V tomto ?lánku se budeme zabývat další variantou nákladu kulatiny, tentokrát p?edevším do voz? Ealos a jim podobných.
Tyto vozy jsou p?ímo uzp?sobeny pro p?evoz d?ev?né kulatiny a mívají zvýšená ?ela, aby se mohla kulatina nakládat podéln? a maximáln? se tak využilo pr?jezdného pr??ezu.   
  
Základem pro výrobu nákladu je vani?ka, kterou si vyrobíme z hn?dého fotokartonu. Postup tu nebudu opakovat, celý je popsán v tomto ?lánku.
 
Jako imitaci d?eva použijeme suché v?tvi?ky (já tentokrát využil i n?které tlouš?ky kolem 6 mm, což v reálu odpovídá zhruba pr?m?ru 70 cm). Na?ežeme je skalpelem na kousky p?ibližn? 25 mm dlouhé a za?istíme p?ípadné ot?epy.
 
Ov??íme, zda základna jde voln? nasunout do vagonu. Pokud ne, provedeme pat?i?né úpravy. Na základnu nalepíme Herkulesem (lépe více lepidla než mén?, aby byl spoj kvalitní) podéln? první vrstvu p?ipravených v?tvi?ek a necháme zaschnout. Je možné v?tvi?ky lepit p?ímo ve voze, ale je vhodné použít potraviná?skou fólii, abychom si v?z neušpinili lepidlem.
Po zaschnutí m?žeme lepit další vrstvu nebo vrstvy tak, až dosáhneme p?ibližn? tvaru a výšky zvýšených ?el. 
Protože se pak ale n?které kusy nákladu nachází až nad horními okraji bo?nic (krajní kulatina m?že p?esahovat nad okraj bo?nice maximáln? 1/2 svého vlastního pr?m?ru, mezi nimi pak m?že být sedlána další kulatina), je pot?eba náklad n?jakým zp?sobem zajistit a uvázat.
Osobn? nejsem zastáncem nevratného p?ilepení nákladu na vagony, proto jsem se rozhodl jít cestou drobného kompromisu a vázací dráty netáhl p?es bo?nice vozu, ale dovnit? vozu pod náklad. V podélných hranách základny jsem opatrn? špendlíkem propíchl po osmi otvorech. Drát jsem shora protáhl dv?ma prot?jšími otvory a v základn? oba konce vzájemn? omotal a tak drát v rámci možností napnul. Když byly natahány všechny, zakápl jsem je lepidlem. A po zaschnutí jsem ješt? zalepil dno základu ví?kem z fotokartonu.
Samoz?ejm? je ale volbou každého, zda zvolí tuto možnost, nebo náklad k vozu p?ipevní trvale a vázací dráty p?ipevní na bo?nice vozu. 
1.jpg 2.jpg
3.jpg 4.jpg
Vzhledem k pom?rn? velké vzdálenosti mezi základnou a horní hranou nákladu nemá v podstat? smysl vlepovat kousek železa, protože b?žným magnetem na tuto vzdálenost nelze náklad vyjmout. To mi ale nevadí. Každopádn? by se to dalo ?ešit bu? zalepením plíšku mezi klády, p?ípadn? použitím neodymových magnet?. 
5.jpg
Tím je náklad hotov. Teoreticky je možné celek p?elakovat, ovšem nedoporu?uji to, protože bychom ztratili p?vodní p?írodní vzhled d?eva. Výsledky m?žete posoudit na p?iložených fotografiích.