Náklady

P?i hledání nám?t? pro ztvárn?ní r?zných modelových náklad? se mimo skute?nosti samoz?ejm? nechávám inspirovat také fotografiemi náklad? vyrobených n?kým jiným. Ovšem v tom p?ípad? ob?as narážím na fakt, že n?které z t?chto náklad? jsou zhotoveny vysloven? nesmysln?. A objasn?ní t?chto nesmysl? bych cht?l v?novat tento ?lánek.

Číst dál: Pojednání o modelových nákladech

N?které náklady jsou na vagonech p?i p?eprav? chrán?ny p?ed vlivem pov?trnostních vliv? plachtou. Takovou plachtu si m?žete zhotovit podle tohoto návodu. 

Číst dál: Plachta

Dalším z ?ady náklad?, které na našich tratích m?žeme ?asto vid?t na vagonech, jsou roury v r?zných provedeních.

Číst dál: Roury

V tomto ?lánku se budeme zabývat další variantou nákladu kulatiny, tentokrát p?edevším do voz? Ealos a jim podobných.

Číst dál: D?ev?ná kulatina (2)

V následujícím ?lánku se budeme zabývat zhotovením nákladu kulatiny nejen do voz? Es.

Číst dál: D?ev?ná kulatina

V tomto ?lánku se budeme zabývat zhotovením nákladu uhlí (a nejen uhlí) nejen do voz? Es.

Číst dál: Uhlí