Tentokrát navazuji na d?ív?jší ?lánek Styk dvou napáje?? na kolejišti, v jehož záv?ru jsem se lehce dotkl tématu zapojení vratných smy?ek, které projdu trochu podrobn?ji. P?edem upozor?uji, že se jedná o zapojení pro analogový provoz, které lze samoz?ejm? použít i pro pulsní regulárory.
   
Pro úplnost zde zopakuji i p?vodní jednouché zapojení uvedené v ?lánku.
 
Zapojení vratné smy?ky (jednosm?rné):
 
Princip je z?ejmý z obr. 1 a 2. P?i vjetí soupravy do smy?ky (spodní stranou) projede lokomotiva úsekem 2 až do úseku 3, kde zastaví. Po zm?n? polarity napájecího nap?tí (a samoz?ejm? po p?ehození výhybky) m?že souprava vyjet ze smy?ky ven do trat?.
h1.png
h2.png
Vypína? V slouží k zastavení vlakové soupravy v úseku 3, aby neodjela p?i oto?ení ovlada?e na opa?nou stranu, v p?ípad?, že ji chceme nechat odstavenou ve smy?ce (obr. 3).
h3.png
U zapojení se nabízí možnost zapojení diod D1 – D4 p?es relé závislé na postavení výhybky tak, aby nedocházelo k jejímu ?íznutí (toto ?ešení nechávám pouze nazna?ené).
   
Uvedené zapojení je vhodné tam, kde nevadí, že vlak musí projížd?t smy?kou vždy ve stejném sm?ru.   
 
Vratná smy?ka (jednosm?rná) jako skryté nádraží:
 
P?edchozí variantu lze s výhodou použít pro zapojení skrytého nádraží dle obr. 4. Princip ?ízení z?stává stejný jako u jednoduché varianty s tím, že každá kolej má vlastní vypína? V pro odstavení soupravy.
j1.png
 
Zapojení vratné smy?ky (obousm?rné):
 
Pokud je pot?eba smy?kou jezdit ob?ma sm?ry, pak lze využít následující variantu. Princip je stejný jako u p?edchozí základní varianty, s tím, že se úseky 3a a 3b p?epínají k úseku 2. Jede-li vlak po sm?ru hodinových ru?i?ek, pak je úsek 3b p?ipojen p?ímo k úseku 2 a pro zastavení lokomotivy slouží úsek 3a.
Po p?epnutí ovládacího prvku pro zm?nu sm?ru pr?jezdu smy?kou se k úseku 2 p?ipojí p?ímo úsek 3a a pro zastavení lokomotivy slouží úsek 3b.
Pro nastavování sm?ru jízdy soupravy smy?kou lze použít vícepólové p?epína?e nebo relé (záleží, co komu bude vyhovovat). Jinak je funkce a ?ízení smy?ky naprosto stejná.
P?i vjetí soupravy do smy?ky (spodní stranou) projede lokomotiva úseky 3b a 2 až do úseku 3a, kde zastaví (obr. 5). Po zm?n? polarity napájecího nap?tí (a samoz?ejm? po p?ehození výhybky) m?že souprava vyjet ze smy?ky ven do trat? (obr. 6).
k1.png
k2.png
P?i vjezdu soupravy v opa?ném sm?ru (horní stranou) projede lokomotiva úseky 3a a 2 až do úseku 3b, kde zastaví (obr. 8). Po zm?n? polarity napájecího nap?tí pak m?že souprava vyjet ze smy?ky ven do trat? (obr. 9).
k4.png
k5.png
Funkce vypína?e V je stejná, slouží k zastavení vlakové soupravy v úseku 3a nebo 3b (podle toho, který je aktuáln? zastavovací), aby p?i oto?ení ovlada?e na opa?nou stranu z?stala souprava odstavená ve smy?ce (obr. 7 a 10).
k3.png
k6.png
   
Obousm?rná vratná smy?ka jako skryté nádraží:
 
I obousm?rnou variantu vratné smy?ky je možné vypoužít pro zapojení skrytého nádraží. (obr. 11). Princip ?ízení z?stává stejný s tím, že každá kolej má vlastní prvek pro nastavení sm?ru projížd?ní smy?kou a vypína? V pro odstavení soupravy.
l1.png
 
P?edložil jsem základní varianty jednoduchého zapojení vratných smy?ek, které lze na kolejišti využít. Neznamená to, že by neexistovala další ?ešení, ale nebylo ú?elem tohoto ?lánku je najít všechna.