn? propracované klapky a výsypky.
sas_4.jpg
Sk?í? vozu je složena ze dvou díl?, dno je ?ešené trochu nemodelov? jako vodorovná plocha, pod kterou je ukryto závaží. Na ?elech jsou místa pro upevn?ní žeb?í?k?.
Výrobce opat?il rám nového vozu detaily jako háky - kotvi?ky pro tažné lano (u n?kterých vzorkových model? byly kotvi?ky špatn? vylisované, p?esn?ji nedolisované, takže doufejme, že u dalších model? to bude již v po?ádku), ráme?ky pro stani?ní nálepky, otvory nad stupa?kami a na ?elech nazna?ení držák? sp?áhel. Na bo?nicích jsou umíst?ny páky stav??? brzdových zdrží a uvazovací oka pro upevn?ní ochranných plachet nákladu.
   
Podvozky jsou použity stejn? jako u stavebnic ty z produkce LPH. Na stran? sp?áhla mají odstran?ny p?í?ník, aby nevadil kinematice. 
sas_5.jpg
Jako samostatný díl jsou k modelu dodávány stupa?ky, které p?ijdou dolepit do otvor? v rámu pod plošinami. V?z je po jejich instalaci schopen projet bez problém? oblouky o polom?ru 286 mm.
sas_7.jpg
   
Pozornost nejspíš upoutá sp?áhlo uchycené v kinematice. Vybo?ení kinematiky, p?estože by se mohlo zdát nedostate?né, bez problém? posta?uje pro projetí vozu minimálním obloukem o polom?ru 286 mm (výrobce udává 267 mm, prakticky jsem ale tuto hodnotu nemohl ov??it) a funguje spolehliv?. Kinematika jako taková je ?ešena v?etn? šachty jediným výliskem. Vedení její dráhy je sou?ástí rámu vozu, návrat do základní polohy zajiš?uje tažná pružinka. Mezera mezi nárazníky sp?ažených voz? je 1 mm, p?i zatížení v souprav? se prodlouží zhruba o dalšího 0,5 mm.
sas_6.jpg
sas_8.jpg sas_9.jpg sas_10.jpg
sas_11.jpg sas_12.jpg
   
Hmotnost modelu je 30,33 g, což odpovídá norm? NEM 302.
Model je na trh dodáván ve verzi s otev?enou sk?íní (Sas) i sk?íní se st?echou (Sasz), pro tuto variantu je samoz?ejm? zhotoven i díl st?echy. Dále existují i dv? varianty podlahy plošin, jedna je prkenná a druhá roštová.
Co se tý?e variant popisu, je k dispozici zjednodušená varianta, kde je vynechán popis na rámu vozu (tzn., že na voze se nachází základní popis na bo?nicích a ?elech sk?ín? vozu a oto?ných podvozcích), a varianta s kompletním popisem.
V?z celkov? p?sobí v?rohodným dojmem, který podtrhuje precizní povrchová úprava a popisy zhotovené tamponprintem, v již tradi?ní kvalit? tohoto výrobce.
 
Cena varianty se zjednodušeným popisem je 790,- K?, varianta s kompletním popisem stojí 835,- K?.
 
Troufám si ?íci, že tímto po?inem dostávají naši modelá?i zajímavý model vozu, který  rozhodn? p?ed?í modely postavené ze stavebnic LPH Ji?ín.