N?které náklady jsou na vagonech p?i p?eprav? chrán?ny p?ed vlivem pov?trnostních vliv? plachtou. Takovou plachtu si m?žete zhotovit podle tohoto návodu. 
Základem pro výrobu nákladu je ráme?ek, který si vyrobíme z ?erného fotokartonu dle následujícího výkresu (pozor, je to pouze schematická kresba bez m??ítka!). Rozm?ry jsou udány v mm.
1.png
Díl nakreslíme na fotokarton a skalpelem vy?ežeme (?erven? ozna?ené ?áry pro?íznout). Hrany, kde budou ohyby (ozna?eny zelen?), doporu?uji lehce na?íznout pro snadn?jší ohýbání. Chlopn? (samostatné díly) nat?eme Herkulesem, p?ilepíme z vnit?ní strany a necháme lepidlo dob?e zaschnout. Po zaschnutí vyzkoušíme, zda jde základ voln? nasunout na vagon. Pokud ne, provedeme pat?i?né úpravy.
2.png
Mezitím si p?ipravíme 6 proužk? fotokartonu délky 20 mm (ší?ka 5 mm). Vlepíme je do p?ipraveného základu nákladu p?ibližn? dle nákresu, pozice by m?ly odpovídat hrot?m budoucí plachty na bocích. Horní hrany by m?ly být v úrovni horní hrany základu.
3.png
  
Z ?ajových sá?k? si p?ipravíme papír na potažení konstrukce. Nejlepší jsou skládané sá?ky, u kterých opatrn? odstraníme sponku (mohou být samoz?ejm? i použité). Takto získaný filtra?ní papír namo?íme, opatrn? z n?j vyma?káme vodu a necháme vyschnout na rovné ploše.
Horní plochu konstrukce v?etn? bo?ních okraj? nat?eme dostate?ným množstvím Herkulesu a p?iložíme filtra?ní papír. Po zavadnutí lepidla doporu?uji p?iložit druhou vrstvu filtra?ního papíru (není to ale bezpodmíne?n? nutné) a ob? napustíme pomocí št?te?ku roztokem Herkulesu a vody tak, aby se spojily. Samoz?ejm? se p?sobením vody pokroutí, to ale není na závadu, spíše naopak. Celek necháme dokonale vyschnout, nejlépe p?es noc. Pozor, nemanipulujte s nalepeným mokrým filtra?ním papírem, hrozí jeho poškození (oprava není dost dob?e možná a celá dosavadní práce by tak p?išla vnive?).     
Po zaschnutí opatrn? o?ežeme filtra?ní papír podle hran konstrukce. Vyzkoušíme, zda jde plachta voln? nasunout na vagon. P?ípadné nedostatky odstraníme. Spodní stranu konstrukce doporu?uji nalepit na fotokarton, který po zaschnutí zast?íhneme podle hran. Tím se zpevní celá konstrukce. Op?t doporu?uji ov??it, zda jde nasunout na vagon.
6.jpg 7.jpg
Plachtu nat?eme barvou. Nejlépe zelenou, p?ípadn? šedou nebo modrou. V cípech plachty nazna?íme ?ernou barvou otvory k provle?ení vázacích lan. Úpln? na záv?r je možné celek p?elakovat matným lakem.
4.jpg 5.jpg
Výsledky m?žete posoudit na p?iložených fotografiích.