V tomto ?lánku se budeme zabývat zhotovením nákladu uhlí (a nejen uhlí) nejen do voz? Es.
   
Základem pro výrobu nákladu je vani?ka, kterou si vyrobíme z ?erného fotokartonu dle následujícího obrázku. Udané rozm?ry jsou udány v mm. Samoz?ejm? pro jiný typ vozu je t?eba rozm?ry vani?ky pat?i?n? upravit. 
1.png
Díl nakreslíme na fotokarton a skalpelem vy?ežeme. Hrany, kde budou ohyby, doporu?uji narýhovat pro snadn?jší ohýbání. Chlopn? nat?eme Herkulesem, slepíme a necháme lepidlo dob?e zaschnout.
2.png
Mezitím vytvo?íme „kužele“ pro charakteristický tvar sypaného uhlí. Dle pot?eby použijeme 2 – 3 kusy. Díly vyst?ihneme p?ibližn? dle nákresu, nast?ihneme, sto?íme do kužele a slepíme. Optimální p?esah slepeného spoje na kraji je tak 3 – 4 mm. 
3.png
Kužel p?iložíme na základ, okreslíme obvod základu a kužel po obvodu sest?ihneme, aby základ nep?esahoval. Poté p?ilepíme na základ a stejn? postupujeme s druhým eventueln? t?etím kuželem.
4.png
Pravd?podobn? se n?komu tato práce hned nepoda?í, nevadí to, kužel rad?ji nep?ilepujte a ud?lejte nový, se kterým budete spokojeni. Zde je si t?eba po?ítat i se skute?ností, že je definována maximální výška vrcholu kužele v??i hran? bo?nice. Bylo by správné, aby toto omezení bylo u výsledného nákladu dodrženo.
5.png
Protože tato konstrukce je pom?rn? k?ehká, je vhodné pro její zpevn?ní zvenku polepit obvod v?etn? kužel? ješt? jednou vrstvou fotokartonu. 
6.png
Po zaschnutí vyzkoušíme, zda základna jde voln? nasunout do vagonu. Pokud ne, provedeme pat?i?né úpravy.
Pak p?et?eme horní plochy dostate?ným množstvím Herkulesu a zasypeme imitací p?íslušného substrátu, lehce zama?káme a necháme lepidlo n?kolik minut zavadnout. Poté oto?íme, aby nep?ilepená zrnka opadala a o?istíme bo?nice od p?ípadných p?ilepených zrnek a celek necháme dob?e proschnout.
  
Nakonec ov??íme, zda skute?n? odpovídá maximální výška vrcholu kužele v??i hran? bo?nice (viz výše), pokud ne, provedeme zabroušení spodní strany základny jemným smirkem o p?íslušnou výšku.
  
Do nákladu jsem zespodu vy?ízl otvor, kam jsem nasypal a zalepit ocelové broky, které usnadní p?ípadné vyndávání nákladu z vozu na kolejišti pomocí magnetu.  
   
Tím je náklad hotov. Ani tentokrát není hotový náklad vhodné lakovat abychom neztratili p?vodní p?írodní vzhled uhlí. Pro výrobu nákladu uhlí jsem použil imitaci uhelnou dr?, ale samoz?ejm? lze použít i jiné substráty (št?rk, písek apod.). Výsledky m?žete posoudit na p?iložených fotografiích.
7.jpg 8.jpg
9.jpg