P?ed n?jakou dobou jsem za?al pomalu uvažovat o tom, že bych si po?ídil model motorové jednotky ?ady BR 175 DB Görlitz od firmy KRES Modelle ve velikosti TT. Zpo?átku trochu nesm?le, potom ale vážn?. Pokoušel jsem se získat n?jaké informace o tomto modelu, ale nikde jsem jich moc nenašel.

Číst dál: Jednotka BR 175 DR 

První pracovní den po Vánocích roku 2007 se mi do ruky dostal model nákladní lokomotivy BLUE TIGER 2 v „tygrovitém“ nát?ru spole?nosti POLLOK, který jsem netrp?liv? o?ekával. Již p?ed n?kolika lety jsem v jedné nejmenované prodejn? okukoval model tohoto stroje ve velikosti H0. Byl jsem proto zv?dav, jak se s tímto modelem ve velikosti TT vypo?ádala slovinská firma MEHANO.
                                      

Číst dál: Lokomotiva BLUE TIGER 2

Nákladní v?z ?ady Lbkkms pat?í k t?m, které jsou obecn? málo známé. Jeho konstrukce sama o sob? je velice zajímavá a p?ímo vybízí k modelovému ztvárn?ní.

Číst dál: Nákladní v?z Lbkkms (Ls)

P?ed n?jakou dobou se na trhu na ?as objevila stavebnice malé motorové lokomotivy T 211 z leptaného plechu od firmy HEKTTOR. Dlouho jsem zvažoval, zda si ji mám po?ídit. Moje nerozhodnost byla zp?sobena hlavn? obavou, zda budu schopen lokomotivu alespo? trochu slušn? postavit. V té dob? jsem s lepty m?l jenom málo vlastních zkušeností a ty byly pon?kud rozporuplné.    

Číst dál: Motorová lokomotiva T 211

Nákladní vozy ?ady Raj pat?í neodmysliteln? ke koloritu v?tšiny našich železni?ních tratí. Proto jsem již dlouho po?ítal s tím, že si jich n?kolik postavím, abych je mohl provozovat na kolejišti.

Číst dál: Nákladní vozy Uacs (Raj)