Dalším z ?ady náklad?, které na našich tratích m?žeme ?asto vid?t na vagonech, jsou roury v r?zných provedeních.
P?ed pár lety se mi dostalo do ruky n?kolik kus? kartitových (pertinaxových) trubi?ek, které p?vodn? sloužily jako izolace napájecích vodi?? na telefonní úst?edn?. Když jsem je zb?žn? prohlédl, bylo mi hned jasné, na co se dají použít.
 
Z trubi?ky vn?jšího pr?m?ru 8,5 mm (a vnit?ního 6,5 mm) jsem na?ezal t?i díly délky 134 mm (v reálu odpovídající vn?jšímu pr?m?ru 1020 mm a délce 16 m), tak, aby se náklad dal použít na ?ty?osé plošinové (kontejnerové) vozy Sgjs a nízkost?nné Res.
  
Po za?išt?ní ?ezaných hran jsem provedl nát?r barvou (REVELL COLOR - matt 85). Suché roury jsem slepil dohromady sekundovým lepidlem, nejprve dv? k sob? a po dokonalém slepení i t?etí shora na n?. Lepené spoje jsem umístil tak, aby nebyly vid?t.
1.jpg 2.jpg
Následovalo zhotovení d?ev?ných klín?, které by ve skute?nosti byly p?itlu?ené do d?ev?né plochy vozu a zabra?ovaly rozvalení nákladu. P?ilepil jsem je na proužky kartonu zhruba dvakrát širší než hranoly.
V proužcích jsem vedle klín? ud?lal vý?ezy tak, aby se pro zajišt?ní nákladu v podélném i p?í?ném sm?ru na plošinovém voze Sgjs daly využít originální kolí?ky pro upevn?ní kontejner?. Celkovou ší?ku p?es klíny jsem upravil, aby náklad byl v p?í?ném sm?ru fixován i v p?ípad? použití na nízkost?nném voze Res. Klíny i s kartonem jsem nat?el barvou napodobující d?evo.
3.jpg 4.jpg
Jak jsem již psal v p?edchozím ?lánku, nejsem osobn? zastáncem nevratného p?ilepení nákladu na vagony, proto jsem vázací dráty netáhl p?es bo?nice vozu, ale dovnit? pod roury, kde jsem jeho oba konce vzájemn? smotal a tak drát v rámci možností napnul a zakápl je sekundovým lepidlem.  
5.jpg 6.jpg
Tím je náklad hotov. Samoz?ejm? je vhodné se inspirovat dle skute?nosti. Výsledek m?žete posoudit na p?iložených fotografiích.