V následujícím ?lánku se budeme zabývat zhotovením nákladu kulatiny nejen do voz? Es.
  
Základem pro výrobu nákladu je vani?ka, kterou si vyrobíme z hn?dého fotokartonu dle následujícího obrázku. Udané rozm?ry jsou udány v mm. Samoz?ejm? pro jiný typ vozu je t?eba rozm?ry vani?ky pat?i?n? upravit.  
1.png
Díl nakreslíme na fotokarton a skalpelem vy?ežeme. Hrany, kde budou ohyby, doporu?uji lehce narýhovat pro snadn?jší ohýbání. Chlopn? nat?eme Herkulesem, slepíme a necháme lepidlo dob?e zaschnout.
2.png
Po zaschnutí je vhodné pro zpevn?ní konstrukce zvenku polepit obvodové st?ny ješt? jednou vrstvou fotokartonu.
 
Jako imitaci d?eva použijeme suché v?tvi?ky (nasbírané nejlépe v zim?, protože z nich nepote?e míza). Je d?ležité si uv?domit, jaký pr?m?r kulatiny je ješt? realistický, budeme – li uvažovat maximální skute?ný pr?m?r 42 cm, pak je to pro modelovou velikost 3,5 mm. Siln?jší v?tvi?ky by p?sobily nep?irozen?.
V?tvi?ky na?ežeme skalpelem na ?ásti dlouhé 19 mm a p?ípadné ot?epy za?istíme. Pokud máme ?ást, kde bylo rozv?tvení, m?žeme použít i tuto, pokud p?sobí v?rohodn?, pokud ne, rad?ji ji nepoužijeme. U ?ástí s pupeny doporu?uji pupeny odloupnout, p?sobí to jako místo po odstran?né v?tvi. Siln?jší ?ásti m?žeme podéln? roz?íznout a ob? p?lky použít samostatn?.
  
Vyzkoušíme, zda základna jde voln? nasunout do vagonu. Pokud ne, provedeme pat?i?né úpravy. Na základnu Herkulesem (lépe více lepidla než mén?, aby byl spoj kvalitní) nalepíme p?ipravené v?tvi?ky a necháme zaschnout. Pozor, nad okraj bo?nice m?že p?esahovat kulatina maximáln? 1/2 svého vlastního pr?m?ru.
  
Do nákladu jsem zespodu zalepit kousek železa, který usnadní p?ípadné vyndávání nákladu z vozu na kolejišti pomocí magnetu.  
 
Tím je náklad hotov. Sice by se mohlo n?komu zdát, že by bylo vhodné celek p?elakovat, ovšem nedoporu?uji to, protože bychom ztratili p?vodní p?írodní vzhled d?eva. Výsledky m?žete posoudit na p?iložených fotografiích. 
3.jpg 4.jpg
5.jpg